RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 14 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Partnerski proces komunikowania na temat Europy

Świadomy dialog i debata są zasadniczymi elementami prawidłowego funkcjonowania demokracji europejskiej. Komisja nie może sama zająć się tym zadaniem. W celu komunikowania się z obywatelami europejskimi potrzebuje wsparcia innych instytucji i państw członkowskich.

AKT

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3 października 2007 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Partnerski proces komunikowania na temat Europy [COM(2007) 568 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Chcąc zmniejszyć dystans dzielący obywateli i Unię Europejską (UE), Komisja proponuje w niniejszym komunikacie szereg działań umożliwiających lepsze informowanie i zapoznawanie się z opinią obywateli europejskich. Działania te wynikają z białej księgi w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej, która od jej wprowadzenia w lutym 2006 r., wywołała mnóstwo reakcji.

Spójny i zintegrowany proces komunikowania

Działania w zakresie komunikowania oraz departamenty Komisji zajmujące się komunikacją są bardzo zróżnicowane. Komisja używa wielu narzędzi komunikacji, między innymi mediów audiowizualnych, Internetu, prasy drukowanej, publikacji, różnego rodzaju wydarzeń i punktów informacyjnych. Konieczna jest integracja i spójne wykorzystanie wszystkich tych działań w zakresie komunikowania. Spójne informacje o działaniach europejskich powinny być przekazywane przez wszystkie zainteresowane strony: biuro rzecznika prasowego, pracowników Komisji, państwa członkowskie, przedstawicielstwa Komisji w krajach trzecich.

Zwiększenie roli obywateli

Włączenie obywateli w debatę europejską musi rozpoczynać się od działania na poziomie lokalnym. Komisja podjęła szereg działań mających na celu:

  • zasilenie dodatkowym personelem odpowiedzialnym za komunikowanie w reprezentacjach w państwach członkowskich i w biurach regionalnych. Reprezentacje odpowiedzialne są za propagowanie debaty w sprawach europejskich na poziomie krajowym. Organizują także wizyty komisarzy i dostarczają informacji dziennikarzom. Mogą także przedstawiać opinii publicznej inicjatywy wspólnotowe w dniu ich przyjęcia,
  • odnowienie całej sieci Europe Direct w 27 państwach członkowskich oraz poprawę ich zasięgu geograficznego,
  • koordynowanie bardzo licznych i zróżnicowanych sieci informacji i wsparcia w całej Europie, między innymi EURES, SOLVIT, Sieć Enterprise Europe Network (EN),
  • rozpowszechnienie europejskich przestrzeni publicznych. W miejscach spotkań obywateli, organizacji pozarządowych (NGO), polityków i mediów, będą odbywać się wystawy, filmy, spotkania, wizyty, dyskusje, debaty i wykłady.

Komisja zachęca do aktywnego obywatelstwa europejskiego. Proponuje wsparcie państw członkowskich, chcących prowadzić debatę o Europie w szkołach, za pomocą szeregu narzędzi, takich jak:

Dostęp społeczeństwa obywatelskiego do Komisji będzie poprawiony dzięki wyznaczeniu punktu kontaktowego w każdej ze służb.

Tworzenie europejskiej sfery publicznej

Zaangażowanie polityków w ten proces jest konieczne dla rozpoczęcia debaty przekraczającej granice krajowe. Krajowe i europejskie partie polityczne oraz przedstawiciele różnych środowisk politycznych, którzy uzyskali mandat wyborczy, znajdują się w uprzywilejowanej pozycji, by inicjować debatę. Komisja pracuje nad stworzeniem pilotażowych sieci informacyjnych, będących sieciami internetowych forów dyskusyjnych dla posłów Parlamentu Europejskiego, parlamentarzystów krajowych, dziennikarzy i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych.

Należy także zwiększyć rolę mediów i usług informacyjnych. Komisja chce zapewnić, aby istniejące stacje telewizyjne i radiowe w większym stopniu uwzględniały sprawy UE na swoich antenach, a także będzie zachęcać nadawców radiowych i telewizyjnych do tworzenia sieci europejskich. Proponuje podwoić potencjał serwisu informacji telewizyjnych UE Europe by Satellite (EN) (FR). Chce, aby strona internetowa Europa była bardziej interaktywna, dostępna i przyjazna.

Komisja będzie wspierać społeczeństwo obywatelskie, NGO, sektor prywatny i publiczny w uruchamianiu sieci stron internetowych pozwalających na zapoznanie się z kwestiami europejskimi.

Ostatecznie tworzenie europejskiej sfery publicznej wymaga poznawania i zrozumienia europejskiej opinii publicznej. W tym celu Komisja chce wzmocnić Eurobarometr (EN) (FR) dzięki szerszemu wykorzystaniu narzędzi badań jakościowych, a także ukierunkowanym metodom badania opinii publicznej na temat efektów komunikacji. Serwis Europe Direct może także informować o głównych problemach obywateli. Warto jeszcze dodać, że zapoznanie się z europejską opinią publiczną dotyczącą głównych propozycji legislacyjnych jest możliwe dzięki przeprowadzanym konsultacjom. Uczestnictwo obywateli w konsultacjach będzie propagowane przez kampanie, do których zostaną włączone reprezentacje Komisji.

Zacieśnianie partnerstwa

Komunikowanie nie może być tylko „sprawą Brukseli”. Dlatego Komisja pragnie współpracować z państwami członkowskimi. Proponuje wprowadzenie większej liczby partnerstw w zarządzaniu z chętnymi państwami członkowskimi. Partnerstwa w zarządzaniu są oparte na wspólnych planach komunikowania. Współpraca ta umożliwi dostosowanie procesu komunikowania do lokalnych okoliczności i krajowych programów działania.

Komisja pragnie także ściślejszej współpracy z instytucjami europejskimi. Proponuje szczególnie wzmocnienie roli Międzyinstytucjonalnej Grupy ds. Informacji. Zadaniem grupy jest ukierunkowanie priorytetów UE w zakresie komunikacji oraz uzgodnienie strategii Unii w zakresie komunikowania.

Ponieważ Komisja nie może poprawić procesu komunikowania samodzielnie, zaproponowała Parlamentowi oraz Radzie zawarcie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie komunikowania. Zakłada wypracowanie spójnego stanowiska na temat głównych priorytetów UE w dziedzinie komunikowania, lepsze wykorzystywanie zasobów używanych przez każdą instytucję oraz zachęcenie państw członkowskich do współpracy. Doprowadzi do przyjęcia rocznego planu prac nad wybranymi priorytetami UE dotyczącymi komunikowania. Nie chodzi o przekazywanie tej samej informacji, ale o ujmowanie tych samych treści w sposób skoordynowany.

Niniejsze informacje nie wiążą prawnie Komisji Europejskiej, nie są wyczerpujące i nie mają wartości interpretacyjnej tekstu traktatu.

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony