RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forordninger

En forordning er en normativ retsakt defineret ved artikel 288 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den er almengyldig, bindende i alle enkeltheder, og den gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

En forordning indgår i den unilaterale afledte ret, dvs. den henhører udelukkende under Den Europæiske Unions myndighed. Den nævnes i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i artikel 288, hvor det hedder, at en forordning "er almengyldig. Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat."

En forordning er almengyldig

Den henvender sig til abstrakte personkategorier og er ikke rettet til bestemte modtagere. Derved adskiller den sig fra en afgørelse som defineret i TEUF, artikel 288.

EF-Domstolen har fastslået, at en forordning henvender sig til generelle personkategorier, men at den dog kan være begrænset til visse personkategorier. Der er tale om en forordning, selv om det på tidspunktet for retsaktens offentliggørelse var muligt at fastslå de pågældende personers antal og eventuelt identitet.

En forordning er bindende i alle enkeltheder

Den er bindende i alle enkeltheder og kan derfor ikke anvendes ufuldstændigt, selektivt eller delvist. Der er tale om en retsakt, der er bindende for:

  • institutionerne
  • medlemsstaterne
  • de personer, den er rettet til.

Den gælder umiddelbart i hver medlemsstat

Det betyder følgende:

  • Den kræver ingen gennemførelse i national lovgivning.
  • Den meddeler rettigheder og forpligtelser uanset eventuelle nationale gennemførelses­bestemmelser. Dette forhindrer ikke medlemsstaterne i at træffe implementerings­foranstaltninger. Det skal de i øvrigt gøre ud fra hensynet til loyalitetsforpligtelsen, som er fastsat i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), artikel 10, hvis det viser sig nødvendigt.
  • Den kan benyttes som reference af privatpersoner i forholdet til andre privatpersoner, medlemsstater eller de europæiske myndigheder.

Den finder anvendelse i alle medlemsstaterne straks ved ikrafttrædelsen, dvs. tyve dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den har retsvirkninger i alle de nationale lovgivninger – samtidigt, automatisk og på ensartet vis.

Gennemførelsesforordninger

De europæiske myndigheder kan også træffe implementeringsforanstaltninger i form af gennemførelsesforordninger. Denne type forordning defineres i TEUF’s artikler 164 og 178 angående gennemførelsesforordningerne for Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Der er tale om retsakter, hvis gyldighed afhænger af "grundforordningen". En grundforordning fastsætter grundreglerne, mens en gennemførelsesforordning indeholder de tekniske bestemmelser.

Seneste ajourføring: 12.08.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top