RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Talan om fördragsbrott

Talan om fördragsbrott kan väckas vid Europeiska unionens domstol. Domstolen kan därmed se till att medlemsstaterna efterlever sina skyldigheter enligt EU-lagstiftning.

Talan om fördragsbrott är ett domstolsförfarande som väcks vid Europeiska unionens domstol. Talan kan väckas av kommissionen eller en annan medlemsstat mot en medlemsstat som har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt fördragen.

Talan om fördragsbrott fastställs i artiklarna 258 till 260 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Fördragsbrottets art

Fördragsbrottet kan gälla rättsakter (lagar, dekret, administrativa beslut osv.) eller handlanden (administrativa förfaranden osv.).

Det kan vara följden av ett aktivt förhållningssätt (handlingar) eller ett passivt förhållningssätt (underlåtenhet och försummelse). Handlingar kan exempelvis bestå i antagande av en text som strider mot EU-lagstiftning eller en uttrycklig vägran att upphäva en motstridig inhemsk bestämmelse. Underlåtenhet och försummelse kan exempelvis bestå i att ett direktiv införlivas för sent eller att medlemsstaterna underlåter att underrätta kommissionen om nationella genomförandebestämmelser.

Handlingen ska kunna tillskrivas medlemsstaten. I detta avseende gör EG-domstolen en vid tolkning av begreppet stat. Det kan avse alla statliga organ, t.ex. regeringen, parlamentet, federala organ eller lokala eller regionala myndigheter.

Förfarande

Talan kan väckas antingen av kommissionen, vilket ofta är fallet, eller av en medlemsstat.

  • När kommissionen inleder förfarandet ska den först avge ett motiverat yttrande till medlemsstaten om att den har underlåtit att respektera unionsrätten. Om den berörda staten inte rättar sig efter yttrandet inom den tid som angivits får kommissionen föra ärendet vidare till Europeiska unionens domstol.
  • När en medlemsstat inleder förfarandet ska den först lägga fram saken för kommissionen. Kommissionen avger då ett motiverat yttrande efter det att var och en av de berörda staterna beretts tillfälle att yttra sig. Sökande medlemsstat får sedan anhängiggöra ärendet vid domstolen.

Om domstolen finner att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt fördragen fastställer den i en första dom de åtgärder som medlemsstaten ska vidta för att åtgärda situationen. Om kommissionen sedan anser att medlemsstaten inte har vidtagit de åtgärder som krävs, får den väcka talan vid domstolen en andra gång. Om domstolen finner att medlemstaten har underlåtit att efterkomma den första domen, kan den förelägga staten att betala ett bötesbelopp.

I Lissabonfördraget infördes en särskild talan om en medlemsstat inte uppfyllde sin skyldighet att underrätta kommissionen om åtgärder för införlivande av ett direktiv. I detta fall får kommissionen ange ett bötesbelopp som den berörda medlemsstaten ska betala redan vid första domen om fördragsbrott.

Behörighetsfördelning mellan domstolen och tribunalen

Endast domstolen är behörig att pröva talan om fördragsbrott som väcks av en medlemsstat eller av Europeiska kommissionen.

Denna sammanfattning tjänar endast som information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet, som även fortsättningsvis är den enda juridiskt bindande texten.

Senast ändrat den 08.10.2010

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början