RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken

Met deze verordening wordt een gemeenschappelijk mechanisme in het leven geroepen om de gebruikskosten van mobiele telefoons te verlagen. De verordening beoogt mobiel telefoneren in het buitenland (“internationale roaming”-tarieven *) goedkoper te maken door de invoering van een Eurotarief. Europese burgers die binnen de Europese Unie (EU) reizen, kunnen dan gebruik maken van mobiele diensten (gesprekken, sms-berichten en mobiel internet) tegen een meer betaalbare en transparantere prijs.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2007 betreffende roaming op openbare mobiele communicatienetwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG.

SAMENVATTING

Om de goede werking van de interne markt te waarborgen, wil de Europese Commissie de tarieven voor roaminggesprekken, -sms-berichten * en -datadiensten voor de consument sterk verlagen. Door de structuur van de markt en het grensoverschrijdend karakter van de verleende diensten konden de regelgevende instanties van de lidstaten (ARN) tot dusverre geen oplossing bieden voor het probleem van de hoge tarieven voor deze diensten en kon de sector niet zelfregulerend optreden ten gunste van de consument.

Instelling van een systeem van tariefbeperking

Na een openbare raadpleging in twee stadia met de betrokken partijen heeft de Europese Commissie geopteerd voor de “Europese-thuismarktaanpak”: de abonnees, ongeacht waar ze zich in de EU bevinden, moeten soortgelijke voorwaarden genieten als in hun thuisland wanneer zij met hun mobiele telefoon een gesprek voeren of een sms-bericht verzenden.

Deze eis houdt in dat in de gehele Gemeenschap preventieve gemeenschappelijke maximumtarieven worden toegepast op het gebruik van een mobiele telefoon in een andere lidstaat, m.a.w. dat een mechanisme wordt ingesteld dat toelaat de maximumtarieven per minuut die de exploitanten elkaar mogen aanrekenen – en op basis daarvan de maximumretailprijzen – vast te stellen.

Dankzij het Eurotarief kan deze tariefbeperking nu worden ingevoerd. Er worden plafonds gesteld aan de prijzen die door de exploitanten van mobiele telefonie worden gehanteerd voor oproepen gedaan vanuit of ontvangen in een andere lidstaat.

De exploitanten krijgen op deze wijze te maken met één enkel coherent regelgevend kader dat op objectieve criteria is gebaseerd. De onderliggende gedachte is dat de retailprijzen nauwer moeten aanleunen bij de kosten die de exploitanten voor het leveren van de dienst maken zonder dat zij daarbij worden gehinderd in de diversificatie van hun aanbod in een concurrerende omgeving. Voor de verbruikers zijn aan het Eurotarief geen speciale abonnementen noch vaste kosten verbonden en kan het met om het even welk retailtarief worden gecombineerd.

De toegepaste methode bestaat uit een gecombineerde regelgeving voor de wholesale-* en de retailtarieven *:

  • wholesaletarieven: het maximale gemiddelde wholesaletarief bedraagt 0,28 en 0,26 euro sinds 30 augustus 2008 en 1 juli 2009. Het wordt verlaagd tot 0,22 en 0,18 vanaf 1 juli 2010 en 1 juli 2011.
    Het wholesaletarief is ook van toepassing op gereguleerde roaming-sms-berichten. Vanaf 1 juli 2009 mag het gemiddelde wholesaletarief per sms-bericht niet meer dan 0,04 euro bedragen. Er geldt ook een bovengrens voor de wholesaletarieven van roamingdatadiensten van 1 euro per verzonden of ontvangen megabyte. Dit tarief wordt verlaagd tot 0,80 euro en 0,50 euro per megabyte vanaf respectievelijk 1 juli 2010 en 1 juli 2011;
  • retailtarieven: om te waarborgen dat de winsten die geboekt worden dankzij de beperking van de wholesaletarieven ook de consumenten ten goede zouden komen, plafonneert de Commissie ook de retailprijzen. Sinds 30 augustus 2008 en 1 juli 2009 bedraagt het maximale retailtarief 0,46 en 0,43 euro voor uitgaande gesprekken en 0,22 en 0,19 euro voor ontvangen gesprekken. Vanaf 1 juli 2010 en 1 juli 2011 zal het worden verlaagd tot 0,39 en 0,35 euro voor uitgaande gesprekken en tot 0,15 en 0,11 euro voor ontvangen gesprekken. Bovendien zijn exploitanten verplicht om na de eerste 30 seconden van een gesprek een tarief per seconde toe te passen. De retailprijs van het Euro-sms-tarief voor een gereguleerd roaming-sms-bericht mag sinds 1 juli 2009 niet meer dan 0,11 euro bedragen.

Bereidheid tot transparantie

Elke aanbieder dient een abonnee automatisch, zonder onnodige vertraging en kosteloos via een berichtendienst gepersonaliseerde prijsinformatie over de roamingtarieven toezenden zodra deze een andere lidstaat binnengaat.

Deze gepersonaliseerde prijsinformatie omvat de maximumtarieven die in rekening kunnen worden gebracht voor het initiëren en ontvangen van oproepen, sms-berichten en toegang tot mobiel internet tijdens het verblijf van de abonnee in de andere lidstaat.

De aanbieders dienen ervoor te zorgen dat roamende abonnees in kennis worden gesteld van het tarief dat in rekening wordt gebracht voor het gebruik van roamingdatadiensten, zodat zij hun uitgaven beter onder controle kunnen houden. Daarom zullen de consumenten vanaf 1 maart 2010 bij hun exploitant een “cut-off”-limiet voor roamingdatadiensten kunnen vastleggen. Zodra de factuur de vastgestelde limiet heeft bereikt, onderbreekt de exploitant de datadiensten, tenzij de abonnee verzoekt om de voortzetting ervan. Vanaf 1 juli 2010 geldt voor alle abonnees die hun exploitanten geen “cut-off”-limiet hebben meegedeeld automatisch een limiet van 50 euro.

Toepassing en handhaving van de bepalingen

De ARN, verenigd binnen de Groep van Europese regulatoren (ERG) en in samenwerking met de Commissie, zien toe op de naleving van de toepasselijke bepalingen en controleren de ontwikkeling van de wholesale- en retailprijzen. De lidstaten stellen zelf de sancties vast die gelden bij de niet-naleving van de verordening.

Context

De telecommunicatiesector heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen; maatregelen op Europees niveau om investeringen op dit gebied te bevorderen waren hieraan niet vreemd. Dankzij de in 2002 aangenomen richtlijnen en hun recent aangenomen wijzigingen kon met name een regelgevingskader voor elektronische communicatiediensten worden vastgesteld. Het probleem van de zeer hoge tarieven voor internationale roaming blijft echter bestaan en betreft alle burgers die zich binnen de EU verplaatsen (om te reizen of om professionele redenen). Deze buitensporige retailprijzen zijn zowel het gevolg van de wholesaleprijzen die door de exploitant van het buitenlandse gastnet worden aangerekend als van de hoge marges die door de exploitant van het net van de abonnee op de retailprijzen worden verwezenlijkt. De verordening betreffende roaming heeft tot doel de voornoemde tekortkomingen te verhelpen.

Belangrijkste begrippen
  • Internationale roaming: het gebruik door roamende klanten van een mobiele telefoon of een ander apparaat om telefoongesprekken te initiëren of te ontvangen terwijl hij zich bevindt buiten de lidstaat waarin zich zijn thuisnetwerk bevindt op basis van een overeenkomst tussen de exploitant van het thuisnetwerk en de exploitant van het bezochte netwerk.
  • Eurotarief: een roamingtarief per minuut waarvoor de verordening het maximum bepaalt dat niet mag worden overschreden voor een oproep vanuit het buitenland en voor een in het buitenland ontvangen oproep en dat beschikbaar is voor alle consumenten van de Europese Unie.
  • Euro-sms-tarief: een roamingtarief per vanuit het buitenland verzonden sms-bericht van 0,11 euro zonder btw.
  • Wholesaleprijs: prijs die wordt gefactureerd door de buitenlandse exploitant aan de thuisaanbieder van de klant die een gesprek initieert of ontvangt in dat land.
  • Retailprijs: prijs die wordt gefactureerd door de thuisaanbieder van een persoon die van zijn mobiele telefoon gebruikt maakt op een buitenlands net. Het bedrag is afhankelijk van de wholesaleprijs vermeerderd met de kosten van de geleverde dienst.
  • Sms-bericht: een “Short Message Service”-tekstbericht.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 717/2007

30.6.2007

30.8.2007

L 171 van 29.6.2007

WijzigingsbesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 544/2009

2.7.2009

-

L 167 van 29.6.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2002/21/EG van het Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (“kaderrichtlijn”) [Publicatieblad L 108 van 24.4.2002].

Laatste wijziging: 22.12.2009
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven