RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (2007–2013)

Odwołujący się do strategii lizbońskiej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) wspiera działania na rzecz wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności w Unii Europejskiej (UE) w okresie 2007–2013. Zachęca przede wszystkim do korzystania z technologii informacyjnych, technologii środowiskowych i odnawialnych źródeł energii.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1639/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) proponuje spójne ramy dla poprawy konkurencyjności * i innowacyjności * w Unii Europejskiej (UE). Działania wspierane przez program ramowy obejmują głównie rozwój społeczeństwa wiedzy, a także ekorozwój oparty na zrównoważonym wzroście gospodarczym.

Program ramowy łączy w sobie szczegółowe wspólnotowe programy wsparcia, nowe działania, a także współdziałanie z innymi programami. Dlatego też stanowi odpowiedź na cele odnowionej strategii lizbońskiej stawiającej na uproszczone, bardziej przejrzyste i ukierunkowane działania wspólnotowe.

Programy szczegółowe

Z uwagi na różnorodność celów i chęć zapewnienia ich przejrzystości na CIP składają się trzy szczegółowe podprogramy. Interesy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ekoinnowacje stanowią priorytety przekrojowe, odzwierciedlane w całym programie ramowym.

  • Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji obejmuje działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości, konkurencyjności przemysłowej i innowacyjności. Program ten jest skierowany przede wszystkim do MŚP *, od „gazel biznesu” (przedsiębiorstw o znacznym potencjale wzrostu) w dziedzinie nowych technologii po mikroprzedsiębiorstwa i firmy rodzinne stanowiące ogromną większość przedsiębiorstw europejskich. Ułatwia dostęp MŚP do finansowania i inwestycji na etapie początkowym i wzrostu. Zapewnia też przedsiębiorstwom dostęp do informacji i porad na temat funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz jego możliwości, a także dotyczących ich przepisów Wspólnoty, również tych planowanych, co pozwala im na przygotowanie i dostosowanie się do nich w sposób najbardziej racjonalny z punktu widzenia kosztów. Stąd tak ważna rola sieci Enterprise Europe Network. Oprócz tego w ramach programu przewidziano wymianę najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi z myślą o stworzeniu lepszego otoczenia regulacyjnego i administracyjnego dla przedsiębiorstw i innowacyjności. Program wspiera również promocję ekoinnowacji *, zachęcając do wykorzystania w pełni potencjału technologii środowiskowych.
  • Program na rzecz wspierania polityki w zakresie TIK ma na celu promowanie wykorzystywania i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), stanowiących filar gospodarki opartej na wiedzy. Wykorzystanie TIK w sektorach prywatnym i publicznym faktycznie umożliwia pobudzenie unijnej wydajności w zakresie innowacyjności i konkurencyjności europejskiej. Program stanowi część agendy cyfrowej dla Europy i skupia w sobie instrumenty finansowane uprzednio przez programy eTEN, eContenu i Modinis.
  • Program „Inteligentna Energia – Europa” (EN) przyczynia się do przyspieszenia realizacji celów w dziedzinie zrównoważonej energii. Tak więc program wspiera efektywniejsze zużycie energii, korzystanie z nowych i odnawialnych źródeł energii, lepsze przenikanie owych źródeł energii na rynek, dywersyfikację energetyczną i zróżnicowanie paliw, zwiększanie udziału energii odnawialnej (zgodnie z celem ustalonym przez Unię Europejską udział odnawialnych źródeł energii w wewnętrznym zużyciu energii brutto powinien przekroczyć 12% do roku 2010 r.), a także zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców końcowych. Szczególne miejsce w programie zajmuje sektor transportu. Program zapewnia kontynuację programu „Inteligentna Energia – Europa” (2003–2006) zakończonego 31 grudnia 2006 r.

Wdrożenie

Wdrożenie programu CIP wymaga zastosowania różnych instrumentów wykonawczych (instrumenty finansowe, projekty, sieci, działania analityczne itp.), które mogą być wykorzystane w poszczególnych programach szczegółowych. Owo instrumentarium – wspólne dla różnych programów – pozwala uprościć funkcjonowanie programu ramowego dla użytkowników. CIP opiera się nie tylko na znanych i sprawdzonych działaniach, ale wprowadza także nowe instrumenty.

Przedsiębiorstwa są wspierane przez liczne wspólnotowe instrumenty finansowe. I tak, instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP wspiera ofertę kapitału zalążkowego i startowego dla MŚP w fazie początkowej oraz nowo wprowadzoną przez CIP ofertę dalszego finansowania w fazie rozszerzania działalności. Natomiast system poręczeń dla MŚP ułatwia im dostęp do finansowania wierzycielskiego (w formie pożyczki lub leasingu), mikrokredytów i funduszy własnych lub quasi-kapitałowych (quasi-equity) instrumentów inwestycyjnych. Mechanizm ten zawiera nowy instrument sekurytyzacji portfela pożyczek bankowych, pozwalający MŚP na zmobilizowanie dodatkowych środków finansowania przez pożyczkę.

CIP sprzyja wzmocnieniu i rozwojowi usług wsparcia przedsiębiorstw i innowacyjności. Usługi te służą rozpowszechnianiu wśród przedsiębiorstw informacji dotyczących polityk, ustawodawstwa i programów wspólnotowych, dotyczących w szczególności rynku wewnętrznego, oraz programów ramowych na rzecz prowadzenia badań. W ramach owych usług przedsiębiorstwa otrzymują także informacje dotyczące transferu innowacji, technologii i wiedzy. Przyczyniają się one także do uzyskiwania informacji zwrotnych z przedsiębiorstw umożliwiających ocenę wpływu i opracowanie polityk.

Nowy instrument wspiera oprócz tego współpracę pomiędzy krajowymi i regionalnymi programami na rzecz promowania innowacyjności w przedsiębiorstwach, dzięki temu zapewniając przedsiębiorstwom dodatkowe środki umożliwiające im korzystanie z pomysłów, wiedzy fachowej i możliwości rynkowych w innych regionach Europy.

Program ramowy wspiera poza tym projekty pilotażowe w warunkach rynkowych. Mają one na celu promowanie wprowadzania na rynek i skuteczną eksploatację rynkową innowacyjnych lub ekoinnowacyjnych technik lub produktów, których demonstrację techniczną już wcześniej przeprowadzono z powodzeniem, ale których sprzedaż odbywała się dotychczas na niewielką skalę. Projekty te wdrażane są w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii odpowiada za wdrażanie działań w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa” oraz działań w ramach programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji.

Aby zoptymalizować przepływ wiedzy i pomysłów, strategiczny rozwój polityk wspólnotowych powinien przebiegać w oparciu o otwartą metodę koordynacji. Należy go uzupełniać nowymi działaniami partnerskimi, ułatwiającymi państwom członkowskim i regionom czerpanie korzyści z przykładów dobrych praktyk.

Spójność z innymi politykami wspólnotowymi

CIP łączy się z innymi większymi inicjatywami wspólnotowymi. Ich rozmaite działania realizowane są równolegle i wzajemnie się uzupełniają. Program ramowy uczestniczy więc w realizacji celów Wspólnoty w dziedzinie badań, spójności, środowiska, edukacji i szkolenia.

Tak więc CIP ułatwia dostęp do finansowania przedsiębiorstwom, których działalność dotyczy innowacji, badań i rozwoju. Pomaga także przedsiębiorstwom uczestniczyć w siódmym programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego.

Budżet

Okres realizacji programu ramowego wynosi siedem lat, od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Dysponuje budżetem w wysokości 3,621 mld EUR na cały okres realizacji programu.

Orientacyjny rozdział środków wygląda następująco: 60% budżetu całkowitego (2,170 mld EUR) przypada na program na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności. Jedna piąta tej kwoty (ok. 430 mln EUR) jest przeznaczona na promocję ekoinnowacji. 20% (730 mln EUR) całkowitego budżetu przeznaczono na program wsparcia strategicznego na rzecz TIK, a pozostałe 20% (730 mln EUR) – na program „Inteligentna Energia – Europa”.

Koszty kwalifikowane z tytułu licznych instrumentów nie mogą jednak być przedmiotem podwójnego finansowania.

Monitorowanie i ocena

Komisja stale monitoruje proces realizacji programu ramowego i powiązanych z nim programów szczegółowych. Co roku sporządza sprawozdanie z realizacji Programu ramowego i każdego z programów szczegółowych, obejmujące analizę wspieranych działań pod względem wykonania finansowego, wyników oraz wpływu (tam, gdzie to możliwe).

Program ramowy i wchodzące w jego skład programy szczegółowe podlegają ocenie śródokresowej i końcowej. Oceny te obejmują analizę zagadnień takich jak odpowiedniość, spójność i synergia, efektywność, skuteczność, użyteczność, zasadność wykorzystanych zasobów oraz wpływ na zrównoważony rozwój. Ocena końcowa pozwala także sprawdzić, w jakim stopniu Program ramowy jako całość i każdy z jego programów szczegółowych osiągnęły swoje cele.

Kontekst

Ze względu na proces lizboński, którego celem jest uczynienie z Europy najbardziej konkurencyjnej i najdynamiczniejszej na świecie gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjność stanowi oczywiście jeden z politycznych priorytetów UE. Aby wzmocnić spójność poszczególnych programów stanowiących część wysiłków na rzecz zwiększonej konkurencyjności oraz w odpowiedzi na cele odnowionej strategii lizbońskiej, Komisja Europejska proponuje program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): przedsiębiorstwa liczące poniżej 250 pracowników, których obrót lub suma bilansowa nie przekraczają, odpowiednio, pułapów 50 mln EUR lub 43 mln EUR (zalecenie 2003/361/WE).
  • Konkurencyjność: zdolność przedsiębiorstw do szybkiego przystosowywania się do zmian, eksploatowania swojego potencjału w dziedzinie innowacji i opracowywania produktów wysokiej jakości.
  • Innowacyjność: odnowa i rozszerzenie asortymentu produktów i usług, wdrażanie nowych metod opracowywania, produkcji, aprowizacji i dystrybucji, wprowadzanie zmian w zarządzaniu i organizacji pracy oraz w warunkach pracy i kwalifikacjach pracowników.
  • Ekoinnowacje: każda forma innowacji zmierzająca do realizacji celów ekorozwoju z poszanowaniem środowiska dzięki zmniejszeniu wpływu na środowisko lub wydajniejszemu i bardziej odpowiedzialnemu użytkowaniu zasobów naturalnych, zwłaszcza energii.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Decyzja nr 1639/2006/WE

29.11.2006

Dz.U. L 310 z 9.11.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 670/2012

1.8.2012

Dz.U. L 204 z 31.7.2012

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1639/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020) [COM/2011/834 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
Procedura współdecyzji (2011/0394 (COD)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Oceny programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji [COM(2013) 2 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2013
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony