RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Varainhoitoasetus

Euroopan unioni (EU) rahoittaa politiikan eri aloilla täytäntöönpanemansa ohjelmat ja hankkeet talousarviovaroillaan. EU:lla on käytössään niin sanottuja omia varoja (tullit, maatalousmaksut, arvonlisävero (alv), bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat). EU:n yleisen talousarvion laatimiseen ja toteuttamiseen sovellettavat säännöt vahvistetaan jäljempänä esitellyssä asetuksessa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Asetus korvaa vuoden 1977 varainhoitoasetuksen, ja sillä pyritään vastaamaan lainsäädännön ja hallinnon yksinkertaistamiselle sekä unionin varainhoidon kurinalaisuudelle esitettyihin vaatimuksiin. Uudessa varainhoitoasetuksessa pidättäydytään määrittelemään ainoastaan ne pääperiaatteet ja perussäännöt, jotka sääntelevät unionin talousarviota. Tekniset säännökset ja yksityiskohdat vahvistetaan asetuksella, joka sisältää komission antaman varainhoitoasetuksen yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

Talousarvio- ja varainhallinnon perussääntöjen lisäksi asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat kirjanpitoa ja tilinpäätöstä, julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekemistä ja avustusten myöntämistä. Siinä määritellään tulojen ja menojen hyväksyjien, tilinpitäjien ja sisäisten tarkastajien vastuuta koskevat säännöt. Siinä vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt ulkoisesta tarkastuksesta ja vastuuvapausmenettelystä. Asetuksessa annetaan myös erityissäännöksiä, joita sovelletaan Euroopan maatalouden tukirahastoon, rakennerahastoihin, tutkimukseen ja ulkoisiin toimiin.

BUDJETTIPERIAATTEET

Varainhoitoasetuksessa vahvistetaan EU:n toiminnasta tehtyyn sopimukseen kirjatut budjettioikeusperiaatteet ja rajataan niihin tehtävät poikkeukset ehdottoman välttämättömään.

Yhtenäisyyden ja talousarvion totuudenmukaisuuden periaatteet

Näiden periaatteiden mukaan talousarvioon otetaan kaikki EU:n tulot ja menot.

Näihin kuuluvat EU:n tulot ja menot, myös ne toimielinten hallintomenot, jotka liittyvät EU:sta tehdyn sopimuksen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alaa koskevien määräysten täytäntöönpanoon. Myös YUTP:n alaan kuuluvat toimintamenot on otettava talousarvioon, jos ne suoritetaan EU:n talousarviosta.

Vuotuisperiaate

Tämän periaatteen mukaan talousarvioon otetaan menoja vain yhden kaksitoista kuukautta kestävän varainhoitovuoden ajalta eli 1. päivästä tammikuuta 31. päivään joulukuuta. Kyseistä sääntöä lievennetään pitämällä yllä erottelua jaksotettujen ja jaksottamattomien määrärahojen välillä. Monivuotisten toimien tarve edellyttää nimittäin jaksotettuja määrärahoja, jotka toisin kuin jaksottamattomat määrärahat ovat maksusitoumusmäärärahoja tai maksumäärärahoja. Maksusitoumusmäärärahat ovat määrärahoja, jotka kattavat useamman kuin yhden varainhoitovuoden aikana toteutettavia toimia koskevien oikeudellisten sitoumusten kokonaiskustannukset kyseisenä varainhoitovuonna. Maksumäärärahat puolestaan kattavat tietyn varainhoitovuoden tai sitä edeltävien varainhoitovuosien aikana tehtyjen sitoumusten toteuttamisesta johtuvat kustannukset.

Periaatteessa määrärahat peruutetaan, jos niitä ei ole käytetty sen varainhoitovuoden aikana, jota varten ne on otettu talousarvioon. On kuitenkin mahdollista siirtää kyseiset määrärahat seuraavan varainhoitovuoden talousarvion määrärahoihin. Asetuksessa vahvistetaan siirtämisen edellytykset ja rajoitukset. Tämä koskee jaksotettujen määrärahojen maksusitoumusmäärärahoja ja jaksottamattomia määrärahoja, joita varainhoitovuoden tilit päätettäessä ei vielä ole sidottu, kun useimmat sitoumusten edellyttämät alustavat muodollisuudet näiden osalta on tehty joulukuun 31. päivään mennessä tai kun menojen perusteena oleva säädös on annettu varainhoitovuoden viimeisellä neljänneksellä. Maksumäärärahat voidaan myös siirtää kattamaan aiemmat maksusitoumukset tai sellaiset maksusitoumukset, jotka liittyvät siirrettyihin maksusitoumusmäärärahoihin. Jaksottamattomat määrärahat, jotka vastaavat ennen varainhoitovuoden tilinpäätöstä asianmukaisesti tehtyjä maksusitoumuksia, voidaan siirtää ilman eri toimenpiteitä vain seuraavalle varainhoitovuodelle.

Jos talousarviota ei ole varainhoitovuoden alkaessa eli 1. päivään tammikuuta mennessä vahvistettu, säädetään asetuksessa ns. kahdestoistaosajärjestelmän soveltamisesta. Menot voidaan maksaa kuukausittain luku luvulta enintään kahdestoistaosalla asianomaiseen lukuun edelliseksi varainhoitovuodeksi hyväksytyistä määrärahoista.

Tasapainon periaate

Tämän periaatteen mukaan talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa, eikä EU saa turvautua lainanottoon menojen kattamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lainanotto- ja lainanantotoimenpiteitä.

Laskentayksikön periaate

Periaatteessa euro on unionin talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa sekä tilinpäätöksessä käytettävä laskentayksikkö. Maksutapahtumia voidaan kuitenkin suorittaa kansallisissa valuutoissa varainhoitoasetuksen soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä täsmennetyin edellytyksin.

Yleiskatteisuusperiaate

Yleiskatteisuusperiaate tarkoittaa, että talousarvion tulojen kokonaismäärä kattaa menojen kokonaismäärän. Periaatteeseen sisältyy kaksi merkittävää sääntöä: korvamerkitsemiskielto ja bruttoperiaate.

Korvamerkitsemiskiellolla estetään tiettyjen tulojen kohdistaminen tiettyihin menoeriin. Varainhoitoasetuksessa säädetään poikkeuksista tähän periaatteeseen. Ne koskevat erityisesti jäsenvaltioiden rahoitusosuutta tietyissä tutkimusohjelmissa tai kolmansien maiden osuutta EU:n toimintaan liittyvistä maksuista esimerkiksi Euroopan talousalueen puitteissa.

Bruttoperiaate tarkoittaa, että tulot ja menot otetaan talousarvioon vähentämättä niitä toisistaan, jolloin talousarviosta tulee kattava. Tällöin tulot ja menot otetaan talousarvioon täysimääräisinä. Hyväksyttäviä ovat ainoastaan varainhoitoasetuksessa tai sen soveltamissäännöissä sallitut poikkeukset.

Erittelyperiaate

Jotta vältyttäisiin eri määrärahojen sekoittumiselta keskenään, on jokaisella määrärahalla oltava määrätty käyttötarkoitus ja se on kohdistettava tiettyihin menoeriin. Talousarvio on jaoteltu jaksoihin, osastoihin, lukuihin, momentteihin ja alamomentteihin. Toimielinten on kuitenkin voitava siirtää määrärahoja joustavasti varainhoitoasetuksen sääntöjen nojalla. Määrärahasiirrot voivat joko kuulua toimielimen itsenäiseen toimivaltaan tai sitten ne edellyttävät ennakkotietoa tai budjettivallan käyttäjän (neuvoston ja parlamentin) päätöstä.

Moitteettoman varainhoidon periaate

Tämä periaate määrittyy suhteessa taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteisiin. Periaate pannaan täytäntöön määrittelemällä tavoitteet, joiden toteutumista voidaan seurata erilaisten mittareiden avulla. Tavoitteena on siirtyä lähinnä keinoihin pohjautuvasta hallinnointimallista tuloksiin keskittyvään malliin. Toimielinten on toteutettava ennakko- ja jälkiarviointi komission määrittelemien suuntaviivojen mukaisesti.

Seurattavuusperiaate

Seurattavuus on taattava talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa sekä tilinpäätöksen osalta. Seurattavuus toteutuu muun muassa silloin, kun talousarvio ja lisätalousarviot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Julkaiseminen suoritetaan kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut talousarvion.

TALOUSARVION LAATIMINEN JA RAKENNE

Talousarvion laatiminen

Toimielinten on laadittava tulo- ja menoarvionsa ja toimitettava ne komissiolle ennen kunkin vuoden heinäkuun 1. päivää. Arviot toimitetaan myös tiedoksi budjettivallan käyttäjälle.

Komissio toimittaa sen jälkeen alustavan talousarvioesityksen neuvoston käsiteltäväksi viimeistään kunkin vuoden syyskuun 1. päivänä. Alustavaan esitykseen kootaan kunkin toimielimen arviot ja esitetään yleinen yhteenveto EU:n menoista ja tuloista. Neuvoston käsiteltäväksi voidaan saattaa oikaisukirjelmä, jolla muutetaan alustavaa talousarvioesitystä.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät sen perusteella EU:n talousarvion EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen. Menettelyn päätyttyä Euroopan parlamentin puhemies toteaa talousarvion vahvistetuksi. Jäsenvaltioiden on asetettava tämän vahvistamisen jälkeen maksettavat määrät, jotka niiden on suoritettava omien varojen järjestelmän puitteissa säädetyin edellytyksin.

Varainhoitoasetuksessa säädetään, että poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan tehdä lisätalousarvioesityksiä. Täydentävien ja korjaavien lisätalousarvioiden välinen ero poistuu.

Talousarvion rakenne ja esitystapa

Talousarvioon kuuluu:

 • yleinen tulo- ja menotaulukko
 • kunkin toimielimen pääluokat, jotka on jaoteltu tulo- ja menotaulukoihin.

Komission tulot sekä muiden toimielinten tulot ja menot luokitellaan niiden lajin tai käyttötarkoituksen mukaan osastoihin, lukuihin, momentteihin ja alamomentteihin. Komission pääluokan menotaulukko perustuu käyttötarkoituksen mukaan tehtyyn luokitteluun. Osasto vastaa toimintalohkoa ja luku toimintoa. Asetuksella otetaankin käyttöön toimintoperusteinen budjetointi eli "activity-based budgeting". Talousarvio ei saa sisältää negatiivisia tuloja. Komission talousarvion pääluokkaan voi kuulua "negatiivinen varaus", jonka enimmäismäärä on 200 miljoonaa euroa ja joka voi koskea maksusitoumusmäärärahoja tai maksumäärärahoja.

Komissiota koskevassa pääluokassa on seuraavat varaukset:

 • kolmansien maiden hyväksi annettavaa hätäapua koskeva varaus
 • Euroopan globalisaatiorahastoa koskeva varaus.

Talousarvion yleisessä tulo- ja menotaulukossa on

 • arvioidut tulot asianomaisen varainhoitovuoden aikana
 • edellisen varainhoitovuoden arvioidut tulot sekä varainhoitovuoden n - 2 tulot
 • kyseisen ja edeltävän varainhoitovuoden maksusitoumus- ja maksumäärärahat
 • varainhoitovuoden n - 2 aikana sidotut ja maksetut menot
 • yhteenveto tulevina varainhoitovuosina suoritettavien maksujen erääntymisaikatauluista
 • asianmukainen selvitysosa kustakin alajaottelusta.

Talousarvioon sisältyvät myös:

 • kutakin sen pääluokkaa koskeva henkilöstötaulukko
 • lainanotto- ja lainanantotoimenpiteitä koskeva taulukko
 • ne tulo- ja menopuolen budjettikohdat, jotka tarvitaan ulkosuhteisiin liittyviä hankkeita varten perustetun takuurahaston täytäntöönpanoa varten.

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Komissio toteuttaa talousarvion tuloja ja menoja omalla vastuullaan ja annettujen määrärahojen rajoissa. Talousarvioon EU:n toimintaa varten osoitettuja määrärahoja voidaan käyttää vasta kun on annettu perussäädös (johdettuun oikeuteen kuuluva säädös). Ilman perussäädöstä voidaan kuitenkin käyttää

 • määrärahat kokeiluluonteisiin pilottihankkeisiin, joiden tarkoituksena on toiminnan toteutettavuuden ja sen hyödyllisyyden selvittäminen
 • määrärahat toimintaan, jolla valmistellaan yhteisön tulevia toimia koskevia ehdotuksia
 • määrärahat kertaluonteisiin tai pysyviin toimiin, joita komissio toteuttaa niiden tehtävien perusteella, jotka johtuvat sen EU:sta tehdyn sopimuksen ja EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisista muista institutionaalisista oikeuksista kuin lainsäädännöllisestä aloiteoikeudesta, sekä sille suoraan näiden perustamissopimusten nojalla kuuluvasta erityisestä toimivallasta
 • määrärahat kunkin hallinnollisesti itsenäisen toimielimen toimintaan.

Toteuttamistavat

Komissio toteuttaa talousarviota

 • keskitetysti
  Toimet toteutetaan joko suoraan sen yksiköissä tai välillisesti komission luomissa toimeenpanovirastoissa, EU:n perustamissa elimissä edellyttäen, että niiden tehtävät ovat sopusoinnussa elimelle perussäädöksessä säädetyn tehtävän kanssa, tai tietyin edellytyksin kansallisissa julkisoikeudellisissa yhteisöissä tai yksityisoikeudellisissa yhteisöissä, jotka suorittavat julkisen palvelun tehtäviä.
 • yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tai hajautetusti
  Toteuttaminen on siirretty jäsenvaltioille (jaettu hallinto) ja kolmansille valtioille (hajautettu hallinto). Komissio toteuttaa tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyjä tai tekee rahoituskorjauksia varmistaakseen, että sen on mahdollista kantaa lopullinen vastuu talousarvion toteuttamisesta.
 • yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa
  Eräät toteuttamistehtävät on uskottu kansainvälisille järjestöille.

Talousarvion toteuttamisesta vastaavana komissio ei myöskään voi siirtää sille kuuluvia julkisen vallan tehtäviä, jos niihin sisältyy poliittisiin valintoihin heijastuvaa harkintavaltaa. Yksityisoikeudelliset yhteisöt julkisen palvelun tehtäviä suorittavia yhteisöjä lukuun ottamatta voivat suorittaa ainoastaan teknisiä asiantuntijatehtäviä tai muita valmistelu- ja avustustehtäviä.

Taloushallinnon henkilöstö

On olemassa tehtävien eriyttämisen periaate. Tulojen ja menojen hyväksyjä ja tilinpitäjä hoitavat eri tehtäviä, joita ei voi yhdistää keskenään.

Tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävänä on käsitellä tuloja ja menoja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja huolehtia siitä, että käsittely on laillista ja asianmukaista. Toimielin huolehtii tehtävän hoidosta itse. Se määrittää sisäisissä hallintoa koskevissa säännöissään sen henkilöstötason, joka voidaan valtuuttaa tulojen ja menojen hyväksyjän tehtäviin (valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät). Tulojen ja menojen hyväksyjä laatii organisaatiorakenteen sekä hallintoa ja sisäistä valvontaa koskevat järjestelmät ja menettelyt.

Kukin toimielin nimeää tilinpitäjän, jonka tehtävänä on

 • maksujen moitteeton suorittaminen, tulojen kantaminen ja vahvistettujen saamisten perintä
 • tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen
 • kirjanpito
 • kirjanpidossa noudatettavien sääntöjen ja menetelmien sekä tililuettelon määritteleminen
 • kirjanpitojärjestelmien määritteleminen ja hyväksyminen sekä tarvittaessa sellaisten tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemien järjestelmien hyväksyminen, joiden tarkoituksena on tuottaa tai perustella kirjanpitotietoja
 • kassanhallinta.

Määrättyjen tulojen kantamista ja vähäisten menojen maksamista varten voidaan lisäksi perustaa ennakkotilejä. Tällöin toimielimen tilinpitäjä nimittää ennakoiden hoitajat.

Taloushallinnon henkilöstön vastuualueet

Menojen ja tulojen hyväksyjä, tilinpitäjän tai ennakoiden hoitaja voidaan pidättää virantoimituksesta milloin tahansa väliaikaisesti tai lopullisesti. Tämä ei rajoita mahdollisten kurinpidollisten toimenpiteiden toteuttamista. Tulojen ja menojen hyväksyjään, tilinpitäjään tai ennakoiden hoitajaan voidaan kohdistaa kurinpitomenettely ja hänet voidaan saattaa korvausvelvolliseksi henkilöstösääntöjen mukaisesti. Jokainen toimielin perustaa erityisen elimen, jonka tehtävänä on selvittää taloudellisia väärinkäytöksiä ja niiden vaikutuksia.

Tulotapahtumat

Talousarvioon otetaan euroina ilmaistu arvio omista varoista muodostuvista tuloista. Ne asetetaan käyttöön erityisasetuksen mukaisesti.

Tulojen ja menojen hyväksyjä laatii saamisennusteen jokaisesta toimenpiteestä tai tilanteesta, josta aiheutuu EU:lle saamisia tai joka muuttaa yhteisöjen saamisia. Edellisestä poiketen saamisennustetta ei laadita omista varoista, jotka jäsenvaltiot maksavat määrättyinä eräpäivinä. Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä laatii sen sijaan niitä koskevan perintämääräyksen.

Sen jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa saamiset

 • varmistaen, että velallisella on velkaa
 • määrittäen tai tarkastaen velan aiheellisuuden ja määrän
 • tarkastaen, että velka on riidaton.

Perintätoimen hyväksyminen on toimi, jolla toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä antaa tilinpitäjälle perintämääräyksellä ohjeet periä hänen vahvistamansa saaminen.

Tilinpitäjä on vastuussa toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän asianmukaisesti laatimista saamisten perintää koskevista määräyksistä. Periessään saamisia tilinpitäjä ottaa huomioon velallisen omat selvät, rahassa määritellyt ja erääntyneet saamiset EU:lta. Aikoessaan luopua vahvistetun saamisen perimisestä toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tarkastaa, että luopuminen on asianmukainen ja moitteettoman varainhoidon ja suhteellisuuden periaatteen mukainen.

Menotapahtumat

Kaikista menoista tehdään sitoumus, joka vahvistetaan, hyväksytään ja maksetaan. Menoon sitoutumista edeltää rahoituspäätös, jonka tekee toimielin tai ne viranomaiset, jolle se on siirtänyt päätöstä koskevan toimivallan, paitsi jos on kyse sellaisista määrärahoista, jotka voidaan toteuttaa ilman perussäädöstä.

Talousarviositoumus on toimi, jolla maksuihin tarvittavat määrärahat varaudutaan suorittamaan talousarviosta myöhemmin oikeudellisen sitoumuksen mukaisesti. Oikeudellisen sitoumuksen tekeminen on toimi, jolla tulojen ja menojen hyväksyjä luo tai vahvistaa velvoitteen, josta aiheutuu meno. Talousarviositoumuksen ja oikeudellisen sitoumuksen tekee sama tulojen ja menojen hyväksyjä, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joista säädetään soveltamissäännöissä.

Menoja vahvistaessaan toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä

 • tarkastaa, että velkojalla on oikeus saamiseen
 • määrittää tai tarkastaa saamisen aiheellisuuden ja sen määrän
 • tarkastaa ne edellytykset, joilla saatava voidaan vaatia maksettavaksi.

Menoja hyväksyessään toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä antaa tilinpitäjälle maksumääräyksellä ohjeet maksaa vahvistamansa menon määrä tarkastettuaan ensin, että määrärahat ovat käytettävissä.

Menot maksetaan, jos on olemassa todisteet siitä, että asianomainen toiminta on perussäädöksen säännösten tai sopimusmääräysten mukainen. Maksu voidaan suorittaa yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

 • maksetaan koko erääntynyt määrä
 • maksetaan ennakkomaksu, joka voidaan jakaa useaan maksuerään, yksi tai useampi välimaksu ja loput erääntyneestä määrästä.

Menotapahtumia koskevat määräajat vahvistetaan soveltamissäännöissä ja niissä täsmennetään myös edellytykset, joiden täyttyessä maksun saajilla on oikeus saada myöhässä maksetuista määristä viivästyskorkoa. Korko maksetaan samasta budjettikohdasta kuin alkuperäinen maksu.

Sisäinen tarkastaja

Kukin toimielin perustaa sisäisen tarkastuksen tehtävän, jota on hoidettava kansainvälisten standardien mukaisesti. Sisäinen tarkastaja ei saa olla samalla tulojen ja menojen hyväksyjä eikä tilinpitäjä. Toimielimen nimeämä sisäinen tarkastaja vastaa toimielimelle talousarvion toteuttamisjärjestelmien ja -menettelyjen moitteettoman toiminnan tarkastamisesta. Hänen tehtävänään ei ole tarkastaa taloustapahtumia ennen tulojen ja menojen hyväksyjien päätöksiä, sillä he ovat vastedes itse vastuussa kyseisistä ennakkotarkastuksista.

Sisäinen tarkastaja neuvoo toimielintään riskienhallinnassa esittämällä riippumattomia lausuntoja hallinnointi- ja valvontajärjestelmien laadusta. Hän voi myös antaa suosituksia toimintojen toteuttamisedellytysten parantamiseksi ja toimielimen varojen taloudellisen käytön edistämiseksi.

TARJOUSKILPAILUT

Julkiset hankinnat ovat unionin toimielimen ja taloudellisten toimijoiden välillä tehtyjä vastikkeellisia sopimuksia. Tällöin hankintaviranomaiseksi nimetään unionin toimielin. Ulkoisten toimien alalla hankintaviranomaisen kokoonpanoa voidaan tietyin edellytyksin laajentaa kansallisiin tai kansainvälisiin julkisoikeudellisiin yhteisöihin.

Asetuksessa määritetään siten tarjouskilpailujen ratkaisemisen soveltamisala ja perusperiaatteet. Siinä vahvistetaan julkistamisvelvoite sekä tarjouskilpailun ratkaisua koskevat menettelyt. Kaikista hankinnoista on oltava kirjallinen sopimus, jonka on tehnyt hankintaviranomainen omaan lukuunsa tai kolmannen edunsaajan lukuun taikka hankintaviranomaisen valtuuttama kolmas osapuoli ulkoisten toimien alalla.

Avoimuuden takaamiseksi komission on ilmoitettava valinnastaan kaikille ehdokkaille ja tarjouksen tekijöille. Harhaanjohtavia tai vilpillisiä tietoja antaneet tai jäävit henkilöt voidaan vastaisuudessa sulkea hankintojen ulkopuolelle. Heitä koskevat tiedot tallennetaan tietokantaan, joka on myös muiden EU:n toimielinten käytettävissä.

AVUSTUKSET

Asetuksessa säädetään avustusten soveltamisalasta, myöntämismenettelystä, maksutavasta ja valvonnasta. Avustus on välitöntä vastikkeetonta rahoitusta, joka myönnetään talousarviosta

 • toimintaan, jolla edistetään EU:n politiikan mukaisen tavoitteen toteutumista
 • sellaisen yhteisön toimintaan, joka edistää EU:n yleisen edun tai unionin politiikan mukaista tavoitetta.

Avustusta myönnettäessä on sovellettava avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita. Päällekkäisiä tai taannehtivia avustuksia ei saa myöntää, ja avustettavaan toimintaan on saatava rahoitusta myös muista lähteistä. Avustus ei saa tuottaa voittoa avustuksen saajalle. Kaikista myönnetyistä avustuksista on julkaistava vuosittain luettelo noudattaen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

TILINPÄÄTÖS JA KIRJANPITO

EU:n tilinpäätökseen sisältyvät

 • toimielinten tilinpäätökset
 • konsolidoitu tilinpäätös, jossa esitetään yhdistettyinä toimielinten tilinpäätösten tiedot
 • selvitykset toimielinten ja EU:n perustamien elinten talousarvioiden toteuttamisesta
 • talousarvion toteuttamista koskeva yhteenveto.

Tilintarkastustuomioistuin esittää viimeistään 15. kesäkuuta huomautuksensa kunkin toimielimen ja elimen alustavista tilinpäätöksistä. Kukin toimielin ja elin laatii itse lopulliset tilinpäätöksensä ja toimittaa ne päättynyttä varainhoitovuotta seuraavan varainhoitovuoden 1. päivään heinäkuuta mennessä komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle lopullisen konsolidoidun tilinpäätöksen laatimista varten.

Komissio hyväksyy konsolidoidun tilinpäätöksen ja toimittaa sen päättynyttä varainhoitovuotta seuraavan varainhoitovuoden 31. päivään heinäkuuta mennessä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Konsolidoitu tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ennen päättynyttä varainhoitovuotta seuraavan varainhoitovuoden marraskuun 15. päivää yhdessä tilintarkastustuomioistuimen toimittaman tarkastuslausuman kanssa. Komissio ilmoittaa säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle toteutettavista budjettitapahtumista.

Toimielinten kirjanpito on järjestelmä, johon järjestetään talousarviota ja rahoitusta koskevat tiedot ja jonka avulla voidaan koota, luokitella ja kirjata numerotietoja. Kirjanpito muodostuu liikekirjanpidosta ja talousarviokirjanpidosta. Molempia hoidetaan kalenterivuosittain ja euromääräisinä.

Komission tilinpitäjä vahvistaa muiden toimielinten ja EU:n perustamien elinten tilinpitäjiä kuultuaan kirjanpidossa noudatettavat säännöt ja menetelmät sekä yhdenmukaistetun tililuettelon, jota kaikkien unionin toimielinten, virastojen ja elinten on noudatettava. Komission tilinpitäjä vahvistaa säännöt ja menetelmät käyttäen ohjeenaan kansainvälisesti hyväksyttyjä julkisen sektorin kirjanpitosääntöjä, joista hän voi poiketa EU:n toimintojen erityispiirteiden niin vaatiessa.

ULKOINEN TARKASTUS JA VASTUUVAPAUS

Koska tilintarkastustuomioistuin vastaa ulkoisesta valvonnasta, ilmoittavat Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio viipymättä varainhoidon alalla tekemistään päätöksistä ja antamistaan säädöksistä. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden perustamissopimusten määräyksiin, talousarvioon, varainhoitoasetukseen, soveltamissääntöihin ja kaikkiin perustamissopimusten soveltamiseksi annettuihin säädöksiin nähden.

Unionin toimielimet, EU:n puolesta tuloja ja menoja hoitavat laitokset ja talousarviosta suoritettujen maksujen lopulliset saajat säilyttävät tilintarkastustuomioistuinta varten

 • kaikki unionin talousarviosta rahoitettavien hankintasopimusten tekemistä ja niiden toteuttamista koskevat asiakirjat ja kaikki rahavaroja ja aineellista omaisuutta koskevat tilit
 • kaikki kirjanpitotositteet ja muut kirjanpitoa koskevat asiakirjat sekä niitä koskevat hallinnolliset asiakirjat
 • kaikki EU:n tuloja ja menoja koskevat asiakirjat
 • omaisuusluettelot ja hallintokaaviot, jotka tilintarkastustuomioistuin katsoo tarpeellisiksi tarkastaakseen talousarvion toteuttamista ja taloudellista tulosta koskevat kertomukset asiakirjojen perusteella tai paikan päällä
 • kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka on laadittu tai joita säilytetään magneettisessa muodossa.

Keskusteltuaan asiasta muiden toimielinten kanssa tilintarkastustuomioistuin laatii vuosikertomuksen ja erityiskertomuksen, joka sisältää arvion varainhoidosta.

Ennen vuoden n + 2 toukokuun 15. päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta komissiolle vastuuvapauden varainhoitovuoden n talousarvion toteuttamisesta. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä koskee EU:n kaikkien tulojen ja menojen tilejä sekä niiden saldoa ja EU:n taseessa esitettyjä varoja ja velkoja.

ERITYISSÄÄNNÖKSET

Asetuksessa annetaan joitakin poikkeussäännöksiä, joita sovelletaan seuraavien varainhoitoon:

 • Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto)
 • Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), koheesiorahasto, Euroopan kalatalousrahasto ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)
 • tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen määrärahat
 • talousarviosta rahoitetut ulkoiset toimet
 • yhteisön virastot (yhden tai useamman toimielimen eri alojen erityistehtävien suorittamista varten perustamat hallintorakenteet)
 • hallintomäärärahat.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

Loppusäännöksissä säädetään erityisesti seuraavista asioista:

 • komissio vahvistaa varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt
 • varainhoitoasetusta tarkistetaan kolmen vuoden välein ja aina tarpeen mukaan
 • komissio antaa varainhoidon puiteasetuksen sellaisille EU:n perustamille elimille, joilla on oikeushenkilöllisyys ja jotka todellisuudessa saavat talousarviosta suoritettavaa avustusta.

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EYVL

Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002

1.1.2003

-

EYVL L 248, 16.9.2002

Muutossäädökset Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY, Euratom) N:o 1995/2006

19.1.2007

-

EUVL L 390, 30.12.2006

Asetus (EY) N:o 1525/2007

27.12.2007

-

EUVL L 343, 27.12.2007

Asetus (EU, Euratom) N:o 1081/2010

29.11.2010

-

EUVL L 311, 26.11.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä [EYVL L 357, 31.12.2002].
Asetuksella täydennetään uutta varainhoitoasetusta ja siirretään periaatteet ja määritelmät käytäntöön. Uusi varainhoitoasetus on yksinkertaistettu versio vuoden 1977 varainhoitoasetuksesta, ja siinä kootaan kaikki yksityiskohtaiset säännökset soveltamissäännöksiksi ja määritellään täten todelliset varainhoitosäännöt.

Viimeisin päivitys 08.04.2011

Katso myös

 • Lisätietoja budjettipääosaston (DE) (EN) (FR) verkkosivuilla
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun