RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Roaming i allmänna mobilnät

Genom förordningen införs en gemensam mekanism för att sänka kostnaderna då man använder mobiltelefonen. Syftet med förordningen är att sänka kostnaderna med upp till 60 % då man använder mobiltelefonen utomlands (taxor för internationell roaming *) genom införandet av en eurotaxa. När EU-medborgarna reser inom EU ska kunna utnyttja mobiltjänster (samtal, SMS och mobilt Internet) till ett mer överkomligt och överskådligt pris.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG.

SAMMANFATTNING

För att se till att den inre marknaden fungerar väl vill Europeiska kommissionen se en kraftig sänkning av taxorna för samtal, SMS och datatjänster för internationella roamingkunder. På grund av marknadens struktur och tjänsternas internationella karaktär har de nationella regleringsmyndigheterna inte lyckats lösa problemet med de höga taxorna. Telekombranschen har inte heller tagit itu med problemet genom självreglering.

En mekanism för att sätta ett tak för taxorna

Efter ett samråd i två etapper med berörda parter inom området för internationell roaming valde kommissionen ”principen om en europeisk hemmamarknad”: Var abonnenterna än befinner sig i EU när de ringer med sina mobiltelefoner, ska de omfattas av liknande villkor som när de ringer eller skickar SMS hemma.

Detta krav tar sig formen av ett pristak inom EU för användning av mobiltelefon i en annan medlemsstat – man inför alltså en mekanism med vars hjälp en högsta minuttaxa fastställs som operatörerna får fakturera sinsemellan och, på denna grundval, en högsta taxa för slutkunderna.

Genom eurotaxan * införs en mekanism för att sätta ett tak för taxorna. Begränsningar införs därmed för de priser som tas ut av mobiloperatörerna för de samtal som rings eller tas emot i en annan medlemsstat.

Operatörerna måste därmed följa ett enda enhetligt regelverk som bygger på objektiva kriterier. Den bakomliggande idén är att slutkundstaxan skall ligga närmare operatörernas faktiska kostnader för att tillhandahålla tjänsten, samtidigt som de ska ha möjlighet att diversifiera sitt utbud i en konkurrensutsatt miljö. För konsumenternas del innebär eurotaxan inte någon abonnemangsplikt eller några fasta omkostnader och den kan kombineras med vilken slutkundstaxa som helst.

Metoden för att genomföra denna princip består i en reglering av såväl grossisttaxor * som slutkundstaxor *:

  • Grossisttaxor: den högsta genomsnittliga grossistavgiften skall vara 0,28 EUR och 0,26 EUR den 30 augusti 2008 respektive den 1 juli 2009. Den skall sänkas till 0,22 EUR och 0,18 EUR från och med den 1 juli 2010 respektive 1 juli 2011. Taxan för grossistledet omfattar också SMS vid reglerad roaming. Från den 1 juli 2009 får det genomsnittliga priset i grossistledet inte överstiga 0,04 EUR per SMS. Det finns också ett tak för grossisttaxan för datatjänster vid roaming på 1 EUR per överförd megabyte. Denna taxa sänks till 0,80 EUR och 0,50 EUR per megabyte den 1 juli 2010 respektive 1 juli 2011.
  • Slutkundstaxa: för att se till att konsumenterna får del av vinsterna med taket för grossisttaxorna tillämpar kommissionen även ett tak för slutkundstaxorna: Pristaket är 0,46 EUR och 0,43 EUR för utgående samtal och 0,22 EUR samt 0,19 EUR för inkommande samtal från och med den 30 augusti 2008 respektive den 1 juli 2009. Taket sänks till 0,39 EUR och 0,35 EUR för utgående samtal samt 0,15 och 0,11 för inkommande samtal från och med den 1 juli 2010 respektive den 1 juli 2011. Operatörerna är dessutom tvungna att använda sekundtaxa efter de första 30 sekunderna av ett samtal. Euro-SMS-taxans slutkundstaxa för ett SMS vid reglerad roaming får från den 1 juli 2009 inte överstiga 0,11 EUR.

Krav på insyn

Varje hemmaleverantör måste automatiskt, gratis och utan oskäligt dröjsmål (med hjälp av automatiskt meddelande) förse sin kund med personligt anpassad information om roamingkostnaderna under tiden som denne befinner sig i en annan medlemssat.

Denna personligt anpassade information skall omfatta det maximala priset för att ringa ett samtal, för att ta emot ett samtal, för att skicka SMS samt använda mobilt Internet under tiden för vistelsen i den andra medlemsstaten.

Tjänsteleverantörerna måste säkerställa att roamingkunderna hålls informerade om den gällande taxan för användning av datatjänster vid roaming, så att kunderna bättre kan kontrollera sina kostnader. I detta syfte kommer konsumenterna från och med den 1 mars 2010 att ha möjlighet att fastställa en avbrottströskel för datatjänster vid roaming; när räkningen väl når den satta tröskeln ska leverantören avbryta datatjänsterna tills kunden begär fortsättning av tjänsten. Från och med den 1 juli 2010 kommer en avbrottströskel på 50 EUR att gälla automatiskt för alla kunder som inte har bestämt någon specifik tröskel med sina operatörer.

Tillämpning och efterlevnad

De nationella regleringsmyndigheterna ska, inom ramen för deras gemensamma grupp ERG och i samarbete med kommissionen, ansvara för att reglerna tillämpas och kontrollera utvecklingen av såväl grossist- som slutkundstaxor. Medlemsländerna får själva bestämma vilka påföljder som ska tillämpas om reglerna inte följs.

Bakgrund

Telekombranschen har upplevt ett stort uppsving de senaste åren, delvis med stöd av de åtgärder som vidtagits på EU-nivå för att främja investeringar i branschen. Genom de direktiv som antogs under 2002 och deras nyligen antagna ändringar har ett regelverk för elektroniska kommunikationstjänster skapats. Problemet med de höga internationella roamingtaxorna har dock inte lösts, och berör alla medborgare som reser i EU (både för nöje och för affärer). De höga slutkundstaxorna beror dels på de höga grossistpriser som tas ut av värdlandets nätoperatörer, och i många fall också på kundens egen nätoperatörs höga pålägg på slutkundstaxan. Förordningen om roaming i allmänna mobilnät syftar till att avhjälpa de ovan nämnda missförhållandena.

Centrala begrepp i rättsakten
  • Internationell roaming: När en roamingkund ringer eller tar emot samtal på en mobiltelefon eller annan typ av terminal utanför det medlemsland där kundens hemmanät finns, om detta möjliggörs genom ett avtal mellan hemma- och värdnätsoperatörerna.
  • Eurotaxa: En minuttaxa för roaming som enligt förordningen inte får överskrida de maximala taken för inkommande och utgående samtal i utlandet, och som gäller för alla konsumenter i Europeiska unionen.
  • Euro-SMS-taxa: En roamingtaxa på 0,11 EUR exkl. moms per SMS som sänds från utlandet.
  • Grossisttaxa: Den taxa som leverantörer i utlandet tar ut av roamingkundens hemmaleverantör för samtal som kunden tar emot eller ringer i utlandet.
  • Slutkundstaxa: Den taxa som hemmaleverantören tar ut av en person som använder sin mobiltelefon i ett utländskt nät. Beloppet beror på grossisttaxan, till vilken kostnaden för den utförda tjänsten läggs.
  • SMS: Textmeddelande som skickas med tjänsten för kortmeddelanden (Short Message Service).

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeTidsfrist för genomförande i medlemsländernaEUT

Förordning (EG) nr 717/2007

30.6.2007

30.8.2007

EUT L 171, 29.6.2007

ÄndringsrättsaktIkraftträdandeTidsfrist för genomförande i medlemsländernaEUT

Förordning (EG) nr 544/2009

2.7.2009

-

EUT L 167, 29.6.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 108 av 24.4.2002].

Senast ändrat den 22.12.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början