RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Žaloba na náhradu škody

Žaloba na náhradu škody patří mezi žaloby, které je možné podat u Soudního dvora Evropské unie. Umožňuje jednotlivcům nebo členským státům, kteří utrpěli škodu, získat náhradu škody od orgánu Unie, který ji způsobil.

Žaloba na náhradu škody je soudní postup, který se provádí u Soudního dvora Evropské unie (SDEU). Mohou ji podat členské státy nebo jednotlivci.

Žaloba na náhradu škody umožňuje obdržet náhradu za škodu, která vznikla zaviněním Unie. Existují dva typy těchto žalob:

  • žaloby na smluvní odpovědnost Unie, pokud je tato smluvní stranou;
  • žaloby na mimosmluvní odpovědnost Unie z důvodu škody způsobené orgány nebo zaměstnanci EU při výkonu jejich funkce.

Smluvní odpovědnost Unie

Orgány a zaměstnanci Unie jsou oprávněni uzavírat smlouvy zavazující Evropskou unii k odpovědnosti. SDEU však není vždy příslušný rozhodovat právní spory vzešlé z těchto smluv.

Žaloba na náhradu škody totiž u SDEU nemůže být podána, pokud to není uvedeno v rozhodčí doložce. Jinak řečeno, smlouva, kterou Unie uzavře, musí povinně obsahovat doložku, na jejímž základě má SDEU pravomoc rozhodovat v případě soudního sporu. Pokud taková doložka neexistuje, jsou k rozhodování soudního sporu, který ze smlouvy vzešel, příslušné vnitrostátní soudy.

Mimosmluvní odpovědnost Unie

Unie musí nahradit škody, za které je odpovědná. Škody mohou být například způsobeny zaměstnancem EU při výkonu jeho funkce. Mohou také pocházet z normativní činnosti orgánů EU, jako je třeba přijetí nařízení.

Mimosmluvní odpovědnost Unie se řídí jednotnými pravidly, která se vyvinula ze soudní praxe SDEU. Žaloby mohou podávat jednotlivci nebo členské státy, kteří utrpěli škodu a chtějí obdržet náhradu. Lhůta pro podání žaloby je pět let od zjištění škody.

Soudní dvůr uznává odpovědnost Unie, když jsou splněny tyto tři podmínky:

  • žalobce utrpěl škodu;
  • orgány EU nebo jejich zaměstnanci jednali v rozporu s evropským právem;
  • existuje přímá příčinná vazba mezi škodou, kterou žalobce utrpěl, a protiprávním jednáním evropských orgánů nebo jejich zaměstnanců.

U Soudního dvora EU se mohou podávat pouze žaloby směřující k uplatnění odpovědnosti Unie. Jednotlivci mohou také podat žalobu směřující k uplatnění odpovědnosti členských států v případě škody způsobené špatným prováděním evropského práva. Žaloby vedené proti členským státům však musí být podávány u vnitrostátních soudů.

Rozdělení pravomocí mezi Soudním dvorem a Tribunálem

Tribunál je příslušný rozhodovat v první instanci žaloby podávané jednotlivci.

Soudní dvůr je odpovědný rozhodovat žaloby podávané členskými státy. Soudnímu dvoru je také možné předložit kasační opravný prostředek proti rozsudkům Tribunálu prvního stupně. V tomto posledním případě Soudní dvůr posuzuje pouze otázky práva, neposuzuje znovu danou věc.

Soudní dvůr a Tribunál také mohou rozhodovat žaloby k uplatnění smluvní odpovědnosti Unie. Tyto žaloby jsou podávány v souladu s podmínkami smluv, v nichž je Unie smluvní stranou.

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 26.11.2010

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky