RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie

Bij deze verordening worden de regels en de beginselen van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden vastgelegd. Wanneer de Commissie uitvoeringshandelingen vaststelt, werkt zij nauw samen met comités die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

SAMENVATTING

De Commissie kan door haar uitvoeringsbevoegdheden maatregelen nemen voor de uitvoering van Europese rechtshandelingen. De Commissie heeft slechts uitvoeringsbevoegdheden indien de basishandelingen daarin voorzien. Het betreft dus geen algemene bevoegdheden. Bovendien oefent de Commissie die bevoegdheden binnen een strak omlijnd kader uit, zodat de lidstaten bij de opstelling van de uitvoeringshandelingen betrokken kunnen blijven.

Deze verordening bepaalt de voorschriften in verband met de controle op de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie. Die controle wordt uitgeoefend in het kader van de comitéprocedure: de Commissie moet elk ontwerp van een uitvoeringshandeling aan een comité van vertegenwoordigers van de lidstaten voorleggen.

De comités

Er bestaan ongeveer 300 comités, die vrijwel alle bevoegdheden van de Unie bestrijken. Zij zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wetenschappelijk deskundigen of vertegenwoordigers uit de economische en beroepswereld. Elk comité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie, die evenwel geen stem uitbrengt wanneer het betrokken comité over een ontwerp van een uitvoeringshandeling stemt.

De comités hebben tot taak de Commissie te helpen met de opstelling van uitvoeringshandelingen. De Commissie raadpleegt de comités telkens wanneer zij een uitvoeringshandeling wil vaststellen. Naargelang de procedure is een gunstig advies van het comité facultatief dan wel verplicht. In ieder geval vormen de comités een overlegplatform voor de Commissie en de nationale overheden van de lidstaten en wordt steeds naar de meest geschikte oplossing gezocht.

Procedures voor de goedkeuring van uitvoeringshandelingen

Binnen de comités zijn twee soorten procedures mogelijk: de onderzoeksprocedure en de raadplegingsprocedure. Welke procedure wordt toegepast, wordt bepaald in de basishandeling die de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheden verleent.

In het kader van de onderzoeksprocedure kan de Commissie slechts een uitvoeringshandeling vaststellen indien het comité een positief advies afgeeft. In geval van een negatief advies kan de Commissie binnen twee maanden een gewijzigd ontwerp van de handeling indienen of het afgewezen ontwerp aan het comité van beroep voorleggen. In dat laatste geval kan het ontwerp slechts worden goedgekeurd indien het comité een positief advies uitbrengt.

De onderzoeksprocedure wordt in het algemeen toegepast voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen:

  • van algemene strekking;
  • betreffende programma’s die aanzienlijke implicaties hebben;
  • betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid;
  • betreffende het milieu, de bescherming van de gezondheid of de veiligheid van mensen, dieren of planten;
  • betreffende de gemeenschappelijke handelspolitiek;
  • betreffende de heffing van belastingen.

In alle andere gevallen wordt in de regel de raadplegingsprocedure toegepast. In het kader van die procedure neemt de Commissie een besluit over de aan te nemen handeling, waarbij zij zoveel mogelijk rekening houdt met de conclusies van de besprekingen binnen het comité.

Vaststelling van uitvoeringshandelingen in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke omstandigheden kan de Commissie in geval van een negatief advies van een comité de uitvoeringshandeling toch vaststellen indien de betrokken handeling noodzakelijk is om te voorkomen dat:

  • de landbouwmarkten zwaar worden verstoord;
  • de financiële belangen van de Unie in het gedrang komen.

In dat geval legt de Commissie de uitvoeringshandeling onmiddellijk na de vaststelling ervan aan het comité van beroep voor. Indien het comité van beroep een negatief advies uitbrengt, wordt de uitvoeringshandeling ingetrokken.

Vaststelling van onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen

In dringende gevallen kan in een basishandeling worden vastgesteld dat de door de Commissie aangenomen uitvoeringshandelingen onmiddellijk van kracht worden. Dat betekent dat de Commissie de uitvoeringshandelingen kan vaststellen zonder eerst het bevoegde comité te raadplegen.

Dergelijke handelingen mogen echter niet langer dan zes maanden van kracht blijven. Bovendien moet de handeling uiterlijk 14 dagen na de vaststelling ervan aan het comité van beroep worden voorgelegd. Indien het comité van beroep een negatief advies uitbrengt, wordt de uitvoeringshandeling ingetrokken.

Context

De rechtsgrondslag van de uitvoeringsbevoegdheden is te vinden in artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Volgens dat artikel komen de uitvoeringsbevoegdheden in beginsel de lidstaten toe. Zij moeten via hun nationale overheid immers het Europese recht in hun nationale wetgeving toepassen.

In bepaalde gevallen is evenwel een uniforme toepassing van het Europese recht vereist, bijvoorbeeld om elke vorm van discriminatie of verstoring van de vrije mededinging te voorkomen. Daarom verleent artikel 291 VWEU de Commissie de bevoegdheid om de uitvoeringsmaatregelen van Europese rechtshandelingen vast te stellen. De basishandeling moet de Commissie daarvoor wel uitdrukkelijk uitvoeringsbevoegdheden toekennen.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EU) nr. 182/2011

1.3.2011

-

L 182, 28.2.2011

Deze samenvatting heeft een louter informatief karakter en is niet bedoeld als interpretatie of ter vervanging van het referentiedocument.

Laatste wijziging: 13.05.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven