RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Odesłanie prejudycjalne

Odesłanie prejudycjalne jest procedurą umożliwiającą sądowi krajowemu zadawanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań o interpretację lub stwierdzenie ważności prawa wspólnotowego w sprawie zawisłej przed tym sądem. Odesłanie prejudycjalne pomaga zatem zagwarantować bezpieczeństwo prawne dzięki jednolitemu stosowaniu prawa wspólnotowego w całej Unii Europejskiej.

Odesłanie prejudycjalne jest jedną z procedur stosowanych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Procedura ta jest otwarta dla sędziów krajowych państw członkowskich. Mogą oni zwracać się do Trybunału z pytaniem dotyczącym interpretacji lub ważności prawa UE w rozpatrywanej sprawie.

W odróżnieniu od innych postępowań sądowych odesłanie prejudycjalne nie jest skargą skierowaną przeciwko aktowi europejskiemu lub krajowemu, ale pytaniem dotyczącym stosowania prawa UE.

Odesłanie prejudycjalne wspiera współpracę między krajowym wymiarem sprawiedliwości a Trybunałem Sprawiedliwości oraz jednolite stosowanie prawa wspólnotowego w całej UE.

Charakter odesłania prejudycjalnego

Każdy sąd krajowy, przed którym toczy się sprawa, w której zastosowanie zasady prawa europejskiego budzi zastrzeżenia (postępowanie przed sądem krajowym), może zdecydować o zadaniu Trybunałowi Sprawiedliwości pytania prejudycjalnego. Są dwa rodzaje odesłania prejudycjalnego:

  • pytanie o interpretację normy europejskiej: sędzia krajowy prosi Trybunał Sprawiedliwości o doprecyzowanie kwestii wykładni prawa europejskiego, aby odpowiednio ją zastosować,
  • pytanie o ważność normy europejskiej: sędzia krajowy prosi Trybunał Sprawiedliwości o sprawdzenie ważności aktu prawa europejskiego.

Odesłanie prejudycjalne stanowi zatem procedurę „między sądami”. Nawet jeśli wnioskować o nie może jedna ze stron sporu, to sąd krajowy decyduje o odesłaniu pytania do Trybunału Sprawiedliwości. Artykuł 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dodaje, że sądy krajowe rozstrzygające w ostatniej instancji (od których decyzji nie ma odwołania) są zobowiązane do dokonania odesłania prejudycjalnego, jeśli jedna ze stron o to wnosi. Natomiast sądy krajowe niebędące sądami ostatniej instancji nie mają obowiązku stosowania odesłania, nawet jeśli jedna ze stron o to wnosi. W każdej sytuacji wszystkie sądy krajowe mogą spontanicznie wnioskować do Trybunału Sprawiedliwości w przypadku wątpliwości dotyczącej przepisów wspólnotowych.

Trybunał Sprawiedliwości wypowiada się wtedy wyłącznie na temat elementów stanowiących odesłanie prejudycjalne. Sąd krajowy pozostaje głównym decydentem w sprawie.

Z zasady Trybunał Sprawiedliwości jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi. Nie może odmówić udzielenia odpowiedzi, uzasadniając, że odpowiedź nie jest właściwa w sporze przed sądem krajowym. Może natomiast sprzeciwić się, jeśli pytanie wykracza poza zakres jego kompetencji.

Zasięg decyzji prejudycjalnych

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości ma powagę rzeczy osądzonej. Jest wiążąca nie tylko dla sądu krajowego kierującego odesłanie, ale także dla wszystkich sądów krajowych państw członkowskich.

Jeśli po rozpatrzeniu odesłania prejudycjalnego o ważność stwierdzi się, że akt europejski jest nieważny, wszystkie akty podjęte na jego podstawie także tracą ważność. Zadaniem instytucji europejskich jest wtedy przyjęcie nowego aktu.

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2013

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony