RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beroep wegens niet-nakoming

Het beroep wegens niet-nakoming is een van de beroepsprocedures die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) kunnen worden ingeleid. In het kader van deze procedure kan het Hof van Justitie nagaan of de lidstaten hun verplichtingen nakomen die uit het Europese recht voortvloeien.

Het beroep wegens niet-nakoming is een gerechtelijke procedure die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie kan worden ingeleid. Het beroep kan worden ingesteld door de Commissie of een lidstaat tegen een andere lidstaat die het recht van de Europese Unie (EU) niet naleeft.

Het beroep wegens niet-nakoming stoelt op de artikelen 258 tot en met 260 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

Aard van de niet-nakoming

De niet-nakoming kan bestaan uit besluiten (wetten, uitvoeringsbesluiten, bestuurlijke beschikkingen enz.) of uit feiten (bestuurlijke praktijken enz.).

Zij kan voortvloeien uit positieve gedragingen (handelingen) of negatieve gedragingen (nalaten, verzuim). Handelingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de vaststelling van een tekst die in strijd is met het Europees recht of een expliciete weigering om een strijdige maatregel van intern recht in te trekken. Bij nalaten en verzuim kan het bijvoorbeeld gaan om een te late omzetting van een richtlijn of om het niet-meedelen van de nationale uitvoeringsmaatregelen aan de Commissie door de lidstaten.

De handeling moet aan de lidstaat zijn toe te schrijven. In dit verband wordt het begrip "staat" door het Hof van Justitie ruim uitgelegd: het kan alle organen betreffen zoals de regering, het parlement, deelstaten of lokale overheden.

Procedure

De procedure kan worden ingeleid door de Commissie, wat het vaakst voorkomt, of door een lidstaat:

  • wanneer de Commissie de procedure inleidt, dient zij eerst een gemotiveerd advies te richten aan de lidstaat die het recht van de Unie niet naleeft. Indien de lidstaat na een bepaalde termijn het EU-recht nog steeds niet naleeft, kan de Commissie een beroep instellen bij het Hof van Justitie tegen de betrokken lidstaat;
  • wanneer een lidstaat de procedure inleidt, moet deze de zaak eerst voorleggen aan de Commissie. De Commissie geeft een gemotiveerd advies af na de betrokken lidstaten te hebben gehoord. De verzoekende lidstaat kan vervolgens een beroep inleiden voor het Hof van Justitie.

Zodra de zaak bij het Hof aanhangig is gemaakt, stelt het de niet-nakoming vast en wijst het een eerste arrest waarin de maatregelen worden vastgesteld die de lidstaat moet nemen om zich naar de wetgeving te schikken. Indien de Commissie meent dat de lidstaat de nodige maatregelen niet heeft genomen, kan zij zich vervolgens opnieuw tot het Hof van Justitie wenden. Indien het Hof bevestigt dat de lidstaat zich niet naar zijn eerste arrest heeft geschikt, kan het de betrokken lidstaat een boete opleggen.

Het Verdrag van Lissabon voorziet in een bijzonder beroep voor gevallen waarin een lidstaat nalaat de Commissie in te lichten over de maatregelen die hij heeft genomen ter omzetting van een richtlijn in nationaal recht. In dergelijke gevallen kan het Hof de desbetreffende lidstaat al bij het eerste arrest een geldboete opleggen.

Verdeling van de bevoegdheden tussen het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg

Alleen het Hof van Justitie is bevoegd om kennis te nemen van beroepen wegens niet-nakoming die door een lidstaat of door de Europese Commissie worden ingediend.

Deze samenvatting heeft een louter informatief karakter en is niet bedoeld als interpretatie of ter vervanging van het referentiedocument.

Laatste wijziging: 08.10.2010

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven