RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Principen om samarbete mellan institutionerna

Samarbetet mellan EU-institutionerna är av central betydelse för att Europeiska unionen ska fungera väl. EU-domstolen har för övrigt framhållit skyldigheten till lojalt samarbete som allmän princip för EU-rätten. Även om denna princip inte uttryckligen nämns i fördragen är alla medlemsstater och europeiska institutioner skyldiga att följa den.

SAMMANFATTNING

Principen om “lojalt samarbete” återkommer i artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen (EUF) inom ramen för relationerna mellan Europeiska unionen (EU) och medlemsstaterna och i artikel 13 i EUF inom ramen för relationerna mellan EU:s institutioner.

Enligt den artikeln ska medlemsstaterna vidta alla åtgärder som krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt fördraget och de får inte göra något som kan äventyra Europeiska unionens funktion.

Samarbete mellan medlemsstaterna och EU-institutionerna

Medlemsstaterna är skyldiga att samarbeta lojalt med EU-institutionerna. De uppmanas därför att stödja EU:s åtgärder och att inte göra något som kan hindra att EU fungerar väl. Bland annat ska de

 • straffa överträdelser av EU-rätten lika strängt som överträdelser av den nationella lagstiftningen;
 • samarbeta med kommissionen inom ramen för förfaranden som syftar till att kontrollera efterlevnaden av EU-rätten, till exempel genom att skicka de handlingar som efterfrågas regelbundet;
 • avhjälpa skador som orsakats genom överträdelser av EU-rätten;
 • inte i onödan belasta EU-institutionernas interna arbete (till exempel genom att beskatta reseersättningen för Europaparlamentets ledamöters resor till Bryssel och Strasbourg);
 • samarbeta med kommissionen i de fall rådet avstår från åtgärder, så att EU kan fullgöra sina skyldigheter (t.ex. vidta akuta åtgärder för att skydda vissa fiskbestånd).

Artikel 4 i EUF uppmanar EU:s institutioner att respektera och och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen.

Samarbete mellan institutionerna

Enligt artikel 13 i EUF, så skall EU:s institutioner respektera principen om “lojalt samarbete” sinsemellan. Institutionerna är:

 • Europaparlamentet;
 • Europeiska rådet;
 • Rådet;
 • Europeiska kommissionen;
 • Europeiska unionens domstol;
 • Europeiska centralbanken;
 • Revisionsrätten.

Denna princip skall tillämpas i enlighet med EU-domstolens rättspraxis.

Principen om interinstitutionellt samarbete återfinns också i artikel 249 i fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF), som föreskriver att rådet och kommissionen ska samråda och i samförstånd reglera formerna för sitt arbete.

Samarbetet mellan institutionerna är organiserat på olika sätt, bland annat genom

 • skriftväxlingar mellan rådet och kommissionen;
 • avtal mellan institutionerna;
 • de tre institutionernas gemensamma uttalanden.
Senast ändrat den 11.08.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början