RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 14 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Partnerství pro komunikaci o Evropě

Dialog a fundovaná rozprava jsou nezbytné pro dobrý stav evropské demokracie. Komise se takového úkolu nemůže zhostit sama: pro komunikaci s občany EU potřebuje podporu dalších orgánů a členských států.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. října 2007 – Partnerství pro komunikaci o Evropě (KOM(2007) 568 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Ve snaze zmenšit propast, která odděluje občany Evropské unie (EU) od jejích orgánů, Komise v tomto sdělení navrhuje různé činnosti, jak veřejnost lépe informovat a jak lépe naslouchat hlasu občanů. Tyto aktivity vycházejí z bílé knihy o evropské komunikační politice, která od svého zahájení v únoru 2006 dala podnět ke stovkám reakcí.

Soudržná a jednotná komunikace

Komunikační činnosti a služby Komise jsou velmi různorodé. Komise využívá širokou škálu komunikačních nástrojů, jako jsou audiovizuální média, internet, tisk, publikace, akce a informační místa. Tyto prostředky je nezbytné účinně propojit a soudržným způsobem mobilizovat všechny dostupné zdroje. Všichni dotčení aktéři musí mít možnost soudržně komunikovat o činnostech EU: oddělení mluvčích, zaměstnanci Komise, členské státy, delegace Komise v třetích zemích.

Posílení vlivu občanů

Pro zapojení občanů do rozpravy o Evropě je v prvé řadě nutná komunikace na místní úrovni. Komise proto přijala několik opatření, jejichž cílem je:

  • navýšit početní stavy personálu pověřeného komunikací ve svých zastoupeních v členských státech a ve svých regionálních pobočkách. Zastoupení jsou pověřena podporou evropské debaty na národní úrovni. Také pořádají návštěvy komisařů a poskytují informace novinářům. Dále mohou představit veřejnosti iniciativy Společenství okamžitě po jejich přijetí;
  • obnovit celou síť Europe Direct v 27 členských státech a zlepšit zeměpisné pokrytí;
  • koordinovat informační a asistenční sítě rozmístěné v hojném počtu po celé Evropě, mezi nimi například EURES, SOLVIT, síť Enterprise Europe (EN) a další;
  • vytvořit sítě evropských veřejných prostor v zastoupeních. Evropské veřejné prostory coby „místo pro setkávání“ občanů, nevládních organizací, politických aktérů a sdělovacích prostředků budou navrženy tak, aby se v nich mohly pořádat výstavy, promítat filmy, konat setkání, návštěvy, diskuse, debatní a přednášková fóra apod.

Komise podporuje aktivní evropské občanství. Nabízí pomoc členským státům, které evropská témata chtějí začlenit do školních osnov, prostřednictvím různých opatření, jako jsou:

Určením zvláštního kontaktního místa v každém z útvarů se rozšíří přístup organizací občanské společnosti ke Komisi.

Rozvoj evropské veřejné sféry

K podnícení debaty, která překračuje hranice jednotlivých států, je nezbytné do tohoto procesu zahrnout politické aktéry. Národní a evropské politické strany mají spolu se svými zvolenými představiteli výsadní postavení, v jehož rámci mohou přispívat k vytvoření celoevropských veřejných debat. Komise pracuje na vytvoření pilotních informačních sítí, což je soustava internetových diskusních fór poslanců Evropského parlamentu, poslanců národních parlamentů, novinářů a tvůrců veřejného mínění.

I nadále bude vhodné více zapojovat sdělovací prostředky a informační služby. Komise bude přispívat k dosažení širšího a trvalejšího zpravodajství o záležitostech EU stávajícími audiovizuálními kanály a podporovat propojení provozovatelů vysílání na evropské úrovni. Navrhuje zdvojnásobení kapacity audiovizuálního zpravodajství o záležitostech EU Europe by Satellite (EN) (FR). Dále hodlá pozměnit internetové stránky Europa, aby se zvýšila jejich interaktivita a zlepšily funkce navigace a vyhledávání.

Komise si přeje podpořit rozvoj sítě webových stránek občanské společnosti a soukromého nebo veřejného sektoru, které podporují kontakty s evropskými občany nebo mezi nimi.

Pro vytvoření evropské veřejné sféry je nezbytné naslouchat a chápat veřejné mínění Evropanů. Proto chce Komise inovovat Eurobarometr (EN) (FR) tak, aby došlo k širšímu použití nástrojů kvalitativního výzkumu, včetně inovativních metod, a prostřednictvím cíleného výzkumu veřejného mínění zaměřeného na dopad komunikace. Také služba Europe Direct může poskytovat informace o hlavních tématech, která občany EU zajímají. V neposlední řadě i konzultace poskytují možnost seznámit se s názorem evropské veřejnosti na hlavní legislativní návrhy. Zastoupení Komise se zapojí do kampaní na podporu účasti veřejnosti v těchto konzultacích.

Posílení partnerského přístupu

Komunikace nesmí být záležitostí „těch z Bruselu“. Proto Komise hodlá spolupracovat s členskými státy. Usiluje o rozvoj partnerství v oblasti řízení s členskými státy, které o to mají zájem. Tento druh partnerství je založen na společných komunikačních plánech. Taková spolupráce pomůže ve svém důsledku přizpůsobit komunikaci místním okolnostem a propojit ji s politickým děním v jednotlivých státech.

Komise si také přeje těsnější spolupráci s evropskými orgány. Zejména navrhuje posílení úlohy interinstitucionální informační skupiny. Tato skupina je stávající strukturou politiky pro dojednání komunikační strategie EU a výběr společných priorit komunikace pro orgány EU a členské státy.

Vzhledem k tomu, že samotná Komise na zlepšení komunikace nestačí, navrhuje uzavřít s Evropským parlamentem a Radou interinstitucionální dohodu o komunikaci. Cílem takové interinstitucionální dohody je dosáhnout shody názorů v oblasti hlavních priorit komunikace EU, rozvinout součinnost ohledně zdrojů, jež každý orgán využívá, a povzbuzovat členské státy ke spolupráci. Dohoda povede k vypracování společného ročního pracovního plánu s cílem nastavit vybrané priority komunikace EU. Nejde o to šířit standardizované informace jednotlivých orgánů, ale koordinovat, jak se vyjadřují ke stejným tématům.

Tato stránka není právně závazná pro Evropskou komisi, nemá za cíl být vyčerpávající a nepředstavuje oficiální výklad textu Smlouvy.

Poslední aktualizace: 30.10.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky