RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Institutionella frågor

Institutionella frågor

Europeiska unionen är både ett politiskt projekt och en juridisk organisation. Unionen är verksam på ett antal områden som påverkar de europeiska medborgarnas dagliga liv. Europeiska unionens politiska program förverkligas med hjälp av regler och förfaranden som återfinns i fördragen.
Europeiska unionen består av 27 medlemsstater, som i enlighet med fördragen har överlåtit vissa befogenheter till gemenskapsinstitutionerna. Europeiska unionen har alltså ibland exklusiva befogenheter och ibland befogenheter som den delar med medlemsstaterna. Medlemsstaterna har också behållit vissa befogenheter som de inte delar med unionen.

  • Det europeiska samarbetet sett mot bakgrund av fördragen
    EEG-fördraget, EKSG-fördraget, Euratomfördraget, Europeiska enhetsakten, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget, Nicefördraget, Europeiska konventet, Regeringskonferensens arbete 2003/2004, Utkast till konstitution.
  • Unionens institutioner och organ
    Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Domstolar, Europeiska revisionsrätten, Tjänsteföreskrifter för EU-tjänstemän, Rådgivande organ, Finansiella organ, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen, Interinstitutionella organ, Decentraliserade organ.
  • Beslutsprocessen och institutionernas arbete
    Beslutsprocessen, Lagstiftningsförfarandet, Budgetförordningen, Gemenskapens rättsordning, Sekundärlagstiftningen, Institutionernas arbete, Styrelseformerna, Gemenskapens lagstiftning, Offentlighet, Öppenhet, Tillgång till dokument, Verkställandet av gemenskapens rättsakter, Kommittéförfarandet.
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början