RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne voidaan nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa. Se antaa tuomioistuimelle mahdollisuuden valvoa, noudattavatko jäsenvaltiot niille EU:n oikeuden nojalla kuuluvia velvoitteita.

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne on Euroopan unionin tuomioistuimessa vireille pantava oikeudenkäyntimenettely. Kanteen voivat nostaa komissio tai jäsenvaltiot sellaista jäsenvaltiota vastaan, jonka ne katsovat laiminlyöneen Euroopan unionin (EU) oikeuden noudattamisen.

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258260 artiklaan.

Rikkomuksen luonne

Rikkomus voi perustua säädökseen tai asiakirjaan (lakiin, määräykseen, hallintopäätökseen tms.) tai aiheutua konkreettisesta teosta (hallinnollisista käytännöistä tms.).

Se voi myös johtua aktiivisesta toiminnasta (toimenpiteistä) tai passiivisesta toiminnasta (toimimatta jättämisestä tai laiminlyönneistä). Tällaisilla aktiivisilla toimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että jäsenvaltio hyväksyy EU:n oikeuden vastaisen säädöksen tai kieltäytyy kumoamasta EU:n oikeuden vastaista kansallista säädöstä. Toimimatta jättämisellä tai laiminlyönnillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, ettei jäsenvaltio siirrä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään määräaikaan mennessä tai ettei se tiedota komissiolle kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistään.

Rikkomuksen aiheuttavan teon on johduttava jäsenvaltiosta itsestään. Tässä yhteydessä tuomioistuin tulkitsee valtion käsitettä laajasti: sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi valtion elimiä, kuten hallitusta, parlamenttia, liittovaltion yksiköitä tai valtiota suppeampia alueita.

Menettely

Kanteen voi nostaa joko komissio (käytännössä yleisintä) tai jäsenvaltio:

  • kun menettelyn panee vireille komissio, se antaa ensin asiasta lausunnon perusteluineen sille jäsenvaltiolle, jonka se katsoo laiminlyöneen unionin oikeuden noudattamisen. Jos jäsenvaltio ei määräajan kuluessa vieläkään olen lopettanut jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen kyseistä jäsenvaltiota vastaan.
  • kun menettelyn panee vireille jäsenvaltio, sen on ensin saatettava asia komission käsiteltäväksi. Komissio antaa lausunnon perusteluineen sen jälkeen, kun ne jäsenvaltiot, joita asia koskee, ovat esittäneet huomautuksensa. Sen jälkeen kanteen nostanut jäsenvaltio voi saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kun asia on saatettu unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, se antaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen todettuaan ensimmäisen tuomion, johon sisältyvät toimenpiteet jäsenvaltion on toteutettava tilanteen korjaamiseksi. Jos komissio sen jälkeen katsoo, että jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia toimia, se saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi toisen kerran. Jos tuomioistuin toteaa, että jäsenvaltio ei ole noudattanut sen ensiksi antamaa tuomiota, se voi määrätä jäsenvaltion suorittamaan sakon.

Lissabonin sopimuksessa otettiin käyttöön erityinen oikeuskeino niitä tapauksia varten, joissa jäsenvaltio on jättänyt ilmoittamatta komissiolle toimenpiteistä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tällöin tuomioistuin voi määrätä jäsenvaltiolle, jota asia koskee, sakkorangaistuksen heti ensimmäisestä jäsenyysvelvoitteiden laiminlyönnistä annetusta tuomiosta lähtien.

Toimivallan jakautuminen Euroopan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen välillä

Vain Euroopan unionin tuomioistuin voi ottaa käsiteltäväkseen jäsenvaltion tai Euroopan komission nostamia kanteita jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä.

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 08.10.2010

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun