RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 6 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samarbejde mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen har undertegnet en rammeaftale med det formål at tilrettelægge og fremme deres samarbejde. Denne aftale fastlægger reglerne for deres politiske samarbejde.

DOKUMENT

Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

RESUMÉ

Denne rammeaftale er indgået mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Den indeholder flere bestemmelser vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdet og samarbejdet mellem de to institutioner.

Disse bestemmelser vedrører blandt andet:

  • Kommissionens politiske ansvar
  • etableringen af en løbende, effektiv politisk dialog
  • gennemførelsen af lovgivningsprocedurer.

Kommissionens politiske ansvar

Der er en stærk politisk forbindelse mellem sammensætningen af Kommissionen og Europa-Parlamentet. Formanden og de øvrige medlemmer af Kommissionen skal nemlig godkendes af medlemmerne af Europa-Parlamentet. Dernæst skal Parlamentet høres ved alle omdannelser af Kommissionen, for eksempel ved:

  • fratrædelse og afløsning af et medlem af Kommissionen
  • ændring af ansvarsområder inden for Kommissionen.

Parlamentet kan også anmode om, at formanden for Kommissionen afskediger en af kommissærerne. Formanden vurderer så dette krav og skal fremlægge begrundelser for en eventuel afvisning.

I øvrigt kan medlemmerne af Kommissionen stille op som kandidat ved valg til Europa-Parlamentet. I så fald bestemmer rammeaftalen, at de under deres valgkampagne skal tage valgorlov uden løn.

Politisk dialog

Rammeaftalen har til formål at etablere et effektivt samarbejde mellem Kommissionen og Parlamentet. Den bestemmer derfor at der afholdes regelmæssige møder mellem repræsentanter for de to institutioner, Disse møder kan for eksempel afholdes mellem kommissærkollegiet og formændene for parlamentsudvalgene.

Med denne rammeaftale forpligter Parlamentet og Kommissionen sig også til omhyggeligt at granske enhver forespørgsel fremsat af den ene eller den anden af institutionerne. Kommissionen forpligter sig ydermere til at sikre Parlamentet adgang til dens møder og til dens dokumenter vedrørende lovgivningsprocedurer og budgetter.

Rammeaftalen fastsætter ydermere særlige bestemmelser for indgåelse af internationale aftaler, hvor EU er part. Rammeaftalen sikrer også, at Parlamentet høres under forhandlingerne og ved indgåelsen af aftalerne.

I øvrigt er Kommissionen den EU-institution, der har til opgave at repræsentere EU ved internationale konferencer. I denne egenskab forpligter den sig til at fremme deltagelse af delegationer bestående af parlamentsmedlemmer, der ledsager Unionens delegationer til bestemte konferencer. Delegationerne bestående af parlamentsmedlemmer har dog kun observatørstatus og kan altså ikke deltage i eventuelle forhandlinger.

Endelig fastlægger rammeaftalen samarbejdet mellem Kommissionen og Parlamentet på særlige områder:

Samarbejde om lovgivningsprocedurer

Rammeaftalen fastsætter tilrettelæggelsen af arbejdet med at iværksætte lovgivningsprocedurerne mellem Parlamentet og Kommissionen.

Kommissionen skal for det første fremlægge sit årlige arbejdsprogram for Parlamentet. Dernæst sikrer rammeaftalen en række forpligtelser for de to institutioner i forbindelse med proceduren for vedtagelse af retsakter. Disse forpligtelser vedrører for eksempel Parlamentets frister for indgivelse af ændringsforslag og Kommissionens pligt til omhyggeligt at granske disse.

I øvrigt kan parlamentsmedlemmerne rette spørgsmål til Kommissionsmedlemmerne i forbindelse med den parlamentariske forhandling af lovforslagene. Spørgsmålene kan fremsættes under Parlamentets plenarforsamlinger eller i parlamentsudvalgene. Kommissionsmedlemmerne kan efter anmodning ligeledes blive hørt af Parlamentet.

Kontekst

Interinstitutionelle aftaler indgås mellem EU-institutionerne på grundlag af artikel 295 i traktaten om EU’s funktionsmåde. Disse aftaler har til formål at tilrettelægge og fremme samarbejdet mellem institutionerne, blandt andet mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet.

I øvrigt er de interinstitutionelle aftaler kun forpligtende for de institutioner, som har undertegnet dem. De kan i intet tilfælde stride mod eller ændre bestemmelserne i EU's stiftende traktater.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

20.10.2010

-

EUT L 304 af 20.11.2010

Dette resumé tjener udelukkende til orientering. Det hverken fortolker eller erstatter referencedokumentet, som er det eneste bindende retsgrundlag.

Seneste ajourføring: 28.01.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top