RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samarbete mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har tecknat ett ramavtal för att förenkla och organisera sitt samarbete. Detta avtal definierar sålunda formerna för deras politiska samarbete.

RÄTTSAKT

Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

SAMMANFATTNING

Detta ramavtal har tecknats av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Det innehåller flera bestämmelser som rör organisationen av arbetet och samarbetet mellan de två organisationerna.

Dessa bestämmelser rör i synnerhet:

  • kommissionens politiska ansvar;
  • införandet av en kontinuerlig och effektiv politisk dialog;
  • verkställandet av lagstiftande förfaranden.

Kommissionens politiska ansvar

Det finns en stark politisk koppling mellan kommissionens sammansättning och Europaparlamentet. Ordföranden och de andra medlemmarna i kommissionen måste godkännas av de europeiska representanterna. Parlamentet rådfrågas sedan för all ombildning av kommissionen, i synnerhet när det rör:

  • en kommissionsledamots avgång och ersättande;
  • fördelningen av befogenheter inom kommissionen.

Parlamentet kan också av kommissionens ordförande begära en ledamots avgång. Ordföranden granskar då denna begäran och ska redovisa anledningarna till ett eventuellt avslag.

Medlemmarna i kommissionen kan också kandidera till valet till Europaparlamentet. I ett sådant fall, preciserar ramavtalet att de måste ta obetald valledighet under sin valkampanj.

Politisk dialog

Ramavtalet syftar till att införa ett effektivt samarbete mellan kommissionen och parlamentet. Det föreskriver också att regelbundna möten ordnas mellan representanter för de båda institutionerna. Dessa möten kan till exempel samla kommissionskollegiet eller ordförandena i de parlamentariska utskotten.

Genom detta ramavtal, är parlamentet och kommissionen också bundna att noggrant granska varje begäran som formuleras av endera institutionen. Kommissionen utfäster sig också att garantera parlamentet tillträde till sina möten och till sina dokument inom ramen för lagstiftande förfaranden och budgetförfaranden.

Ramavtalet föreskriver också särskilda bestämmelser för att sluta internationella avtal där EU ingår. Ramavtalet garanterar på så vis att parlamentet rådfrågas vid förhandling och slutande av avtal.

Kommissionen är också den europeiska institution som har till uppgift att representera EU vid internationella konferenser. I denna egenskap, förbinder den sig att underlätta för en delegation ledamöter från EU att följa med delegationerna från unionen vid vissa konferenser. Delegationerna som består av EU-ledamöter har dock endast observatörsstatus och kan alltså inte delta i eventuella förhandlingar.

Till sist, föreskriver ramavtalet att kommissionen och parlamentet ska samarbeta inom vissa specifika områden:

Samarbete om lagstiftande förfaranden

Ramavtalet preciserar organisationen av arbetet för att verkställa lagstiftande förfaranden mellan parlamentet och kommissionen.

Kommissionen ska först presentera sitt årliga arbetsprogram för parlamentet. Under förfarandet med antagande av rättsakter, säkerställer ramavtalet sedan flera åtaganden från de två institutionerna. Dessa åtaganden rör till exempel de tidsfrister inom vilka parlamentet ska leverera ändringar och noggrann granskning av dessa av kommissionen.

Dessutom kan, under den parlamentariska granskningen av förslag på lagstiftning, de europeiska ledamöterna ställa frågor till medlemmarna i kommissionen. Dessa frågor kan ställas under plenarsammanträden i parlamentet eller inom ramen för parlamentariska utskott. Medlemmarna i kommissionen kan också på begäran höras av parlamentet.

Bakgrund

De interinstitutionella avtalen sluts mellan de europeiska institutionerna baserat på artikel 295 i fördraget om EU:s funktionssätt. Dessa avtal ska organisera och förenkla samarbetet mellan institutionerna, i synnerhet mellan kommissionen, parlamentet och rådet.

De interinstitutionella avtalen är för övrigt endast bindande för de institutioner som skrivit under dem. De får inte under några omständigheter säga emot eller ändra bestämmelserna i EU:s grundfördrag.

HÄNVISNINGAR

RÄTTSAKTDatum för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEUT
Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

20.10.2010

-

EUT L 304, 20.11.2010

Denna sammanfattning tjänar endast som information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet, som även fortsättningsvis är den enda juridiskt bindande texten.

Senast ändrat den 28.01.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början