RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Het beroep wegens nalaten

Het beroep wegens nalaten is een van de beroepsprocedures die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie kunnen worden ingeleid. Dit soort beroep is gericht tegen het niet-handelen van een instelling, een orgaan of een instantie van de Unie. Indien dat niet-handelen in strijd is met het Europees recht, stelt het Hof het verzuim vast en moet de instelling, het orgaan of de instantie passende maatregelen nemen.

Het beroep wegens nalaten is een van de beroepsprocedures die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) kunnen worden ingeleid. In het kader van deze procedure kan het Hof de rechtmatigheid van het niet-handelen van een instelling, een orgaan of een instantie van de Europese Unie (EU) nagaan.

Aard van het beroep

Het beroep wegens nalaten kan worden ingesteld tegen het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, de Commissie, de Europese Centrale Bank en de organen en instanties van de EU.

Het nalaten houdt in dat de betrokken entiteit verzuimt een bepaalde handeling te verrichten terwijl zij daar volgens het Europese recht wel toe verplicht is. Dat verzuim is bijgevolg onrechtmatig.

Het beroep wegens nalaten kan bijvoorbeeld worden ingesteld tegen een instelling die geen wetgevingshandeling heeft vastgesteld of geen maatregel heeft genomen die wel in de Europese wetgeving was voorzien.

Verzoekers

Artikel 265 van het Verdrag betreffende de werking van de EU voorziet in twee categorieën verzoekers.

De eerste categorie wordt gevormd door de lidstaten en de instellingen van de EU. Zij worden ook wel de “geprivilegieerde verzoekers” genoemd omdat zij geen procesbelang hoeven aan te tonen om een beroep wegens nalaten te kunnen instellen.

De tweede categorie bestaat uit particulieren. In tegenstelling tot de geprivilegieerde verzoekers moeten particulieren wel een procesbelang aantonen om voor het Hof van Justitie een beroep wegens nalaten te kunnen inleiden. Artikel 265 van het VWEU verduidelijkt dat particulieren een beroep wegens nalaten kunnen instellen tegen een instelling die verzuimd heeft ten aanzien van hen een handeling te verrichten. In de praktijk aanvaardt de Hof van Justitie ook beroepen wegens nalaten betreffende handelingen die niet formeel tot de klager zijn gericht, maar die hen rechtstreeks en individueel treffen.

Procedure

Voordat een verzoeker een beroep wegens nalaten kan instellen, moet hij de instelling, het orgaan of de instantie van de Unie eerst verzoeken om de handeling in kwestie te verrichten. Indien de betrokken entiteit na twee maanden geen standpunt heeft ingenomen, heeft de verzoeker twee maanden de tijd om een beroep wegens nalaten voor het Hof van Justitie in te leiden.

Wanneer het Hof van Justitie het beroep wegens nalaten gegrond verklaart, beperkt het zich tot vaststelling van het nalaten. Met andere woorden: het Hof van Justitie kan niet in de plaats van de instelling treden om het nalaten ongedaan te maken. Het is de taak van de betrokken instelling om binnen een redelijke termijn te handelen.

Verdeling van de bevoegdheden tussen het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg

Het Hof van Justitie is bevoegd voor:

  • beroepsprocedures die worden ingeleid door de lidstaten tegen het Europees Parlement en de Raad;
  • beroepsprocedures die worden ingeleid door een instelling tegen een andere instelling.

Het Gerecht neemt in eerste aanleg kennis van alle andere soorten beroepen, met name van de beroepsprocedures die door particulieren worden ingeleid.

De informatiebladen zijn voor de Europese Commissie juridisch niet bindend, beogen geen volledigheid en hebben geen interpretatieve waarde wat de tekst van het Verdrag betreft.

Laatste wijziging: 08.10.2010

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven