RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inicjatywa obywatelska

Obywatele europejscy dysponują prawem inicjatywy, dzięki któremu mogą wezwać Komisję do przedłożenia wniosków legislacyjnych. Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy i zasady mające na celu wdrożenie tej inicjatywy.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

STRESZCZENIE

Inicjatywa obywatelska pozwala obywatelom europejskim wezwać Komisję do przedstawienia wniosków legislacyjnych w określonej sprawie. Inicjatywa została wprowadzona traktatem lizbońskim, którego celem jest wzmocnienie wymiaru demokratycznego Unii Europejskiej (UE). Obywatele mają obecnie możliwość wypowiedzenia się na szczeblu europejskim i pełnego zaangażowania w procesie decyzyjnym UE.

Inicjatywa europejska jest ściśle określonym prawem. Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady dotyczące tej inicjatywy. Określa również procedurę, dzięki której można wprowadzić inicjatywę obywatelską. Procedura odbywa się w kilku etapach.

Warunki

Aby zagwarantować zasadność i europejski charakter wprowadzanej inicjatywy obywatelskiej, należy spełnić szereg warunków:

  • inicjatywa musi otrzymać wsparcie co najmniej miliona obywateli Europy, to znaczy obywateli posiadających narodowość jednego z państw członkowskich. Osoby wspierające inicjatywę wypełniają deklarację poparcia i tym samym stają się sygnatariuszami inicjatywy,
  • obywatele sygnatariusze muszą pochodzić z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich. Celem jest zagwarantowanie, by inicjatywa była odzwierciedleniem interesu Unii, a nie tylko jednego państwa członkowskiego lub małej grupy państw członkowskich,
  • niniejsze rozporządzenie ustanawia również minimalną liczbę obywateli sygnatariuszy pochodzących z każdego reprezentowanego państwa członkowskiego. Minimalną liczbę dla każdego państwa członkowskiego ustalono w załączniku I do rozporządzenia.

Ponadto dla każdej inicjatywy obywatelskiej tworzy się komitet obywatelski. Komitet składa się z siedmiu członków pochodzących z siedmiu różnych państw członkowskich i przedstawicieli pośredniczących w kontaktach z instytucjami europejskimi w toku całej procedury. Rolą komitetu jest organizowanie i koordynacja inicjatywy obywatelskiej. Komitet powinien również zachęcać do podnoszenia kwestii o ogólnoeuropejskim znaczeniu i wspierać refleksję obywateli nad niektórymi zagadnieniami.

Rejestracja proponowanej inicjatywy obywatelskiej

Przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia dla inicjatywy organizatorzy dokonują rejestracji proponowanej inicjatywy w rejestrze Komisji. Wniosek musi zawierać w szczególności przedmiot i cele inicjatywy.

Komisja bada następnie dopuszczalność inicjatywy. Sprawdza w szczególności, czy:

  • utworzono komitet wsparcia i wyznaczono jego członków,
  • przedmiot inicjatywy leży w zakresie polityk, w przypadku których Komisja jest upoważniona do przedstawiania propozycji legislacyjnych,
  • inicjatywa nie jest niepoważna, dokuczliwa ani nie stanowi nadużycia,
  • inicjatywa nie jest sprzeczna z wartościami określonymi w artykule 2 traktatu o UE.

Jeśli warunki te zostały spełnione, Komisja rejestruje propozycję inicjatywy, a organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie deklaracji poparcia.

Zbieranie deklaracji poparcia

Za zbieranie deklaracji poparcia od obywateli odpowiedzialni są organizatorzy. Deklaracje poparcia inicjatywy mogą być zbierane na piśmie, pocztą elektroniczną lub on-line.

Na zebranie wszystkich deklaracji poparcia organizatorzy mają 12 miesięcy od daty rejestracji proponowanej inicjatywy.

Weryfikacja deklaracji poparcia

Po zebraniu deklaracji poparcia organizatorzy przedkładają je właściwym organom państw członkowskich, które są odpowiedzialne za ich weryfikację. Właściwe organy dostarczają certyfikat poświadczający liczbę deklaracji poparcia, pochodzących z danego państwa członkowskiego.

Przedłożenie inicjatywy obywatelskiej Komisji

Po uzyskaniu certyfikatów i spełnieniu warunków organizatorzy mogą przedłożyć inicjatywę obywatelską Komisji.

Komisja przyjmuje następnie organizatorów, aby mogli szczegółowo wyjaśnić kwestie, których dotyczy inicjatywa. Ponadto organizatorzy mają prawo do publicznego wysłuchania, które jest organizowane w Parlamencie Europejskim.

Komisja musi zbadać inicjatywę obywatelską w ciągu trzech miesięcy. Następnie wydaje komunikat zawierający:

  • prawne i polityczne wnioski,
  • uzasadnienie podjęcia bądź niepodjęcia działań,
  • ewentualne działania, jakie zamierza podjąć.

Ochrona danych osobowych i sankcje

Dane osobowe obywateli sygnatariuszy mogą być używane jedynie w ramach inicjatywy obywatelskiej. Dane te są następnie niszczone najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłożenia inicjatywy Komisji.

Ponadto niniejsze rozporządzenie przewiduje sankcje dla organizatorów za składanie nieprawdziwych deklaracji lub bezprawne wykorzystywanie danych.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie wydano zgodnie z artykułami 11 traktatu o UE i 24 traktatu o funkcjonowaniu UE. Niniejsze artykuły zostały wprowadzone traktatem lizbońskim. Umożliwiają obywatelom wprowadzanie inicjatywy europejskiej.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 211/2011

31.3.2011

-

Dz.U. L 65, 11.3.2011

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia, który pozostaje jedyną wiążącą podstawą prawną.

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony