RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 23 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kodanikualgatus

Euroopa kodanikel on algatusõigus, mille alusel nad saavad paluda komisjonil esitada seadusandlikke ettepanekuid. Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad ja põhimõtted, mille eesmärk on selline algatus ellu viia.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta.

KOKKUVÕTE

Kodanikualgatus võimaldab Euroopa kodanikel paluda komisjonil esitada seadusandlik ettepanek mingil konkreetsel teemal. See on kehtestatud Lissaboni lepinguga ja selle eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu (EL) demokraatlikku mõõdet. Kodanikel on nüüdsest võimalus teha oma hääl kuuldavaks Euroopa tasandil ja olla täielikult kaasatud ELi otsustamisprotsessi.

Euroopa algatus on rangelt piiritletud õigus. Käesoleva määrusega kehtestatakse sellise algatusega seotud põhimõtted. Määruses on samuti määratletud menetlus, millega kodanikualgatus kehtestatakse. See menetlus toimub mitmes etapis.

Tingimused

Kodanikualgatuse seaduslikkuse ja euroopaliku iseloomu tagamiseks on vaja kehtestada mitmed tingimused:

  • algatus peab koondama vähemalt miljon Euroopa kodanikku, st kodanikku, kellel on ELi liikmesriigi kodakondsus. Kodanikud, kes algatust toetavad, täidavad toetusavalduse ja neid nimetatakse allakirjutanuteks;
  • allakirjutanud kodanikud peavad olema pärit vähemalt neljandikust liikmesriikidest. Eesmärk on tagada, et algatus peegeldab kogu liidu, mitte ainult liikmesriigi või väikese liikmesriikide rühma huvi;
  • käesoleva määrusega kehtestatakse ka igast esindatud liikmesriigist pärit allakirjutanud kodanike minimaalne arv. Määruse I lisas on iga liikmesriigi puhul määratud kindlaks minimaalne arv.

Lisaks moodustatakse iga kodanikualgatuse jaoks kodanike komitee. Komitee koosneb seitsmest liikmest, kes on pärit seitsmest eri liikmesriigist, ja esindajatest, kes tagavad kogu menetluse vältel sidemed Euroopa institutsioonidega. Komitee ülesanne on tagada kodanikualgatuse korraldamine ja koordineerimine. Samuti on komitee ülesanne aidata kaasa Euroopa tasandi küsimuste esilekerkimisele ja julgustada kodanikke teatavatel teemadel kaasa mõtlema.

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimine

Enne kavandatud kodanikualgatusele toetusavalduste koguma hakkamist peavad korraldajad kavandatud algatuse esmalt komisjonis registreerima. Kodanikualgatuse ettepanekus tutvustatakse eelkõige algatuse sisu ja eesmärke.

Seejärel kontrollib komisjon algatuse vastuvõetavust. Komisjon kontrollib eelkõige, et:

  • moodustatud on toetuskomitee ja selle liikmed on määratud;
  • algatuse sisu kuulub poliitikavaldkondade hulka, mille puhul on komisjonil õigus esitada seadusandlikke ettepanekuid;
  • algatus ei ole põhjendamatu, ebaõiglane ega pahatahtlik;
  • algatus ei ole vastuolus liidu väärtustega, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 2.

Kui tingimused on täidetud, registreerib komisjon kodanikualgatuse ettepaneku ja korraldajad võivad hakata toetusavaldusi koguma.

Toetusavalduste kogumine

Kodanikelt toetusavalduste kogumise eest vastutavad korraldajad. Toetusavaldusi võib koguda kirjalikult, e-posti teel või veebis.

Korraldajatel on alates kodanikualgatuse ettepaneku registreerimisest aega 12 kuud toetusavaldused kokku koguda.

Toetusavalduste kontrollimine

Kui toetusavaldused on kokku kogutud, edastavad korraldajad need liikmesriikide ametiasutustele, kes vastutavad nende kontrollimise eest. Liikmesriikide ametiasutused annavad seejärel välja tõendi, milles tõendatakse asjaomasest liikmesriigist pärit toetusavalduste arvu.

Kodanikualgatuse esitamine komisjonile

Kui tõendid on saadud ja tingimused täidetud, võivad korraldajad kodanikualgatuse komisjonile esitada.

Komisjon võtab seejärel korraldajad vastu, et nad saaksid üksikasjalikult selgitada algatuses tõstatatud küsimusi. Korraldajatel on muu hulgas õigus Euroopa Parlamendi korraldatud avalikule kuulamisele.

Komisjonil on kodanikualgatuse läbivaatamiseks aega kolm kuud. Seejärel võtab komisjon vastu teatise, milles esitatakse järgmine teave:

  • komisjoni õiguslikud ja poliitilised järeldused;
  • põhjused, miks ta kavatseb meetmed võtta või võtmata jätta;
  • meetmed, mida ta vajaduse korral võtta kavatseb.

Isikuandmete kaitse ja karistused

Allakirjutanud kodanike isikuandmeid tohib kasutada üksnes kodanikualgatuse raames. Seejärel hävitatakse nimetatud andmed ühe kuu jooksul pärast algatuse esitamist komisjonile.

Muu hulgas nähakse käesoleva määrusega ette karistused korraldajatele valeandmete esitamise või andmete väärkasutuse korral.

Kontekst

Käesolev määrus on võetud vastu kooskõlas ELi lepingu artikliga 11 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 24. Kõnealused artiklid on kehtestatud Lissaboni lepinguga. Nendega nähakse ette kodanike võimalus luua kodanikualgatus.

VIITED

ÕigusaktJõustunudLiikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaegEuroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 211/2011

31.3.2011

ELT L 65, 11.3.2011

Käesolevat kokkuvõtlikku teabelehte levitatakse informatiivsel eesmärgil. Selle eesmärk ei ole tõlgendada ega asendada viitedokumenti, mis on ainuke õiguslikult siduv alusdokument.

Viimati muudetud: 27.05.2011
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles