RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Žaloba na nečinnost

Žaloba na nečinnost patří mezi žaloby, které je možné podat u Soudního dvora Evropské unie. Tento typ žaloby je namířen proti nečinnosti instituce, orgánu nebo jiného subjektu Unie. Pokud je tato nečinnost v rozporu s právním řádem Evropské unie, Soudní dvůr konstatuje nečinnost a dotčená instituce, orgán nebo jiný subjekt je povinen přijmout náležitá opatření.

Žaloba na nečinnost je soudní postup, který se provádí u Soudního dvora Evropské unie (SDEU). Umožňuje Soudnímu dvoru přezkoumávat legalitu nečinnosti orgánů, institucí nebo jiných subjektů Evropské unie (EU).

Povaha žaloby

Žaloba na nečinnost může být podána proti Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Komisi nebo Evropské centrální bance. Také může být namířena proti orgánům a jiným subjektům EU.

Nečinnost se definuje jako pasivita nebo opomenutí jednat ze strany dotčené jednotky, které povinnost jednat ukládá evropské právo. Pasivita nebo opomenutí jednat je v takovém případě protiprávní.

Žaloba na nečinnost může být například podána proti instituci, která neprovedla akt nebo nepřijala opatření, jež jí ukládalo evropské právo.

Žalobci

Článek 265 Smlouvy o fungování EU uvádí dvě kategorie žalobců.

Do první kategorie patří členské státy a instituce EU. Tito žalobci nesou označení privilegovaní, protože mohou podávat žalobu na nečinnost, aniž by museli prokazovat specifický právní zájem na žalobě.

Do druhé kategorie spadají jednotlivci. Aby se mohli obrátit na Soudní dvůr, musejí na rozdíl od privilegovaných žalobců prokazovat právní zájem. Článek 265 SFEU stanoví, že jednotlivci mohou podat stížnost k Soudnímu dvoru na některou instituci proto, že nevydala akt jim určený. Soudní dvůr také přijímá žaloby na nečinnost týkající se aktů, které nejsou jednotlivcům určeny, ale přímo a osobně se jich dotýkají.

Postup

Žaloba je přípustná pouze tehdy, byl-li příslušný orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie předem vyzván, aby jednal. Jestliže se orgán, instituce nebo jiný subjekt ve lhůtě dvou měsíců od této výzvy nevyjádří, má žalobce další dva měsíce na to, aby věc předložil Soudnímu dvoru.

Soudní dvůr se při rozhodování žaloby na nečinnost omezí na konstatování porušení. Jinak řečeno, Soudní dvůr nemůže zastoupit dotčený orgán při nápravě nečinnosti. Je na odpovědnosti tohoto orgánu jednat v přiměřené lhůtě.

Rozdělení pravomocí mezi Soudním dvorem a Tribunálem

Soudní dvůr je příslušný pro rozhodování o:

  • žalobách členských států proti Evropskému parlamentu nebo Radě;
  • žalobách jedné instituce proti jiné instituci.

Tribunál je příslušný pro rozhodování v první instanci o všech ostatních typech žalob, a zvláště o žalobách podaných jednotlivci.

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 08.10.2010

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky