RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 23 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Het burgerinitiatief

De Europese burgers beschikken over een initiatiefrecht, wat inhoudt dat zij de Commissie kunnen vragen wetgevingsvoorstellen in te dienen. Deze verordening bevat de regels en de beginselen voor de uitvoering van dergelijke initiatieven.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief.

SAMENVATTING

Met het burgerinitiatief kunnen de Europese burgers de Commissie vragen een wetgevingsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. Het werd vastgesteld in het Verdrag van Lissabon, met de bedoeling het democratische gehalte van de Europese Unie (EU) te vergroten. De burgers kunnen voortaan hun stem op Europees niveau laten horen en volwaardig aan het besluitvormingsproces van de EU deelnemen.

Het Europese initiatiefrecht kan slechts worden uitgeoefend binnen een precies afgelijnd kader. Deze verordening bevat de beginselen die van toepassing zijn op burgerinitiatieven en bepaalt welke procedure voor dergelijke initiatieven moet worden gevolgd. De procedure omvat verschillende stappen.

Voorwaarden

Teneinde de rechtmatigheid en het Europese karakter van een burgerinitiatief te garanderen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • het initiatief moet gesteund worden door minstens één miljoen Europese burgers, dat wil zeggen burgers die de nationaliteit van een lidstaat hebben. De burgers die een initiatief steunen, dienen een steunbetuigingsformulier in te vullen en worden de ondertekenaars van het initiatief genoemd;
  • de burgers die het initiatief steunen, moeten afkomstig zijn uit ten minste een vierde van de lidstaten. Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat het initiatief de belangen van de Unie weerspiegelt en niet alleen die van één lidstaat of een klein aantal lidstaten;
  • deze verordening voorziet ook in een minimumaantal ondertekenaars in elke vertegenwoordigde lidstaat. Het toepasselijke minimumaantal is voor elke lidstaat bepaald in bijlage I bij de verordening.

Bovendien wordt voor elk burgerinitiatief een burgercomité opgericht. Dat comité bestaat uit zeven leden uit zeven verschillende lidstaten en vertegenwoordigers die het contact met de Europese instellingen gedurende de hele procedure verzekeren. Het comité heeft tot taak het burgerinitiatief te organiseren en te coördineren. Het moet tevens het ontstaan van Europadekkende thema’s bevorderen en de burgers aanmoedigen om over bepaalde onderwerpen na te denken.

Registratie van een voorgesteld burgerinitiatief

De organisatoren moeten het voorgestelde burgerinitiatief bij de Commissie laten registeren voordat zij met het verzamelen van steunbetuigingen kunnen beginnen. In dat voorstel worden met name het onderwerp en de doelstellingen van het initiatief uiteengezet.

De Commissie onderzoekt vervolgens de ontvankelijkheid van het initiatief. Zij gaat met name na of:

  • het burgercomité is opgericht en de leden zijn aangewezen;
  • het onderwerp van het initiatief binnen de beleidsterreinen valt waarvoor de Commissie bevoegdheid heeft om wetgevingsvoorstellen in te dienen;
  • het initiatief niet lichtzinnig of ergerlijk is of misbruik oplevert;
  • het initiatief niet in strijd is met de in artikel 2 van het Verdrag betreffende de EU vastgestelde waarden.

Indien aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, registreert de Commissie het voorgestelde burgerinitiatief en kunnen de organisatoren steunbetuigingen beginnen verzamelen.

Het verzamelen van steunbetuigingen

De organisatoren zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van steunbetuigingen van burgers. De steunbetuigingen voor het initiatief kunnen schriftelijk, per e-mail of online worden verzameld.

De organisatoren hebben vanaf de registratie van het voorgestelde initiatief 12 maanden de tijd om alle steunbetuigingen te verzamelen.

Verificatie van de steunbetuigingen

Wanneer de steunbetuigingen verzameld zijn, geven de organisatoren deze door aan de autoriteiten van de lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de verificatie ervan. De nationale autoriteiten van elke lidstaat verstrekken een certificaat waarin het aantal steunbetuigingen uit de betrokken lidstaat wordt vermeld.

Indiening van het burgerinitiatief bij de Commissie

Wanneer de certificaten zijn afgeleverd en aan de voorwaarden is voldaan, kunnen de organisatoren het burgerinitiatief bij de Commissie indienen.

De Commissie ontvangt de organisatoren om hen de gelegenheid te bieden de in het burgerinitiatief aan de orde gestelde kwesties in detail uiteen te zetten. De organisatoren hebben bovendien recht op een openbare hoorzitting in het Europees Parlement.

De Commissie heeft drie maanden de tijd om het burgerinitiatief te behandelen. Zij stelt vervolgens een mededeling vast met daarin:

  • haar juridische en politieke conclusies;
  • de redenen waarom zij al dan niet actie zal ondernemen;
  • de actie die zij overweegt, indien van toepassing.

Bescherming van persoonsgegevens en sancties

De persoonsgegevens van de ondertekenaars mogen uitsluitend in het kader van het burgerinitiatief worden gebruikt. De gegevens worden uiterlijk een maand na de indiening van het initiatief bij de Commissie vernietigd.

Deze verordening voorziet ook in sancties voor de organisatoren in geval van valse verklaringen of frauduleus gebruik van de gegevens.

Context

Deze verordening werd vastgesteld overeenkomstig artikel 11 van het Verdrag betreffende de EU en artikel 24 van het Verdrag betreffende de werking van de EU. Deze artikelen zijn met het Verdrag van Lissabon in de verdragen opgenomen. Zij bieden de burgers de mogelijkheid een burgerinitiatief op te zetten.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EU) nr. 211/2011

31.3.2011

-

L 65, 11.3.2011

Deze samenvatting heeft een louter informatief karakter en is niet bedoeld als interpretatie of ter vervanging van het referentiedocument.

Laatste wijziging: 27.05.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven