RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A Bizottság végrehajtási hatáskörei

Ez a rendelet a Bizottság végrehajtási hatásköreire vonatkozó szabályokat és alapelveket teremti meg. A végrehajtási aktusok elfogadása során a Bizottság szoros együttműködésben dolgozik a tagállamok képviselőiből felálló bizottságokkal.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek a megállapításáról [Hivatalos Lap L 55., 2011.2.28.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A végrehajtási hatáskörök lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy elfogadja egy adott európai jogi aktus végrehajtásához szükséges rendelkezéseket. A Bizottság csak abban az esetben rendelkezik végrehajtási hatáskörrel, ha azt az alapul szolgáló jogi aktus ezt előírja; így nem beszélhetünk általános hatáskörről. Sőt, e hatáskörök gyakorlása szigorú keretek közé szorított annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a tagállamok számára a végrehajtási aktusok kidolgozásában való részvételt.

Ez a rendelet így tehát a Bizottság végrehajtási hatáskörei gyakorlásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat határozza meg. Ez az ellenőrzés komitológiai eljárások révén valósul meg: a Bizottság által elfogadandó minden végrehajtási jogi aktus tervezetét be kell nyújtani a tagállamok képviselőiből álló különböző bizottságokhoz.

A bizottságok

Körülbelül 300 bizottság létezik, amelyek lefedik az Unió szinte valamennyi hatáskörét. Ezek a bizottságok a tagállamok képviselőiből, tudományos szakértőkből, illetve a gazdasági és szakmai élet képviselőiből állnak össze. Az elnöklés a Bizottság egy képviselőjének feladata, aki ugyanakkor nem vesz részt a szavazásban olyankor, amikor a bizottság egy végrehajtási jogi aktust véleményez.

A bizottságok feladata, hogy a végrehajtási jogi aktusok kidolgozása során segítsék a Bizottságot. Ennek megfelelően a Bizottság minden egyes olyan alkalommal tanácsot kér e bizottságoktól, amikor végrehajtási jogi aktust készül elfogadni. A megindított eljárás jellegétől függően a bizottság kedvező véleménye fakultatívan vagy kötelezően kezelendő. A bizottságok minden esetben fórumot teremtenek a Bizottság és a tagállamok nemzeti kormányzati szervei közötti párbeszédre, ahol minden alkalommal a legkielégítőbb megoldás megtalálására törekednek.

A végrehajtási jogi aktusok elfogadási eljárásai

A bizottságokon belül kétfajta eljárás létezik: a vizsgálóbizottsági eljárás és a tanácsadó bizottsági eljárás. Az eljárás megválasztásának lehetőségét a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel felruházó, az alapul szolgáló jogi aktus teremti meg.

A vizsgálóbizottsági eljárás esetén a Bizottság csak akkor fogadhat el egy végrehajtási jogi aktust, ha arról a bizottság kedvező véleményt adott. Kedvezőtlen vélemény esetén a Bizottságnak módjában áll két hónapos határidőn belül benyújtani egy módosított tervezetet vagy pedig a fellebbviteli bizottsághoz fordulni. Ha a Bizottság a jogi aktus tervezetével kapcsolatban a fellebbviteli bizottsághoz fordul, a tervezet elfogadásához a fellebbviteli bizottság kedvező véleménye szükséges.

Általános szabály szerint vizsgálóbizottsági eljárás azon végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor alkalmazandó, amelyekre jellemzőek az alábbiak:

  • általános hatályúak;
  • jelentős hatással bíró programokra vonatkoznak;
  • a közös mezőgazdasági és a közös halászati politikára vonatkoznak;
  • a környezetvédelem, biztonság és védelem, vagy az emberek, állatok, illetve növények egészségének és biztonságának védelmére vonatkoznak;
  • a közös kereskedelempolitikára vonatkoznak;
  • adózási vonatkozásúak.

A tanácsadó bizottsági eljárás általánosságban minden más esetben alkalmazandó. A tanácsadó bizottsági eljárás során a Bizottság a bizottsági vitákból levont következtetések lehető legteljesebb figyelembevételével határoz a jogi aktus elfogadásáról.

Végrehajtási aktusok elfogadása kivételes esetekben

Kivételes esetben a Bizottság akkor is elfogadhat egy végrehajtási jogi aktust, ha arról valamely bizottság kedvezőtlen véleményt ad, feltéve, ha az adott jogi aktusra szükség van az alábbiak elkerülése céljából:

  • a mezőgazdaság területét érintő jelentős piaci zavar;
  • az Unió pénzügyi érdekeit veszélyeztető helyzet.

Ilyen esetben a Bizottság haladéktalanul benyújtja az elfogadott végrehajtási aktust a fellebbviteli bizottsághoz. Amennyiben a fellebbviteli bizottság kedvezőtlen véleményt nyilvánít az elfogadott jogi aktusról, a Bizottság hatályon kívül helyezi azt.

Azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusok elfogadása

Sürgős esetben valamely alap jogi aktus azonnali hatállyal ruházhatja fel a Bizottság által elfogadott végrehajtási intézkedéseket. A Bizottság így az illetékes bizottsággal való egyeztetés kötelezettsége nélkül fogadhatja el a végrehajtási jogi aktusokat.

E jogi aktusok maximum hat hónapig maradhatnak hatályban. Ezenkívül az elfogadását követő 14 napon belül be kell nyújtani az adott jogi aktust a fellebbviteli bizottsághoz. Ha a fellebbviteli bizottság kedvezőtlen véleményt alakít ki, a végrehajtási jogi aktust hatályon kívül helyezik.

Háttér

A végrehajtási hatáskörök jogalapját az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 291. cikke tartalmazza. E cikk értelmében a végrehajtási hatáskör főszabály szerint a tagállamokhoz tartozik. A tagállamok felelősek az európai uniós jognak a nemzeti hatóságaikon keresztül a saját belső jogrendszerükben való alkalmazásáért.

Ugyanakkor előfordulnak olyan esetek, amikor az európai jog egységes alkalmazására van szükség, például a diszkrimináció vagy a versenytorzulás bármely formájának az elkerülése érdekében. Így például az EUMSZ 291. cikke feljogosítja a Bizottságot arra, hogy elfogadja valamely európai jogi aktus végrehajtási intézkedéseit. Az alap jogi aktusnak ebben az esetben egyértelműen fel kell ruháznia a Bizottságot a végrehajtási hatáskörrel.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2011.3.1.

HL L 182., 2011.2.28.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 13.05.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére