RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Princippet om samarbejde mellem institutionerne

Samarbejdet mellem EU-institutionerne er afgørende for, at Unionen kan fungere korrekt. EF-Domstolen har også anerkendt forpligtelsen til loyalt samarbejde som generel retsgrundsætning. Omend forpligtelsen til loyalt samarbejde ikke udtrykkeligt er nævnt i traktaterne, er den ikke desto mindre et krav, som enhver medlemsstat og samtlige europæiske institutioner skal overholde.

RESUMÉ

Princippet om ”loyalt samarbejde” gentages i artikel 4 af traktaten om Den Europæiske Union (TEU) vedrørende relationerne mellem Den Europæiske Union (EU) og medlemsstaterne og i artikel 13 af TEU vedrørende relationerne mellem EU’s institutioner.

I henhold til denne artikel skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, som følger af traktaten, og de skal afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der er egnede til at bringe virkeliggørelsen af traktatens målsætning i fare.

Samarbejde mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne

Medlemsstaterne er forpligtet til et loyalt samarbejde med EU-institutionerne. Heraf følger, at de skal følge op på EU’s aktiviteter og ikke må hindre dets korrekte funktion. De skal f.eks.:

 • straffe overtrædelser af EU-retten lige så hårdt som overtrædelser af den nationale ret
 • samarbejde med Kommissionen i forbindelse med procedurer, der har til formål at kontrollere overholdelsen af EU-retten, f.eks. ved regelmæssigt at fremsende de dokumenter, der anmodes om
 • erstatte skader opstået som følge af overtrædelser af EU-retten
 • ikke unødigt hindre de europæiske institutioners interne funktion (f.eks. ved beskatning af godtgørelse af EU-parlamentsmedlemmernes rejseudgifter til og fra Bruxelles og Strasbourg)
 • samarbejde med Kommissionen, hvis Rådet er passivt, således at EU kan opfylde sine forpligtelser (f.eks. i forbindelse med hastende behov for bevarelse af visse fiskebestande).

Artikel 4 i TEU opfordrer EU og medlemsstaterne til gensidig respekt og bistand i udførelsen af de hverv, som følger med traktaterne.

Samarbejde mellem EU-institutionerne

I henhold til artikel 13 af TEU er EU-institutionerne forpligtet til at respektere princippet om indbyrdes ”loyalt samarbejde”; det drejer sig om:

 • Europa-Parlamentet
 • Det Europæiske Råd
 • Rådet
 • Europa-Kommissionen
 • Den Europæiske Unions Domstol
 • Den Europæiske Centralbank
 • Den Europæiske Revisionsret

Dette princip anvendes i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis.

Princippet om samarbejde mellem institutionerne er også forankret i artikel 249 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvori det hedder, at Rådet og Kommissionen holder indbyrdes samråd og i fællesskab aftaler formerne for deres samarbejde.

Samarbejdet mellem EU-institutionerne kan tilrettelægges på forskellige måder, herunder:

 • brevveksling mellem Rådet og Kommissionen
 • interinstitutionelle aftaler
 • fælles erklæringer fra de tre institutioner.
Seneste ajourføring: 11.08.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top