RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Piliečių iniciatyva

Europos Sąjungos piliečiams priklauso iniciatyvos teisė, leidžianti jiems kreiptis į Komisiją ir teikti teisėkūros pasiūlymus. Šis reglamentas nustato taisykles ir principus šiai iniciatyvai įgyvendinti.

DOKUMENTAS

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos.

SANTRAUKA

Piliečių iniciatyva leidžia Europos piliečiams kreiptis į Komisiją su teisėkūros pasiūlymu konkrečiu klausimu. Ji buvo įvesta Lisabonos sutartimi ir jos objektas – demokratijos sustiprinimas Europos Sąjungoje (ES). Nuo šiol piliečiai turi galimybę būti išgirsti Europos Sąjungos institucijose ir visapusiškai dalyvauti priimant ES sprendimus.

Europos iniciatyvos teisė yra griežtai reguliuojama. Šis reglamentas nustato su šia iniciatyva susijusius principus. Reglamentas taip pat nustato procedūrą, kaip įgyvendinti pilietinę iniciatyvą. Procedūrą sudaro keli etapai.

Sąlygos

Siekiant garantuoti teisėtumą ir europinį pobūdį, pilietinei iniciatyvai įgyvendinti reikia kelių sąlygų:

  • Iniciatyva turi vienyti ne mažiau kaip vieną milijoną Europos piliečių, t. y. piliečių, turinčių ES valstybės narės pilietybę. Asmenys, remiantys iniciatyvą, užpildo paramos paraišką; jie nurodomi kaip iniciatyvos signatarai;
  • Piliečiai signatarai turi būti ne mažiau kaip iš ketvirtadalio Europos Sąjungos valstybių narių. Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad iniciatyva atspindėtų Sąjungos, o ne vienos valstybės narės ar mažos valstybių narių grupės, interesus;
  • Šis reglamentas taip pat nustato mažiausią piliečių signatarų skaičių iš kiekvienos atstovaujamos valstybės narės. Minimalus skaičius nustatomas reglamento priede kiekvienai valstybei narei atskirai.

Be to, yra sudarytas piliečių komitetas visoms pilietinėms iniciatyvoms. Šį komitetą sudaro septyni nariai iš septynių skirtingų valstybių narių ir atstovų, taip užtikrinant ryšį su Europos institucijomis per visą procedūrą. Komiteto vaidmuo – užtikrinti pilietinės iniciatyvos organizavimą ir koordinavimą. Komitetas taip pat įpareigotas prisidėti prie europinio lygio klausimų iškėlimo ir skatinti piliečių dalyvavimą svarstant tam tikras temas.

Pilietinės iniciatyvos pasiūlymo įregistravimas

Prieš pradėdami rinkti paraiškas iniciatyvai remti, organizatoriai pirmiausia turi užregistruoti iniciatyvos pasiūlymą Komisijoje. Pasiūlyme turi būti aiškiai nurodyti iniciatyvos tikslas ir objektai.

Komisija apsvarsto iniciatyvos priimtinumą. Komisija patikrina, ar:

  • sudarytas paramos komitetas ir paskirti jo nariai;
  • iniciatyvos objektas priklauso toms politinėms sritimis, kurioms Komisija turi įgaliojimus pateikti teisės aktų pasiūlymus;
  • iniciatyva nėra neįtikima, įžeidžianti arba nepagrįsta;
  • iniciatyva neprieštarauja vertybėms, minimoms ES sutarties 2 straipsnyje.

Jei visos šios sąlygos įvykdytos, Komisija įregistruoja iniciatyvos pasiūlymą, ir organizatoriai gali pradėti rinkti paraiškas iniciatyvai remti.

Paramos paraiškų rinkimas

Organizatoriai atsakingi piliečiams už paraiškų rinkimą. Iniciatyvos paramos paraiškos gali būti renkamos raštu, paštu, elektroniniu paštu arba internetu.

Organizatoriai turi surinkti reikiamą paramos paraiškų skaičių per 12 mėnesių nuo iniciatyvos pasiūlymo registracijos.

Paramos paraiškų tikrinimas

Surinkę paraiškas organizatoriai pateikia paramos paraiškas atitinkamoms valstybių narių institucijoms, atsakingoms už jų tikrinimą. Valstybinės institucijos išduoda sertifikatą, patvirtinantį paramos paraiškų skaičių, surinktą atitinkamoje valstybėje narėje.

Pilietinės iniciatyvos pateikimas Komisijai

Kai surenkami sertifikatai ir patenkinami nustatyti reikalavimai, organizatoriai gali pristatyti pilietinę iniciatyvą Komisijai.

Komisija priima organizatorius, kad jie galėtų detaliai pristatyti iniciatyvos iškeltus klausimus. Be to, organizatoriai turi teisę klausimus pristatyti viešai; viešą pristatymą organizuoja Europos Parlamentas.

Komisija turi tris mėnesius pilietinei iniciatyvai išnagrinėti. Po to ji parengia pranešimą, kuriame pateikia :

  • savo teisines ir politines išvadas;
  • priežastis, kodėl ji rengiasi imtis arba nesiimti veiksmų;
  • kokių veiksmų bus imamasi būtinu atveju.

Asmeninių duomenų apsauga ir sankcijos

Asmeninio pobūdžio piliečių signatarų duomenys negali būti naudojami niekur kitur, tik pilietinėje iniciatyvoje. Šie duomenys turi būti sunaikinti vėliausiai po mėnesio nuo iniciatyvos pateikimo Komisijai.

Be to, dabartinis reglamentas numato sankcijas organizatoriams tuo atveju, jei paraiškos suklastotos arba duomenys naudojami nesąžiningai.

Kontekstas

Dabartinis reglamentas priimtas remiantis ES sutarties 11 straipsniu ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsniu. Šie straipsniai įtraukti į Lisabonos sutartį. Jie numato piliečių teisę vykdyti pilietinę iniciatyvą.

NUORODOS

DokumentasĮsigaliojimo dataPerkėlimo į valstybių narių teisę terminasOficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 211/2011

2011 3 31

-

OL L 65, 2011 3 11

Šis apibendrinamasis lapas platinamas informavimo tikslais. Juo nesiekiama išaiškinti ar pakeisti aptariamo dokumento – vienintelio privalomo teisinio pagrindo.

Paskutinį kartą atnaujinta: 27.05.2011
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią