RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Komission täytäntöönpanovalta

Käsillä olevassa asetuksessa säädetään komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevista säännöistä ja periaatteista. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden edustajista muodostuvien komiteoiden kanssa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o°182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä.

TIIVISTELMÄ

Täytäntöönpanovaltansa ansiosta komissio voi toteuttaa eurooppalaisten säädösten täytäntöönpanotoimia. Komissiolla on täytäntöönpanovaltaa ainoastaan, jos siitä on säädetty perussäädöksessä, eikä kyse siis ole yleisestä toimivallasta. Lisäksi komission täytäntöönpanovallan käytölle on asetettu tiukat rajat, jotta jäsenvaltiot voivat osallistua täytäntöönpanosäädösten laatimiseen.

Käsillä olevassa asetuksessa vahvistetaan siis komission täytäntöönpanovallan käytön valvontaa koskevat säännöt. Valvonnassa käytetään komiteamenettelyjä: komission on esitettävä ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi jäsenvaltioiden edustajista muodostuvalle komitealle.

Komiteat

Komiteoita on noin 300, ja ne kattavat lähes kaikki unionin toimivaltaan kuuluvat alat. Komiteat muodostuvat jäsenvaltioiden edustajista, mutta niihin kuuluu myös tieteellisiä asiantuntijoita tai talouselämän ja ammattikuntien edustajia. Komiteoiden puheenjohtajana on komission edustaja, joka ei kuitenkaan osallistu äänestyksiin, kun komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi.

Komiteoiden tehtävänä on avustaa komissiota täytäntöönpanosäädösten laatimisessa. Komissio kuuleekin niitä aina kun se valmistautuu hyväksymään täytäntöönpanosäädöksiä. Puoltavan lausunnon saaminen komitealta on menettelystä riippuen joko valinnaista tai pakollista. Komiteat tarjoavat joka tapauksessa komissiolle ja jäsenvaltioiden kansallisille hallintoelimille keskustelufoorumin, joissa pyritään aina parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseen.

Täytäntöönpanosäädösten hyväksymismenettelyt

Komiteoissa noudatettavat menettelyt ovat tarkastelumenettely ja neuvoa‑antava menettely. Menettelyn valinnasta säädetään täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle annetussa perussäädöksessä.

Tarkastelumenettelyn mukaisesti komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen vain saatuaan komitealta puoltavan lausunnon. Jos komitea antaa kielteisen lausunnon, komissio voi joko tehdä muutetun ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi kahden kuukauden kuluessa tai saattaa asian muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa ehdotus voidaan hyväksyä vain komitean annettua siitä puoltavan lausunnon.

Tarkastelumenettelyä sovelletaan silloin kun täytäntöönpanosäädökset

  • ovat yleisluonteisia
  • liittyvät vaikutuksiltaan huomattaviin ohjelmiin
  • liittyvät yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja kalastuspolitiikkaan
  • liittyvät ympäristöön taikka ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden tai turvallisuuden suojeluun
  • liittyvät yhteiseen kauppapolitiikkaan
  • liittyvät verotukseen.

Neuvoa-antavaa menettelyä sovelletaan pääsääntöisesti kaikissa muissa tapauksissa. Neuvoa‑antavassa menettelyssä komissio päättää säädöksen hyväksymisestä ottaen mahdollisimman suuressa määrin huomioon komiteassa käydyistä keskusteluista tehdyt päätelmät.

Täytäntöönpanosäädösten hyväksyminen poikkeustapauksissa

Komissio voi poikkeustapauksissa hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen komitean kielteisestä lausunnosta huolimatta, jos säädöksen hyväksyminen on tarpeen, jotta vältetään

  • merkittävien markkinahäiriöiden syntyminen maatalousalalla
  • unionin taloudellisten etujen vaarantuminen.

Tällöin komissio saattaa hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen välittömästi muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Jos muutoksenhakukomitea antaa täytäntöönpanosäädöksestä kielteisen lausunnon, säädös kumotaan.

Välittömästi sovellettavien täytäntöönpanosäädösten hyväksyminen

Kiireellisissä tapauksissa komission hyväksymien täytäntöönpanotoimenpiteiden vaikutus voi perussäädöksen nojalla alkaa välittömästi. Näin ollen komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen kuulematta ensin asianomaista komiteaa.

Nämä säädökset ovat kuitenkin voimassa enintään kuuden kuukauden ajan. Lisäksi säädös on toimitettava muutoksenhakukomitealle viimeistään 14 päivän kuluessa sen hyväksymisestä. Jos muutoksenhakukomitea antaa täytäntöönpanosäädöksestä kielteisen lausunnon, säädös kumotaan.

Taustaa

Komission täytäntöönpanovallan oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 291 artikla. Kyseisen artiklan mukaan täytäntöönpanovalta kuuluu pääasiallisesti jäsenvaltioille; niiden tehtävänä on unionin lainsäädännön täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä kansallisten hallintoelinten kautta.

Määrätyissä tapauksissa unionin lainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta voidaan esimerkiksi välttää kaikenlainen syrjintä tai kilpailun vääristyminen. Näin ollen komissio voi SEUT 291 artiklan nojalla toteuttaa eurooppalaisen säädöksen täytäntöönpanotoimenpiteet. Täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle on siis nimenomaisesti säädettävä perussäädöksessä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EU) N:o 182/2011

1.3.2011

-

EUVL L 182, 28.2.2011

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 13.05.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun