RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prováděcí pravomoci Komise

Toto nařízení zavádí pravidla a postupy týkající se prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Komise při přijímání prováděcích právních aktů postupuje v úzké spolupráci s výbory složenými ze zástupců členských států.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

PŘEHLED

Prováděcí pravomoci umožňují Komisi přijímat opatření k provedení evropského právně závazného aktu. Komise disponuje prováděcími pravomocemi pouze tehdy, pokud to stanoví základní akt; nejedná se tedy o pravomoc obecnou. Navíc je výkon těchto pravomocí striktně vymezen, aby členské státy měly kontrolu nad vypracováváním prováděcích aktů.

Toto nařízení tedy stanovuje pravidla pro kontrolu výkonu prováděcích pravomocí Komise. Tato kontrola se uskutečňuje prostřednictvím projednávání ve výborech: Komise musí každý návrh prováděcího aktu předložit výborům složeným ze zástupců členských států.

Výbory

Existuje přibližně 300 výborů, které pokrývají téměř všechny pravomoci Unie. Tyto výbory se skládají ze zástupců členských států, ale také z vědeckých odborníků nebo zástupců hospodářské či profesní sféry. Předsedá jim zástupce Komise, který se neúčastní hlasování, když výbor vydává stanovisko o návrhu prováděcího aktu.

Úkolem výborů je pomáhat Komisi při vypracovávání prováděcích aktů. Komise konzultuje s výbory pokaždé, když se chystá přijmout prováděcí akt. Podle použitého postupu může být kladné stanovisko výboru doporučující nebo závazné. Ve všech případech výbory nabízejí diskusní fórum mezi Komisí a vnitrostátními orgány členských států a vždy se hledá nejuspokojivější řešení.

Postupy pro přijímání prováděcích aktů

Ve výborech existují dva typy postupů: přezkumný postup a poradní postup. Výběr postupu je stanoven v základním aktu, který Komisi svěřuje prováděcí pravomoci.

V přezkumném postupu může Komise přijmout prováděcí akt pouze tehdy, pokud výbor vydá kladné stanovisko. V případě záporného stanoviska Komise buď může do dvou měsíců předložit pozměněné znění návrhu aktu, nebo věc předloží odvolacímu výboru. Aby návrh aktu mohl být přijat, musí odvolací výbor vydat kladné stanovisko.

Obecně se přezkumný postup používá při přijímání prováděcích aktů:

  • s obecnou působností;
  • týkajících se programů se značným dopadem;
  • týkajících se společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky;
  • týkajících se životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti osob, zvířat nebo rostlin;
  • týkajících se společné obchodní politiky;
  • týkajících se daní.

Poradní postup se zpravidla použije ve všech ostatních případech. V poradním postupu Komise rozhodne o přijetí aktu, přičemž přihlédne co nejvíce k závěrům z jednání ve výboru.

Přijímání prováděcích aktů ve výjimečných případech

Výjimečně může Komise přijmout prováděcí akt i přes záporné stanovisko výboru, pokud je jeho přijetí nezbytné k tomu, aby nedošlo ke:

  • značnému narušení trhů v oblasti zemědělství;
  • ohrožení finančních zájmů Unie.

Komise v takovém případě předloží přijatý prováděcí akt neodkladně odvolacímu výboru. Pokud odvolací výbor vydá záporné stanovisko, Komise tento akt okamžitě zruší.

Přijímání prováděcích aktů s okamžitým účinkem

V naléhavých případech může základní akt stanovit, že prováděcí opatření přijatá Komisí budou okamžitě použitelná. Komise pak může přijímat prováděcí akty bez povinnosti konzultovat příslušný výbor.

Tento akt zůstane v platnosti nejdéle šest měsíců. Navíc se akt musí nejpozději 14 dní po jeho přijetí předložit odvolacímu výboru. Pokud odvolací výbor vydá záporné stanovisko, Komise tento akt okamžitě zruší.

Kontext

Právní základ prováděcích pravomocí je zakotven v článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Podle tohoto článku přináleží prováděcí pravomoci členským státům, které jsou pověřeny přijmout vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů Unie prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů.

Existují ovšem případy, kdy je nutné jednotné přijetí právně závazných aktů Unie, aby se zamezilo například jakékoli formě diskriminace nebo narušování hospodářské soutěže. Článek 291 SFEU tedy umožňuje Komisi přijímat opatření k provedení právně závazných aktů Unie. Základní akt musí Komisi prováděcí pravomoci výslovně svěřit.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (EU) č. 182/2011

1. 3. 2011

-

Úř. věst. L 182 ze dne 28. 2. 2011

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 13.05.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky