RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Гражданската инициатива

Европейските граждани имат право на гражданска инициатива, чрез която да призоват Комисията да представи законодателни предложения. Настоящият регламент установява правилата и принципите за прилагане на подобна инициатива.

АКТ

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива.

ОБОБЩЕНИЕ

Гражданската инициатива дава възможност на европейските граждани да призоват Комисията да представи законодателно предложение по конкретна тема. Въведена е c Договора от Лисабон и нейната цел е да укрепи демократичното измерение на Европейския съюз (ЕС). Гражданите вече имат възможност да бъдат чути на европейско равнище и да участват пълноценно във вземането на решения в ЕС.

Европейската гражданска инициатива е строго регламентирано право. Настоящият регламент установява принципите, регулиращи една подобна инициатива. Също така той определя процедурата, чрез която се осъществява тази гражданска инициатива. Тази процедура включва няколко стъпки.

Условия

С цел да се гарантират легитимността и европейския характер, за да се задейства гражданска инициатива, са необходими редица условия:

  • инициативата трябва да свързва най-малко един милион европейски граждани, тоест лица, които са граждани на държава-членка. Тези, които подкрепят инициативата подават декларация за подкрепата си и се дефинират като страни по инициативата;

  • подписалите се трябва да бъдат граждани от най-малко една четвърт от държавите-членки. Целта е да се гарантира, че инициативата е отражение на интереса на Съюза, а не само на една държава-членка или малка група от държави-членки;

  • настоящият регламент установява и минимален брой подписали се граждани от всяка от представените държави-членки. В приложение I на към регламента се определя минималният брой лица за всяка държава-членка.

Освен това за всяка гражданска инициатива се сформира граждански комитет. Този комитет се състои от седем членове от седем различни държави-членки и представители, осигуряващи връзката с европейските институции по време на процедурата. Ролята на комитета е да осигури организацията и координацията на гражданската инициатива. Комитетът също така трябва да стимулира поставянето на общоевропейски въпроси и да насърчава мисленето на гражданите по определени теми.

Регистрация на предложението за гражданска инициатива.

Преди да започнат да събират изявления за подкрепа на инициативата, организаторите първо трябва да регистрират в Комисията предложението за гражданска инициатива. Именно в това предложение се съдържат предмета и целите на инициативата.

След това Комисиятаът преглежда допустимостта на инициативата. Тя проверява дали:

  • е сформиран комитет за подкрепа и дали членовете му са посочени;
  • предметът на инициативата е измежду политическите области, за които Комисията има право да даде законодателни предложения;
  • инициативата не е въображаема, незаконна или оскърбителна;

  • ициативата не е в противоречие с ценностите, посочени в член 2 от Договора за ЕС.

Ако тези условия са изпълнени, Комисията регистрира предложението за инициатива и организаторите могат да започнат да събират изявления за подкрепа.

Събиране на изявления за подкрепа

Организаторите са отговорни за cъбиране на изявления от гражданите. Изявленията за подкрепа на инициативата може да се събират в писмена форма, по електронна поща или онлайн.

Организаторите разполагат със срок от 12 месеца от датата на регистрация на предложението за инициатива, за да съберат всички изявления за подкрепа.

Проверка на изявленията за подкрепа

След като ги съберат, организаторите предават декларациите за подкрепа на органите на държавите-членки, които са отговорни за тяхната проверка. След това националните органи издават удостоверение, доказващо броя на декларациите за подкрепа от съответната държава-членка.

Представяне на гражданската инициатива на Комисията

След като удостоверенията са получени и условията изпълнени оранизаторите могат да представят гражданската инициатива на Комисията.

Тогава Комисията приема организаторите, за да им даде възможност подробно да представят въпросите, повдигнати в инициативата. Освен това, организаторите имат право да бъдат публично изслушани в Европейския парламент.

Комисията разполага с три месеца за разглеждане на гражданската инициатива. След това приема становище, в което се излагат:

  • правните и политическите ѝ заключения;

  • причините, поради които възнамерява да предприеме или не съответните действия;
  • действието, което възнамерява да предприеме, при необходимост.

Защита на личните данни и санкции

Личните данни на подписалите се граждани могат да бъдат използвани само в рамките на гражданската инициатива. След това тези данни се унищожават, най-късно до един месец след представяне на инициативата на Комисията.

В допълнение настоящият регламент предвижда санкции срещу организаторите в случай на подправяне или неправомерно използване на данни.

Контекст

Този регламент бе приет в съответствие с член 11 от Договора за Европейския съюз и член 24 от Договора за функционирането на ЕС. Тези членове бяха въведени с Договора от Лисабон. Те дават възможност на гражданите да инициират гражданска инициатива.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране в държавите-членкиОфициален вестник

Регламент (ЕС) № 211/2011

31.3.2011 г.

-

ОВ L 65 от 11.3.2011 г.

Това обобщение се разпространява само за информация. То няма за цел да тълкува или да замества справочния документ, който остава единствената задължителна правна база.

Последна актуализация: 27.05.2011
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата