RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozhodnutí

Rozhodnutí je právní nástroj, který slouží evropským orgánům k provádění evropských politik. Rozhodnutí je závazný právní akt, který může mít obecnou působnost nebo být určen konkrétnímu příjemci.

Rozhodnutí je právní akt, který je součástí sekundárního práva Evropské unie (EU). Evropské orgány tedy přijímají rozhodnutí na základě zakládacích smluv. V závislosti na daném případu může být rozhodnutí určeno jednomu či více příjemcům, nebo není stanoven žádný příjemce.

Akt závazný v celém rozsahu

Článek 288 Smlouvy o fungování EU definuje rozhodnutí jako závazný akt v celém rozsahu. Nemůže tedy být prováděno neúplným, selektivním nebo částečným způsobem.

Rozhodnutí je přijímáno po legislativním postupu. Je to tedy legislativní akt přijímaný Radou a Parlamentem podle řádného legislativního postupu nebo zvláštního legislativního postupu.

Naproti tomu je rozhodnutí aktem nelegislativním, pokud ho jednostranně přijme některý z evropských orgánů. V takovém případě se rozhodnutí vztahuje k ustanovení, které Evropská rada, Rada nebo Komise vydaly v konkrétních případech, jež nespadají do kompetence zákonodárce.

Rozhodnutí s adresátem

Rozhodnutí může být adresováno jednomu nebo více příjemcům. Má tedy striktně individuální působnost a je závazné pouze pro toho, komu je určeno.

Příjemci rozhodnutí mohou být členské státy nebo jednotlivci. Například Komise používá rozhodnutí k trestání podniků, které uzavírají kartelové dohody nebo zneužívají svého dominantního postavení na trhu.

Aby rozhodnutí vstoupilo v platnost, musí o něm být adresát zpraven. V zásadě to znamená, že se mu odešle doporučený dopis s poštovním oznámením. Rozhodnutí může být také zveřejněno v Úředním věstníku, tím však nezaniká povinnost zpravit adresáta, protože to je jediný způsob, jak učinit tento akt vynutitelným na tom, komu je adresován.

Rozhodnutí bez adresáta

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost už rozhodnutí nemusí výslovně uvádět, komu je určeno. Rozhodnutí tak získalo širší význam a stalo se základním nástrojem v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Rada a Evropská rada tak mohou přijímat rozhodnutí týkající se:

  • strategických zájmů a cílů Unie;
  • činností, které Unie hodlá uskutečňovat na mezinárodní úrovni;
  • postojů, které Unie zaujímá k mezinárodní problematice;
  • způsobech realizace činností a postojů Unie.
Poslední aktualizace: 03.09.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky