RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Accesul la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei

Scopul acestui regulament este de a stabili principiile, condiţiile şi limitele ce guvernează dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei prevăzut în articolul 255 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (CE). De asemenea, regulamentul urmăreşte stabilirea unor reguli care să asigure exercitarea acestui drept şi să promoveze bunele practici administrative cu privire la accesarea documentelor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei.

SINTEZĂ

Scopul acestui regulament este de a facilita accesul la documentele * instituţiilor europene. Regulamentul prevede dreptul cetăţenilor de a accesa orice fel de documente, cu respectarea condiţiilor şi a excepţiilor definite în regulament. Regulamentul se aplică tuturor documentelor deţinute de o instituţie, adică documentelor întocmite sau primite de către aceasta şi aflate în posesia acesteia, în toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene (UE).

Beneficiarii sunt toţi cetăţenii UE şi toate persoanele fizice sau juridice care îşi au reşedinţa sau sediul social într-un stat membru.

Excepţii şi drepturi ale terţilor

Instituţiile pot respinge accesul la un document în cazul în care divulgarea ar aduce atingere protecţiei:

 • interesului public, în ceea ce priveşte siguranţa publică, apărarea, relaţiile internaţionale şi politica financiară, monetară sau economică a Comunităţii sau a unui stat membru;
 • vieţii private şi integrităţii unei persoane, în special în conformitate cu legislaţia Comunităţii privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • intereselor comerciale ale unei persoane;
 • procedurilor judiciare şi consultanţei juridice;
 • obiectivelor activităţilor de inspecţie, de anchetă şi de audit.

Instituţiile europene pot respinge divulgarea unui anumit document dacă acest lucru este justificat în baza unui interes public superior.

Accesul la un document întocmit de o instituţie pentru uz intern poate fi respins dacă divulgarea documentului ar aduce o atingere gravă procesului decizional al instituţiei, cu excepţia cazului în care un interes public superior justifică divulgarea conţinutului documentului în cauză.

În cazul documentelor terţilor *, instituţia trebuie să consulte terţii pentru a stabili dacă se poate aplica o excepţie.

Documente aflate în posesia statelor membre

În cazul în care un stat membru primeşte o cerere privind un document aflat în posesia sa, document care emană de la o instituţie, statul membru consultă instituţia în cauză cu scopul de a lua o decizie care să nu compromită realizarea obiectivelor prezentului regulament. În loc de aceasta, statul membru poate prezenta cererea instituţiei în cauză.

Cererile de acces, soluţionarea cererilor şi accesul la documente

Cererile de acces la documente se formulează în scris, inclusiv în format electronic, într-una dintre limbile UE. Solicitantul nu este obligat să îşi motiveze cererea.

Cererile de acces la documente se soluţionează cu promptitudine. Solicitantului i se trimite o confirmare de primire. În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, instituţia trebuie fie să acorde, fie să respingă accesul la documentul solicitat.

În cazul respingerii în tot sau în parte a cererii, solicitantul poate adresa, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea răspunsului din partea instituţiei, o cerere de confirmare prin care solicită ca instituţia să-şi revizuiască poziţia.

Solicitantul are acces la documente fie prin consultarea acestora la faţa locului, fie prin primirea unei copii.

Regimul aplicabil documentelor sensibile

Documentele sensibile sunt documente emise de instituţii sau de agenţiile create de către acestea, de statele membre, de ţările terţe sau de organizaţiile internaţionale, clasificate „TRÈS SECRET/TOP SECRET” (Strict secret), „SECRET” (Secret) sau „CONFIDENTIAL” (Confidenţial). Cererile de acces la documente sensibile sunt soluţionate exclusiv de persoanele autorizate să ia cunoştinţă de conţinutul acestor documente. Documentele sensibile se înscriu în registru şi se furnizează numai cu acordul autorităţii de origine.

Registrele şi practica administrativă

Pentru a facilita accesul la documente, fiecare instituţie trebuie să permită accesul la un registru de documente. Registrul ar trebui să fie accesibil în format electronic.

Statele membre cooperează cu instituţiile pentru informarea cetăţenilor. Instituţiile dezvoltă bune practici administrative cu scopul de a facilita exercitarea dreptului de acces garantat de prezentul regulament. Instituţiile creează o comisie interinstituţională însărcinată să studieze cele mai bune practici, să abordeze eventualele diferende şi să ţină seama de evoluţiile în domeniul accesului public la documente.

Publicarea în Jurnalul Oficial

Următoarele documente se publică în Jurnalul Oficial:

 • propunerile Comisiei;
 • poziţiile comune adoptate în conformitate cu articolele 251 şi 252 ale Tratatului CE;
 • deciziile-cadru, deciziile şi convenţiile la care se face referire în articolul 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul UE);
 • convenţiile semnate între statele membre în baza articolului 293 al Tratatului CE;
 • acordurile internaţionale încheiate de Comunitate sau în conformitate cu articolul 24 din Tratatul UE.

Rapoarte şi măsuri de aplicare

În fiecare an, fiecare instituţie publică un raport pentru anul precedent, în care se specifică numărul cazurilor în care instituţia a respins accesul la documente, motivele respingerilor şi numărul de documente sensibile neînscrise în registru.

Termeni-cheie ai actului
 • Document: orice conţinut, indiferent de suport (scris pe hârtie sau stocat sub formă electronică, înregistrare sonoră, vizuală sau audiovizuală) privind un subiect referitor la politicile, la activităţile şi la deciziile care ţin de competenţa instituţiei.
 • Terţ: orice persoană fizică sau juridică ori entitate exterioară instituţiei în cauză, inclusiv statele membre, celelalte instituţii şi organe comunitare sau necomunitare şi ţările terţe.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul nr. 1049/2001

3.12.2001

-

JO L 145 din 31.5.2001

ACTE CONEXE

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei [COM(2008) 229 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].
Această propunere vizează modificarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în lumina moţiunii de rezoluţie a Parlamentului European din 4 aprilie 2006 privind accesul la textele instituţiilor (A6-0052/2006), a Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind Convenţia de la Aarhus şi a consultării publice privind revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (SEC(2008) 29/2).
Propunerea vizează modificări cu privire la următoarele articole:

 • scopul regulamentului, care este acela de a acorda acces public la documentele instituţiilor;
 • beneficiarii regulamentului, care pot fi orice persoane fizice sau juridice, indiferent de naţionalitatea acestora sau de statul în care îşi au reşedinţa;
 • domeniul de aplicare al regulamentului, care exclude documentele prezentate instanţelor de către terţi. De asemenea, din domeniul de aplicare sunt excluse documentele legate de o investigaţie, cât timp investigaţia respectivă nu a fost încheiată sau decizia relevantă nu a devenit definitivă;
 • definiţia de „document”, care indică faptul că documentul a fost transmis oficial destinatarului/destinatarilor acestuia, a circulat în cadrul instituţiilor sau a fost înregistrat în alt mod. Definiţia de „document” se aplică şi datelor din sistemele electronice, în măsura în care acestea pot fi extrase într-o formă lizibilă;
 • excepţiile de la regulament, categorie ce include documentele care vizează protecţia mediului, documentele privind procedurile judiciare, de arbitraj şi de soluţionare a diferendelor, precum şi documentele care vizează protejarea procedurilor de selecţie a personalului sau a părţilor contractante. Divulgarea acelor date cu caracter personal ale funcţionarilor publici şi ale reprezentanţilor grupurilor de interese care nu sunt legate de activitatea profesională a acestora este reglementată de legislaţia CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul (CE) nr. 45/2001);
 • consultările cu terţii, care prevăd obligaţia de a consulta autorităţile din statul membru în care îşi are originea documentul, cu excepţia cazului în care documentul face parte dintr-o procedură care duce la un act legislativ sau de altă natură cu caracter general;
 • cererile de documente, care ţin cont de claritatea cu care este cerut şi deci identificat documentul. În ceea ce priveşte cererile de confirmare, limita de timp pentru soluţionarea acestora se prelungeşte de la 15 la 30 de zile lucrătoare. În cazul unei respingeri, chiar şi parţiale, solicitantul poate introduce o acţiune împotriva instituţiei în faţa Tribunalului de Primă Instanţă şi/sau poate adresa o plângere Ombudsmanului European;
 • accesul la document în urma cererii, care nu poate deroga de la modalităţile specifice stabilite în legislaţia UE sau în cea naţională, în special în cazurile în care accesul este supus unei taxe;
 • diseminarea activă a documentelor, care prevede accesul direct la documentele ce fac parte dintr-o procedură care duce la un act legislativ sau de altă natură cu caracter general. Fiecărei instituţii îi revine răspunderea de a defini celelalte categorii care trebuie să fie direct accesibile publicului.

Procedura de codecizie (2008/0090/COD)

Ultima actualizare: 28.10.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii