RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska beslut

Beslutet är ett rättsligt instrument som de europeiska institutionerna kan använda för att verkställa europeisk politik. Beslutet är en bindande rättsakt som kan ha allmän giltighet eller vara riktad mot en given adressat.

Beslutet är en juridisk rättsakt som utgör en del av Europeiska unionens (EU) sekundärrätt. Det är alltså antaget av de europeiska institutionerna baserat på de grundläggande fördragen. Från fall till fall, så kan beslutet vara riktat mot en eller flera adressater, och kan likaså ange ingen adressat.

En rättsakt bindande till alla delar

Artikel 288 i fördraget om EU:s funktionssätt definierar beslutet som en rättsakt bindande till alla sina delar. Det kan därför inte tillämpas på ett ofullständigt, selektivt eller partiellt sätt.

Beslutet antas efter ett lagstiftande förfarande. Den är då en lagstiftande rättsakt antagen av rådet och parlamentet enligt det ordinarie lagstiftande förfarandet eller ett särskilt lagstiftande förfarande.

I motsats, så är beslutet en icke-lagstiftande rättsakt då det antas ensidigt av en av de europeiska institutionerna. Beslutet hänvisar då till en norm fastslagen av Europeiska rådet, rådet och kommissionen i de särskilda fall som inte beror av lagstiftarens befogenheter.

Beslut med adressat

Beslutet kan vara riktat till en eller flera adressater. Det har då en strikt individuell giltighet och är bindande bara för sina adressater.

Ett besluts adressater kan vara medlemsstater eller enskilda. Till exempel använder kommissionen beslut för att sanktionera företag som skulle ha genomfört överenskommelser eller utnyttjat ledande positioner.

För att träda i kraft måste ett beslut delges den det gäller. I princip består detta förfarande i att man sänder ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. Ett beslut kan också offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, men detta offentliggörande ersätter inte delgivning, som är det enda som gör att rättsakten får verkan mot adressaten.

Beslut utan adressater

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, så har inte beslut nödvändigtvis adressater. Beslutet har sålunda antagit en bredare definition och har i synnerhet blivit det grundläggande instrumentet inom området för utrikespolitik och gemensam säkerhet. Rådet och europeiska rådet kan sålunda anta beslut som rör:

  • unionens intressen och strategiska mål;
  • åtgärder som skall vidtas av unionen på internationell nivå;
  • de ståndpunkter som skall intas av unionen när det gäller internationella frågeställningar;
  • de närmare föreskrifterna för genomförandet av unionens åtgärder och ståndpunkter.
Senast ändrat den 03.09.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början