RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den Europæiske Unions retskilder

Den Europæiske Unions ret udspringer fra tre kilder: primærret, afledt ret og subsidiærret.
De primære kilder, eller primærretten, omfatter i det væsentlige traktaterne om oprettelse af Den Europæiske Union.
Afledt ret består af retlige elementer, som er baseret på traktaterne. I afledt ret indgår unilateral afledt ret og aftale.
De subsidiære retskilder består af retselementer, som ikke er fastlagt i traktaterne.Der er tale om Domstolens retspraksis, international ret og retsskabende principper.

Der er tre retskilder, som ligger til grund for Den Europæiske Unions (EU’s) ret: Primære kilder, afledte kilder og subsidiære kilder.

Primære retskilder

De primære kilder, eller primærretten, er hovedsagligt de ”stiftende” traktater, dvs. EU-traktaten og traktaten om EU’s funktionsmåde. Disse traktater fastlægger fordelingen af beføjelser mellem EU og medlemsstaterne, og de er grundlaget for de europæiske institutioners magt. De fastlægger således de juridiske rammer inden for hvilke, EU’s institutioner iværksætter de europæiske politikker.

Primærretten omfatter ligeledes:

  • traktaterne om ændring af EU
  • protokollerne til de stiftende traktater og til ændringstraktaterne
  • traktaterne om medlemsstaternes indtræden i EU.

Afledte retskilder

Afledt ret omfatter unilaterale retsakter og aftaleret.

Unilaterale retsakter kan opdeles i to kategorier:

  • De, som er opstillet i artikel 288 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde: Forordninger, direktiver, afgørelser/beslutninger, udtalelser og henstillinger.
  • De, som ikke findes i artikel 288 i traktaten om Den Europæiske Unioms funktionsmåde. I disse "atypiske retsakter" indgår meddelelser, henstillinger samt hvid- og grønbøger.

Aftaleret består af:

  • Internationale aftaler mellem Den Europæiske Union på den ene side og et tredjeland eller en anden organisation på den anden side.
  • Aftaler mellem medlemsstater.
  • Interinstitutionelle aftaler, dvs. aftaler mellem EU's institutioner.

Subsidiære retskilder

Ud over Domstolens retspraksis omfatter subsidiærretten international ret og de generelle retsskabende principper. Disse kilder har gjort det muligt for Domstolen at lukke huller i primærretten og/eller den afledte ret.

Domstolen anvender den internationale ret som inspirationskilde i sin retspraksis. Den henviser hertil, samtidig med at den henviser til skrevne love samt til skik og brug.

De generelle retsprincipper er uskrevne kilder, som er uddraget af Domstolens retspraksis. Disse principper har gjort det muligt for Domstolen at fastlægge regler på områder, hvor traktaterne ikke har gjort det.

Seneste ajourføring: 18.08.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top