RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednací řád Evropské rady

Jednací řád Evropské rady stanovuje její organizaci a způsob fungování. Vymezuje její vnitřní strukturu a definuje úlohu předsedy a generálního sekretariátu. Jednací řád se také zabývá organizací zasedání Evropské rady. Zvláště zavádí pravidla týkající se přípravy zasedání, hlasování a otázky veřejnosti jednání tohoto orgánu.

AKT

Rozhodnutí Evropské rady 2009/882/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád.

PŘEHLED

Evropskou radu tvoří hlavy států nebo předsedové vlád členských států Evropské unie (EU) společně s jejím předsedou a předsedou Evropské komise. Její práce se účastní i vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Evropská rada dodává politické podněty. Definuje priority evropské integrace a určuje směr, kterým by se měly ubírat evropské politiky.

Příprava zasedání Evropské rady

Předseda Evropské rady musí vypracovat návrh pořadu jednání, návrh hlavních směrů pro závěry Evropské rady a návrhy rozhodnutí Evropské rady. Tyto dokumenty jsou poté předávány Radě pro obecné záležitosti. Při přípravě těchto dokumentů musí předseda Evropské rady jednat v úzké spolupráci s předsedou Komise a členem Evropské rady zastupujícím členský stát, který vykonává předsednictví Rady.

Tyto dokumenty jsou poté projednány v Radě pro obecné záležitosti. Ta také přijímá příspěvky dalších složení Rady. Na svém závěrečném zasedání, které se koná během pěti dnů předcházejících zasedání Evropské rady, sestavuje Rada pro obecné záležitosti předběžný pořad jednání.

Evropská rada přijímá svůj pořad jednání na začátku zasedání.

Průběh zasedání Evropské rady

Evropská rada až na výjimečné případy zasedá v Bruselu. Evropská rada zasedá dvakrát za půl roku; svolává ji její předseda. Ten také může v případě potřeby svolat mimořádné zasedání Evropské rady. Vyžaduje-li to pořad jednání, mohou členové Evropské rady rozhodnout, že každému z nich bude nápomocen některý ministr a v případě předsedy Komise některý člen Komise.

Nestanoví-li Smlouvy jinak, rozhoduje Evropská rada konsensem. Před zahájením hlasování předseda ověří, zda je Evropská rada usnášeníschopná. Hlasování musí být přítomny nejméně dvě třetiny členů Evropské rady. Při stanovování usnášeníschopnosti se nezapočítává předseda Evropské rady a předseda Komise. Ti také nemají právo účastnit se hlasování Evropské rady.

Předseda Evropského parlamentu může být vyzván, aby vystoupil před Evropskou radou. V souvislosti se zasedáním Evropské rady se mohou konat jednání s představiteli třetích států nebo mezinárodních organizací či s dalšími osobami.

Otázka veřejnosti jednání Evropské rady, zveřejňování a oznamování aktů

Zasedání Evropské rady jsou neveřejná. Evropská rada však může rozhodnout o zveřejnění výsledků hlasování, případně i o odůvodnění hlasování.

Z každého zasedání pořizuje generální sekretariát Rady zápis, kde se uvádějí:

  • dokumenty předložené Evropské radě;
  • schválené závěry;
  • přijatá rozhodnutí;
  • prohlášení Evropské rady a prohlášení, o jejichž uvedení požádal některý člen Evropské rady.

Mimoto, pokud Evropská rada přijme rozhodnutí, v kterých není uvedeno, komu jsou určena, zveřejňují se v Úředním věstníku EU. Pokud je v přijatých rozhodnutích uveden konkrétní adresát, musí mu být rozhodnutí oznámeno.

Zastupování Evropské rady před Evropským parlamentem

Po každém zasedání Evropské rady předkládá její předseda zprávu Evropskému parlamentu. Člen Evropské rady zastupující členský stát, který vykonává předsednictví Rady, dále představí Evropskému parlamentu priority svého předsednictví a výsledky dosažené během daného šestiměsíčního období.

Generální sekretariát

Evropské radě a jejímu předsedovi je nápomocen generální sekretariát Rady pod vedením svého generálního tajemníka. Ten se účastní zasedání Evropské rady. Podílí se hlavně na pořizování zápisů ze zasedání a oznamuje rozhodnutí Evropské rady těm, kterým jsou určena. Generální tajemník je také odpovědný za správu rozpočtových prostředků přidělených Evropské radě.

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 09.02.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky