RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Skargi z powodu niewykonania zobowiązania

Procedura wnoszenia skargi opartej na zarzucanym naruszeniu zobowiązania to jedna z dostępnych procedur wnoszenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W ten sposób Trybunał Sprawiedliwości może kontrolować przestrzeganie przez państwa członkowskie obowiązków nałożonych na nie prawem UE.

Procedura wnoszenia skargi opartej na zarzucanym naruszeniu zobowiązania to postępowanie sądowe toczące się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Taką skargę może wnieść Komisja lub państwo członkowskie przeciw innemu państwu członkowskiemu, które jest podejrzewane o nieprzestrzeganie prawa Unii Europejskiej (UE).

Procedura wnoszenia skargi opartej na zarzucanym naruszeniu zobowiązania opiera się na artykułach od 258 do 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Charakter uchybienia

Uchybienie może mieć charakter prawny (dotyczyć ustaw, dekretów, decyzji administracyjnych itp.) lub wynikać z faktów (praktyk administracyjnych itp.).

Może być konsekwencją zachowań czynnych (działań) lub biernych (jak zwłoka lub zaniechanie). Działania mogą polegać na przykład na przyjęciu tekstu niezgodnego z prawem europejskim lub jednoznacznym sprzeciwie dotyczącym uchylenia wewnętrznego środka, niezgodnego z prawem UE. Przypadki zwłoki lub zaniechania mogą polegać na opóźnieniu transpozycji dyrektywy lub nieprzekazaniu Komisji informacji o krajowych środkach wykonawczych przez państwa członkowskie.

Działanie musi być przypisywane państwu członkowskiemu. Z tej racji pojęcie państwa jest interpretowane przez Trybunał Sprawiedliwości w szerokim znaczeniu i może oznaczać całość organów państwowych, jak rząd, parlament, podmioty wchodzące w skład federacji lub jednostki podziału terytorialnego państwa itp.

Procedura

Skargę może wnieść Komisja (w praktyce jest to najczęstszy przypadek) lub państwo członkowskie:

  • kiedy Komisja wszczyna postępowanie, ma obowiązek skierować najpierw uzasadnioną opinię do państwa członkowskiego, któremu zarzucane jest uchybienie prawu unijnemu. Jeżeli po upływie określonego terminu państwo członkowskie w dalszym ciągu nie zaradziło sytuacji, Komisja może wówczas skierować do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko temu państwu członkowskiemu.
  • kiedy państwo członkowskie wszczyna procedurę, ma obowiązek najpierw przedstawić sprawę Komisji. Wówczas Komisja wydaje uzasadnioną opinię po zapoznaniu się z argumentami zainteresowanych państw członkowskich. Skarżące państwo członkowskie może następnie skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości.

Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości po rozpoznaniu skargi uzna zaistnienie uchybienia, wydaje pierwszy wyrok zawierający środki, które państwo członkowskie musi przyjąć w celu zaradzenia sytuacji. Jeżeli następnie Komisja uzna, że państwo członkowskie nie przyjęło niezbędnych środków, może ponownie skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości potwierdzi, że państwo członkowskie nie zastosowało się do jego pierwszego wyroku, może nałożyć na nie karę w postaci grzywny.

Na mocy traktatu lizbońskiego wprowadzono szczególną procedurę wnoszenia skargi, która ma zastosowanie w sytuacji, gdyby państwo członkowskie nie przekazało Komisji informacji na temat środków transpozycji dyrektywy. W takim przypadku Trybunał Sprawiedliwości może nałożyć karę pieniężną na owo państwo członkowskie już na etapie pierwszego wyroku w sprawie uchybienia.

Podział kompetencji pomiędzy Trybunałem Sprawiedliwości a Sądem

Trybunał Sprawiedliwości posiada wyłączne kompetencje w zakresie rozpoznawania skarg opartych na zarzucanym naruszeniu zobowiązania, wniesionych przez państwo członkowskie lub Komisję Europejską.

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia, który pozostaje jedyną wiążącą podstawą prawną.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2010

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony