RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Elektronické dovednosti pro 21. století: podporovat růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost

V tomto sdělení Evropská komise ukazuje, jak hodlá podporovat dlouhodobé akce v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT). Tato oblast je totiž opravdu zásadní výzvou pro konkurenceschopnost Evropské unie v globalizovaném světě a ukazuje se, že je nezbytné věnovat úsilí výzkumu a investicím v této oblasti.

AKT

Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 7. září 2007 – Elektronické dovednosti pro 21. století: podporovat růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost (KOM(2007) 496 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Informační a komunikační technologie (IKT) představují velkou výzvu z hlediska produktivity, růstu a zaměstnanosti. EU a její členské státy musejí urychleně řešit problematiku rychle se rozvíjejících IKT v zájmu překlenutí rozdílu v oblasti elektronických dovedností, aby tak byly schopny vytvořit skutečnou ekonomiku založenou na znalostech.

Komise předkládá tyto připomínky:

 • elektronické dovednosti (e-dovednosti, e-skills) ve skutečnosti nejsou považovány za velký politický problém;
 • v EU neexistuje žádná komplexní strategie pro e-dovednosti – právní předpisy se mezi jednotlivými zeměmi stále liší;
 • je potřeba vyřešit problém image a pokles nabídky vysoce kvalifikovaných profesionálů v oblasti IKT, který vytváří nedostatek pracovních sil v této oblasti;
 • ještě větší nerovnost vzniká mezi nabídkou a poptávkou konkrétních elektronických dovedností, zatímco přetrvává digitální negramotnost.

Komise proto považuje za nutné vytvořit dlouhodobý program pro e-dovednosti. Uplatňování těchto opatření je v kompetenci členských států, ty však musejí zajistit skutečnou přidanou hodnotu na evropské úrovni.

Komise navrhuje, že iniciativám poskytne svou podporu, přičemž bude definovat klíčové prvky programu a představí činnosti prováděné na evropské úrovni.

Klíčovými součástmi programu jsou:

 • vytvoření dlouhodobé spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami (orgány veřejné správy, soukromý sektor, univerzity, sdružení atd.);
 • investice do lidských zdrojů;
 • propagace přírodních věd, matematiky, e-dovedností a IKT a podpora kariérních perspektiv v této oblasti, zejména pro mladé lidi a dívky;
 • zlepšení digitální gramotnosti s důrazem na skupiny obyvatel, jako jsou nezaměstnaní, starší občané a také lidé s nízkou úrovní vzdělání, s cílem podpořit zaměstnatelnost a začlenění občanů do informační společnosti (e-inclusion);
 • podpora celoživotního získávání elektronických dovedností, zejména prostřednictvím aktualizace znalostí a rozvoje e-learningu.

Směry činnosti na evropské úrovni

Komise navrhuje pět hlavních směrů činnosti, jejichž aktivity musejí být zahájeny v roce 2007 a zcela realizovány do roku 2010. Budou prováděny prostřednictvím evropských programů, jako je program celoživotního učení, sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, program pro konkurenceschopnost a inovace a strukturální fondy, jež jsou k dispozici na podporu zaměstnanosti a územní soudržnosti.

Mezi tyto směry patří:

 • podpora dlouhodobé spolupráce a sledování pokroku: Komise podpoří pravidelný dialog mezi všemi zúčastněnými stranami (členské státy, průmysl, sdružení atd.). Komise rovněž zveřejní výroční zprávu o získávání e-dovedností;
 • rozvoj podpůrných akcí a nástrojů. Sem patří zejména: rozvíjení evropského rámce kvalifikací v oblasti práce na počítači nebo s internetem, další podpora iniciativy Europass, vytvoření evropské příručky o partnerství různých zúčastněných stran, zavedení zrychlených řízení pro přijímání odborníků v oblasti IKT ze třetích zemí v EU, povzbuzování žen, aby si vybíraly kariéru v oblasti IKT (projekt IT girls (EN), při kterém mohou mladé ženy sledovat při práci úspěšné profesionálky v oboru IKT) a propagace elektronického školení v oblasti zemědělství a ve venkovských oblastech;
 • zvyšování povědomí, a to zejména podporou výměny informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a zvyšování povědomí a informační kampaně na evropské a vnitrostátní úrovni;
 • podpora zaměstnatelnosti a sociálního začleňování:
 • v rámci iniciativy v oblasti e-inclusion (EN) má Komise v úmyslu podporovat iniciativy a partnerství mezi poskytovateli školení a školenými osobami a zkoumat, jak veřejné a soukromé financování může podporovat vícestranné iniciativy;
 • podpora lepšího využívání elektronického učení a jeho širšího používání:
 • Komise vydá v roce 2008 zprávu s doporučeními pro cílené iniciativy zaměřené na elektronické učení. Rovněž podpoří do roku 2009 rozvoj kurzů elektronického učení a mechanismů výměny materiálů pro školení pracovních sil. Mimo to podpoří propojování (networking) školících a výzkumných center, což přispívá k lepšímu porozumění budoucím potřebám v oblasti elektronických dovedností.
Poslední aktualizace: 29.02.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky