RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je postup uplatňovaný před Soudním dvorem Evropské unie. Tento postup umožňuje vnitrostátním soudům předložit Soudnímu dvoru otázku týkající se výkladu nebo platnosti evropského práva. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce nabízí též způsob, jak zajistit právní jistotu, a to jednotným uplatňováním práva Společenství v celé Evropské unii.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je součástí postupů, které je možné uplatnit před Soudním dvorem Evropské unie. Tento postup je otevřený všem vnitrostátním soudcům členských států. Soudnímu dvoru mohou postoupit již probíhající případ, aby se jej dotázali na výklad nebo platnost evropského práva.

Na rozdíl od jiných soudních postupů tedy žádost o rozhodnutí o předběžné otázce nesměřuje proti evropskému nebo vnitrostátnímu aktu, ale jedná se o otázku k uplatňování evropského práva.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce tak podporuje aktivní spolupráci mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem a jednotné uplatňování evropského práva v celé EU.

Povaha žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

Jakýkoliv vnitrostátní soud, kterému byl předložen spor, v němž uplatňování určitého pravidla evropského práva vyvolává otázky (původní případ), může rozhodnout o předložení věci Soudnímu dvoru, který má tyto otázky vyřešit. Existují tak dva typy žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce:

  • žádost o rozhodnutí o výkladu evropského nástroje: vnitrostátní soudce žádá Soudní dvůr o upřesnění místa ve výkladu evropského práva, aby je mohl správně použít;
  • žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se platnosti evropského nástroje: vnitrostátní soudce žádá Soudní dvůr, aby zkontroloval platnost aktu evropského práva.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je tedy žádost „jednoho soudce vůči jinému soudci“. Ačkoli o postoupení Soudnímu dvoru může požádat jedna ze stran sporu, rozhodnutí, zda tak bude učiněno, spočívá na vnitrostátním soudu. V tomto ohledu článek 267 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že vnitrostátní soudy, které působí jako konečné instance, jejichž rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky, jsou povinny žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podat, požádá-li o to jedna ze stran. Ty vnitrostátní soudy, které však nejsou poslední instancí, nejsou povinny podávat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, i když o to jedna ze stran požádá. V každém případě musí všechny vnitrostátní soudy neprodleně předložit věc Soudnímu dvoru v případech, kdy se vyskytne pochybnost o určitém evropském ustanovení.

Soudní dvůr tedy rozhoduje pouze o skutkových podstatách žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, která mu byla předložena. Vnitrostátnímu soudu tak i nadále náleží příslušnost ve vztahu k původnímu případu.

Soudní dvůr musí v zásadě odpovědět na jemu položenou otázku. Nemůže odmítnout odpověď s odůvodněním, že by nebyla relevantní či včasná, pokud jde o původní případ. Nicméně může odmítnout, pokud otázka nespadá do jeho pravomocí.

Oblast působnosti rozhodnutí o předběžné otázce

Rozhodnutí Soudního dvora má povahu res judicata. Je navíc závazné nejen pro vnitrostátní soud, který podal podnět k žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, ale i pro všechny vnitrostátní soudy členských států.

V souvislosti se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se platnosti platí, že je-li evropský nástroj prohlášen za neplatný, jsou neplatné i všechny nástroje přijaté na jeho základě. Je pak na příslušných evropských institucích, aby přijaly nový nástroj k nápravě situace.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení pro vnitrostátní soudy o zahajování řízení o předběžné otázce (Úř. věst. C 338 ze dne 6. 11. 2012)

Poslední aktualizace: 20.02.2013

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky