RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Iniciatíva občanov

Európski občania majú právo iniciatívy, prostredníctvom ktorého môžu vyzvať Komisiu na predkladanie legislatívnych návrhov. Súčasné nariadenie ustanovuje pravidlá a zásady na vykonávanie takejto iniciatívy.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov.

SÚHRN

Iniciatíva občanov umožňuje európskym občanom vyzvať Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa osobitnej témy. Zaviedla sa v Lisabonskej zmluve a jej cieľom je posilniť demokratický rozmer Európskej únie (EÚ). Občania majú odteraz možnosť, aby ich hlas bol vypočutý na európskej úrovni, a plne sa zapojiť do rozhodovacieho procesu EÚ.

Európska iniciatíva je prísne vymedzeným právom. V tomto nariadení sa stanovujú zásady týkajúce sa tejto iniciatívy. Vymedzuje sa v ňom aj postup, prostredníctvom ktorého sa iniciatíva občanov vykonáva. Tento postup sa odohráva vo viacerých fázach.

Podmienky

S cieľom zabezpečiť legitímnosť a európsku povahu iniciatívy občanov je pri jej uplatňovaní potrebné dodržať viaceré podmienky:

  • iniciatívu musí podporovať minimálne jeden milión európskych občanov, to znamená občanov, ktorí majú štátnu príslušnosť členského štátu. Osoby podporujúce túto iniciatívu musia vyplniť vyhlásenie o podpore a sú označené za signatárov tejto iniciatívy;
  • signatári musia pochádzať minimálne z jednej štvrtiny členských štátov. Cieľom je zabezpečiť, aby táto iniciatíva odrážala záujem Únie, a nielen záujem jedného členského štátu alebo malého počtu členských štátov;
  • v tomto nariadení sa takisto ustanovuje minimálny počet signatárov pochádzajúcich z každého zastúpeného členského štátu. Minimálny počet stanovený pre každý členský štát sa uvádza v prílohe I k nariadeniu.

V rámci každej iniciatívy občanov sa ďalej vytvorí občiansky výbor. Tento výbor je zložený zo siedmich členov pochádzajúcich z rozličných siedmich členských štátov a zo zástupcov zabezpečujúcich spojenie s európskymi inštitúciami počas celého postupu. Úlohou výboru je zabezpečiť organizáciu a koordináciu iniciatívy občanov. Výbor má takisto za úlohu prispievať k podnecovaniu otázok európskeho záujmu a podporovať reakciu občanov na určité témy.

Registrácia návrhu iniciatívy občanov

Organizátori musia pred začatím zbierania vyhlásení o podpore iniciatívy túto iniciatívu zaregistrovať v Komisii. V tomto návrhu sa uvádza najmä predmet a ciele iniciatívy.

Komisia potom preskúma oprávnenosť tejto iniciatívy. Skúma predovšetkým, či:

  • bol vytvorený podporný výbor a či boli určení jeho členovia;
  • je predmet iniciatívy súčasťou politických oblastí, v ktorých je Komisia oprávnená predkladať legislatívne návrhy;
  • nie je iniciatíva zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca;
  • nie je iniciatíva v rozpore s hodnotami uvedenými v článku 2 Zmluvy o EÚ.

Ak sú splnené tieto podmienky, Komisia zaregistruje návrh iniciatívy a organizátori môžu začať zbierať vyhlásenia o podpore.

Zbieranie vyhlásení o podpore

Organizátori sú zodpovední za zbieranie vyhlásení medzi občanmi. Vyhlásenia o podpore iniciatívy sa môžu zbierať písomne, e-mailom alebo elektronicky.

Organizátori majú na zber vyhlásení o podpore 12 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.

Overenie vyhlásení o podpore

Po zozbieraní zašlú organizátori vyhlásenia o podpore orgánom členských štátov, ktoré sú zodpovedné za ich overenie. Vnútroštátne orgány vydávajú osvedčenie potvrdzujúce počet vyhlásení o podpore pochádzajúcich z príslušného členského štátu.

Predloženie iniciatívy občanov Komisii

Po získaní osvedčení a dodržaní podmienok môžu organizátori predložiť iniciatívu občanov Komisii.

Komisia prijme organizátorov, aby im umožnila podrobne objasniť otázky, ktoré sa riešia v iniciatíve. Okrem toho majú organizátori právo na verejné vypočutie v Európskom parlamente.

Komisia má tri mesiace na to, aby túto iniciatívu občanov preskúmala. Následne prijme oznámenie, v ktorom uvedie:

  • svoje právne a politické závery;
  • dôvody, pre ktoré má v úmysle prijať či neprijať opatrenia;
  • opatrenia, ktoré prípadne plánuje prijať.

Ochrana osobných údajov a sankcie

Osobné údaje signatárov sa môžu použiť len v rámci iniciatívy občanov. Tieto údaje sa následne zničia najneskôr jeden mesiac po predložení iniciatívy Komisii.

Okrem toho sa v tomto nariadení ustanovujú sankcie voči organizátorom v prípade falošných vyhlásení alebo pri podvodnom zneužití týchto údajov.

Kontext

Toto nariadenie bolo prijaté v súlade s článkom 11 Zmluvy o EÚ a 24 Zmluvy o fungovaní EÚ. Tieto články sa zaviedli v Lisabonskej zmluve. Predpokladá sa v nich možnosť občanov predložiť iniciatívu občanov.

REFERENCIE

AktNadobudnutie

účinnosti

Termín transpozície v členských štátochÚradný vestník

Nariadenie (EÚ)

č. 211/2011

31.3.2011

Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011

Toto zhrnutie slúži len na informáciu. Nemá za cieľ vysvetliť alebo nahradiť referenčný dokument, ktorý zostáva jediným záväzným právnym textom.

Posledná aktualizácia: 27.05.2011
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok