RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej

Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólny mechanizm służący obniżeniu kosztów użytkowania telefonów komórkowych. Rozporządzenie to ma na celu obniżenie kosztów użytkowania telefonów komórkowych za granicą (opłat za usługę roamingu międzynarodowego *) poprzez wprowadzenie eurotaryfy. Obywatele Europy podróżujący w obrębie Unii Europejskiej (UE) mogą korzystać z usług telefonii komórkowej (łączności głosowej, SMS i dostępu do Internetu przez telefon komórkowy) po bardziej przystępnych i przejrzystszych cenach.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 717/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Z myślą o zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Komisja Europejska pragnie znacznie obniżyć – z korzyścią dla konsumentów – koszt połączeń głosowych, krótkich wiadomości tekstowych (SMS) * i usług transmisji danych w roamingu międzynarodowym. Struktura rynku i transgraniczny charakter tych usług dotychczas uniemożliwiały krajowym organom regulacyjnym rozwiązanie problemu wysokiego poziomu ich cen, a sektorowi – samoregulację na rzecz konsumentów.

Wprowadzenie mechanizmu ograniczania opłat

Po przeprowadzeniu dwuetapowej konsultacji ze stronami zainteresowanymi tematem roamingu międzynarodowego Komisja Europejska zdecydowała się na podejście „krajowego rynku europejskiego”: podczas wykonywania połączeń głosowych lub przesyłania SMS abonenci powinni korzystać z podobnych warunków co we własnych krajach, bez względu na miejsce przebywania na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z tym wymogiem na terenie całej Wspólnoty zostaną wprowadzone zbiorowe ograniczenia taryfowe w zakresie użytkowania telefonów komórkowych w innych państwach członkowskich w formie mechanizmu umożliwiającego wyznaczanie maksymalnych opłat za minutę, które operatorzy będą mogli fakturować sobie nawzajem, a na tej podstawie ustalać pułap cen detalicznych.

Eurotaryfa * umożliwia zastosowanie w praktyce owego mechanizmu ustalania pułapu taryfowego. Wyznacza górną granicę opłat narzucanych przez operatorów telefonii ruchomej z tytułu wykonywania lub otrzymywania połączeń głosowych w innym państwie członkowskim.

W ten sposób operatorzy muszą stosować się do jednych spójnych ram regulacyjnych opartych na obiektywnych kryteriach. U podstaw tego rozwiązania leży postulat, aby ceny detaliczne były bardziej zbliżone do kosztów hurtowych związanych ze świadczeniem owych usług przez operatorów, przy czym ci ostatni powinni mieć możliwość dywersyfikacji swojej oferty w konkurencyjnym środowisku. Jeżeli chodzi o konsumentów, eurotaryfa nie wiąże się z jakimkolwiek abonamentem lub innymi stałymi opłatami i może być połączona z dowolną taryfą detaliczną.

Wdrożenie tej metody polega na wprowadzeniu uregulowań łączących ceny hurtowe * i detaliczne *:

  • ceny hurtowe: pułap średnich cen hurtowych wynosi 0,28 i 0,26 EUR odpowiednio od 30 sierpnia 2008 r. i 1 lipca 2009 r. Zostaje obniżony do 0,22 EUR od 1 lipca 2010 r. i do 0,18 EUR od 1 lipca 2011 r. Ceny hurtowe obowiązują także w przypadku SMS w roamingu regulowanym. Począwszy od 1 lipca 2009 r., średnia cena hurtowa nie może przekraczać 0,04 EUR za SMS. Ustalono również pułap w przypadku cen hurtowych usług transmisji danych w roamingu i wynosi on 1 EUR za megabajt danych, obniżony do 0,80 EUR i 0,50 EUR za megabajt odpowiednio od 1 lipca 2010 r. i 1 lipca 2011 r.,
  • ceny detaliczne: aby zapewnić konsumentom przełożenie korzyści osiągniętych dzięki ustaleniu pułapu cen hurtowych, Komisja wyznaczyła również maksymalne ceny detaliczne. Pułap cen wynosi 0,46 i 0,43 EUR za połączenia głosowe wychodzące oraz 0,22 i 0,19 EUR za połączenia głosowe przychodzące odpowiednio od 30 sierpnia 2008 r. i 1 lipca 2009 r. Zostaje obniżony do 0,39 i 0,35 EUR za połączenia głosowe wychodzące i do 0,15 i 0,11 EUR za połączenia głosowe przychodzące, począwszy od – odpowiednio – 1 lipca 2010 r. i 1 lipca 2011 r. Oprócz tego operatorzy mają obowiązek stosowania naliczania sekundowego po upływie pierwszych 30 sekund połączenia. Cena detaliczna w eurotaryfie SMS za SMS wykonany w roamingu regulowanym nie może przekroczyć 0,11 EUR od 1 lipca 2009 r.

Postulat przejrzystości

Każdy operator zobowiązany jest udzielić klientowi automatycznie (za pomocą tekstowej usługi informacyjnej), bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki podstawowych zindywidualizowanych informacji o opłatach roamingowych, gdy klient udaje się do innego państwa członkowskiego.

Powyższe zindywidualizowane informacje o cenach obejmują maksymalne opłaty za wykonywanie połączeń wychodzących, odbieranie połączeń przychodzących, wysyłanie SMS i dostęp do mobilnego Internetu podczas pobytu w odwiedzanym państwie członkowskim.

Operatorzy muszą zapewnić użytkownikom korzystającym z roamingu informacje na temat stosowanych cen usług transmisji danych w roamingu, umożliwiając im tym samym jak najlepszą kontrolę nad wydatkami. W tym samym celu, począwszy od 1 marca 2010 r., konsumenci otrzymają możliwość ustalenia w porozumieniu z operatorami progu odcięcia usług transmisji danych w roamingu, aby tym samym wyeliminować problem zbyt wysokich rachunków. Kiedy wysokość rachunku sięgnie uzgodnionego progu, operator przestanie świadczyć usługi transmisji danych, chyba że abonent zażąda ich kontynuacji. Od 1 lipca 2010 r. w przypadku klientów, którzy nie zwrócili się do operatora o ustanowienie innego progu, zastosowanie będzie miał domyślny próg odcięcia wynoszący 50 EUR.

Wdrożenie i przestrzeganie przepisów

Krajowe organy regulacyjne, zrzeszone w Europejskiej Grupie Regulatorów (ERG) i we współpracy z Komisją, mają obowiązek egzekwować przestrzeganie przepisów wykonawczych oraz kontrolować ewolucję cen hurtowych i detalicznych. Państwa członkowskie same określają system sankcji stosowanych w przypadku naruszania przepisów niniejszego rozporządzenia.

Kontekst

W ostatnich latach w sektorze telekomunikacyjnym zanotowano znaczny rozkwit, dodatkowo wspierany za pomocą środków wdrażanych na szczeblu europejskim, zachęcających do inwestycji w tę dziedzinę. Zwłaszcza przyjęty w 2002 r. pakiet dyrektyw oraz niedawno wprowadzone do nich zmiany umożliwiły ustanowienie ram regulacyjnych dla sektora usług komunikacyjnych za pomocą środków elektronicznych. Jednak problem związany z wysokimi cenami roamingu międzynarodowego utrzymywał się i dotyczył wszystkich obywateli przemieszczających się na terenie UE (w celach turystycznych bądź służbowych). Zbyt wysokie opłaty detaliczne były wynikiem wysokich opłat hurtowych pobieranych przez operatora odwiedzanej sieci zagranicznej, a także – w wielu przypadkach – wysokich narzutów detalicznych nakładanych przez operatora sieci macierzystej klienta. Rozporządzenie w sprawie roamingu jest odpowiednim sposobem zaradzenia wyżej wspomnianym nieprawidłowościom.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Roaming międzynarodowy: korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia przez klienta korzystającego z roamingu w celu wykonywania lub odbierania połączeń podczas pobytu w innym państwie członkowskim, niż państwo, w którym umiejscowiona jest sieć macierzysta klienta, dzięki uzgodnieniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej.
  • Eurotaryfa: taryfa za roaming w naliczaniu minutowym, w przypadku której rozporządzenie określa wysokość opłaty maksymalnej pobieranej z tytułu świadczenia usługi połączeń wychodzących z zagranicy oraz połączeń przychodzących za granicą, dostępna dla wszystkich konsumentów w Unii Europejskiej.
  • Eurotaryfa SMS: taryfa w roamingu wynosząca 0,11 EUR (+ VAT) za SMS wysłany za granicą.
  • Cena hurtowa: opłata pobierana przez operatora zagranicznego od operatora sieci macierzystej klienta, który wykonuje połączenia wychodzące lub otrzymuje połączenia przychodzące w tym kraju.
  • Cena detaliczna: opłata pobierana przez operatora sieci macierzystej od osoby korzystającej ze swojego telefonu komórkowego w sieci zagranicznej. Jej wysokość zależy od ceny hurtowej, powiększonej o koszt świadczonej usługi.
  • SMS: wiadomość tekstowa w ramach świadczenia usługi przekazywania krótkich wiadomości tekstowych (Short Message Service).

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 717/2007

30.6.2007

30.8.2007

Dz.U. L 171 z 29.6.2007

Akt zmieniającyWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 544/2009

2.7.2009

-

Dz.U. L 167 z 29.6.2009

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa „ramowa”) [Dz.U. L 108 z 24.4.2002].

Ostatnia aktualizacja: 22.12.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony