RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Postępowanie o zaniechanie działania

Postępowanie o zaniechanie działania należy do skarg, które mogą być złożone przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tego rodzaju skarga jest skierowana przeciw bezczynności instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii. Jeśli bezczynność jest niezgodna z prawem europejskim, Trybunał stwierdza zaniechanie i instytucja, organ lub jednostka organizacyjna Unii muszą podjąć odpowiednie środki.

Postępowanie o zaniechanie działania jest postępowaniem sądowym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Pozwala Trybunałowi na kontrolowanie zgodności z prawem braku działania instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej (UE).

Rodzaj skargi

Postępowanie o zaniechanie działania może być skierowane przeciw Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Może być także skierowane przeciw organom i jednostkom organizacyjnym UE.

Zaniechanie działania charakteryzuje się brakiem lub zaniechaniem działania jednostki, podczas gdy prawo europejskie narzuca obowiązek działania. Brak lub zaniechanie działania mają zatem charakter niezgodny z prawem.

Postępowanie o zaniechanie działania może być na przykład skierowane przeciw instytucji, która nie przyjęła aktu lub nie wprowadził środka przewidywanego przez prawo europejskie.

Skarżący

Artykuł 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje dwa rodzaje skarżących.

Pierwszy to państwa członkowskie i instytucje UE. Ci skarżący są nazywani uprzywilejowanymi, ponieważ nie muszą wykazywać swego interesu prawnego w celu wszczęcia postępowania o zaniechanie.

Druga grupa to osoby prywatne. W przeciwieństwie do uprzywilejowanych skarżących muszą one wykazać swój interes prawny w celu zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artykuł 265 TFUE precyzuje, że osoby prywatne mogą skierować skargę o zaniechanie działania przeciw instytucji, która zaniechała wydania skierowanego do nich aktu. W praktyce Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej akceptuje także postępowania o zaniechanie działania dotyczące aktów, których formalnymi adresatami nie są osoby prywatne, ale które dotyczą ich bezpośrednio i indywidualnie.

Procedura

Aby móc wszcząć postępowanie o zaniechanie działania, skarżący musi najpierw wezwać instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną do działania. Jeśli po dwóch miesiącach dana jednostka nie zajmie stanowiska, skarżący ma dwa kolejne miesiące na wszczęcie postępowania o zaniechanie działania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Gdy Trybunał Sprawiedliwości uwzględnia wniosek o zaniechanie działania, stwierdza zaniechanie. Inaczej mówiąc, Trybunał Sprawiedliwości nie może zastąpić instytucji w celu rozwiązania problemu związanego z zaniechaniem. Instytucja, której dotyczy zarzut, musi działać w rozsądnym terminie.

Podział kompetencji między Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do rozpatrywania:

  • skarg sformułowanych przez państwa członkowskie przeciw Parlamentowi Europejskiemu lub Radzie,
  • skarg formułowanych przez instytucję przeciw innej instytucji.

Sąd jest właściwy do rozpoznania w pierwszej instancji wszystkich innych rodzajów skarg, szczególnie formułowanych przez osoby prywatne.

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia, który pozostaje jedyną wiążącą podstawą prawną.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2010

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony