RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Passivitetstalan

Passivitetstalan ingår i talan som kan väckas vid Europeiska unionens domstol. Den typen av talan riktas mot unionens institutioner, organ eller byråer. Om underlåtenheten att vidta åtgärder är i strid med EU-lagstiftningen fastställer domstolen passiviteten och berörd institution, organisation eller byrå ska vidta lämpliga åtgärder.

Passivitetstalan är ett domstolsförfarande som väcks vid Europeiska unionens domstol. Domstolen är behörig att fastställa lagenligheten av Europeiska unionens institution, organisation eller byrå.

Talans art

Passivitetstalan kan väckas mot Europaparlamentet, Europeiska rådet, kommissionen eller Europeiska centralbanken. Den kan även väckas mot EU:s organ och byråer.

Passiviteten kännetecknas dessutom av underlåtenhet eller försummelse av berörd enhet att vidta åtgärder trots att de enligt EU-lagstiftningen är skyldiga att agera. Underlåtenheten eller försummelsen är därmed olaglig.

Passivitetstalan kan till exempel väckas mot en institution som underlåtit att anta en rättsakt eller vidta en åtgård som avses i EU-lagstiftningen.

Sökande

I artikel 265 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges två kategorier sökande.

Den första kategorin avser unionens medlemsstater och institutioner. Dessa sökande anses ”privilegierade” eftersom de inte måste bevisa att de har intresse av att agera för att väcka passivitetstalan.

Den andra kategorin avser privatpersoner. I motsats till privilegierade sökande ska privatpersoner ha intresse av att agera för att kunna väcka talan vid domstolen. I artikel 265 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges att privatpersoner kan väcka passivitetstalan mot en institution som underlåtit att till personen i fråga rikta en rättsakt. I praktiken godtar domstolen också passivitetstalan som avser rättsakter som inte formellt riktar sig till privatpersoner, men som berör dem direkt och individuellt.

Förfarande

En passivitetstalan får endast tas upp om sökande dessförinnan anmodat den institution, det organ eller den byrå som berörs att vidta åtgärder. Om berörd enhet inom två månader inte tagit ställning får sökanden väcka talan vid domstolen inom en ytterligare frist av två månader.

När domstolen bifaller en passivitetstalan konstaterar den endast att passivitet föreligger. Alltså kan den inte agera i institutionens ställe för att åtgärda passiviteten. Det är den berörda institutionen som måste vidta åtgärder inom en rimlig tidsfrist.

Behörighetsfördelning mellan domstolen och tribunalen

Domstolen är behörig att pröva

  • talan som väcks av medlemsstaterna mot Europaparlamentet och rådet, och
  • en institutions talan mot en annan institution.

Tribunalen är behörig att i första instans pröva alla andra typer av talan och särskilt talan som väcks av privatpersoner.

Detta faktablad är inte rättsligt bindande för Europeiska kommissionen. Informationen i det gör inte anspråk på att vara heltäckande eller på att utgöra en tolkning av texten i fördraget.

Senast ändrat den 08.10.2010

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början