RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Verkkovierailut yleisissä matkapuhelinverkoissa

Tällä asetuksella luodaan yhteinen mekanismi matkapuheluiden hintojen alentamiseksi. Asetuksen tavoitteena on alentaa ulkomailla soitettujen matkapuheluiden (nk. kansainvälisten verkkovierailuiden *) hintoja ottamalla käyttöön eurotariffi. Euroopan unionin (EU) alueella liikkuvat eurooppalaiset voivat näin käyttää matkaviestinpalveluja (puhelut, tekstiviestit ja langaton internet) hinnoilla, jotka ovat edullisempia ja selkeämpiä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 717/2007, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2007, verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi Euroopan komissio toivoo kansainvälisten verkkovierailupuhelujen, ‑tekstiviestien * ja ‑datapalvelujen kuluttajahintojen laskevan huomattavasti. Markkinoiden rakenne ja tarjottujen palvelujen valtioiden rajat ylittävä luonne eivät toistaiseksi ole antaneet kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisuutta ratkaista korkeiden hintojen ongelmaa. Alalla ei myöskään ole tapahtunut itsesäätelyä, josta kuluttajat olisivat voineet hyötyä.

Hintakattojärjestelmän käyttöön ottaminen

Euroopan komissio järjesti kansainvälisistä verkkovierailuista kaksivaiheisen asianomaisten osapuolten kuulemisen ja ehdotti sen perusteella sovellettavaksi "eurooppalaisten kotimarkkinoiden periaatetta": riippumatta siitä, missä Euroopan unionin alueella liikutaan, matkapuhelimella on voitava soittaa ja lähettää tekstiviestejä samanlaisin ehdoin kuin kotimaassa.

Periaate perustuu matkapuhelimen käytölle toisessa jäsenvaltiossa vahvistettaviin yhteisiin, yhteisön laajuisiin hintakattoihin. Toisin sanoen hintakattojärjestelmässä määritellään minuuttikohtaiset enimmäishinnat, jotka operaattorit saavat enintään laskuttaa toinen toisiltaan. Näiden hintojen perusteella otetaan käyttöön myös vähittäishintojen hintakatot.

Hintakattojärjestelmä perustuu eurotariffiin *. Eurotariffi määrittää rajan matkapuhelinoperaattoreiden toisessa jäsenvaltiossa soitetuista tai vastatuista puheluista perimille hinnoille.

Operaattoreiden tarvitsee näin ollen noudattaa vain yhtä, selkeää ja puolueetonta sääntelyjärjestelmää. Ajatuksena on, että vähittäishinnat vastaisivat paremmin palvelun tarjonnasta operaattoreille aiheutuvia kustannuksia, mutta mahdollistavat samalla operaattoreille tarjonnan monipuolistamisen kilpailuympäristössä. Kuluttajien näkökulmasta eurotariffiin ei liity mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää maksua, ja se voidaan yhdistää minkä tahansa muun vähittäistason hinnaston kanssa.

Täytäntöön pantava järjestelmä koostuu tukku-* ja vähittäishintojen * sääntelyn yhdistelmästä:

  • Tukkuhinnat: Keskimääräinen enimmäistukkuhinta on 30. päivästä elokuuta 2008 alkaen 0,28 euroa ja 1. päivästä heinäkuuta 2009 alkaen 0,26 euroa. Hintaa alennetaan 1. päivästä heinäkuuta 2010 alkaen 0,22 euroon ja 1. päivästä heinäkuuta 2011 alkaen 0,18 euroon. Tukkuhintoja sovelletaan myös säänneltyihin verkkovierailutekstiviesteihin. Keskimääräinen tukkuhinta saa 1. päivästä heinäkuuta 2009 alkaen olla enintään 0,04 euroa tekstiviestiltä. Myös säännellyille verkkovierailudatapalveluille on vahvistettu enimmäistukkuhinta, joka on 1 euro siirrettyä megatavua kohden. Hinta laskee 0,80 euroon megatavua kohden 1. heinäkuuta 2010 alkaen ja 0,50 euroon megatavua kohden 1. heinäkuuta 2011 alkaen.
  • Vähittäishinnat: Jotta voitaisiin varmistaa, että kuluttajat hyötyvät tukkuhintojen rajoituksista, komissio soveltaa lisäksi vähittäishintojen rajoituksia: Soitettujen puhelujen hintarajat alenevat 0,46 euroon ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,22 euroon 30. päivästä elokuuta 2008 ja soitettujen puhelujen hintarajat 0,43 euroon ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,19 euroon 1. päivästä heinäkuuta 2009. Soitettujen puhelujen hintarajat alenevat edelleen 0,39 euroon ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,15 euroon 1. päivänä heinäkuuta 2010 ja soitettujen puhelujen hintarajat 0,35 euroon ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,11 euroon 1. päivänä heinäkuuta 2011. Lisäksi operaattoreiden on 30 sekunnin pituisen vähimmäislaskutusajan jälkeen sovellettava sekuntipohjaista laskutusta. Säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien eurotekstiviestitariffin vähittäishinta saa olla enintään 0,11 euroa 1. heinäkuuta 2009 alkaen.

Pyrkimys avoimuuteen

Jokainen operaattori toimittaa asiakkaalle automaattisesti sekä viivytyksettä ja maksutta (automaattista viestipalvelua käyttäen) yksilölliset tiedot verkkovierailuhinnoista tämän saapuessa toisen jäsenvaltion alueelle.

Yksilöityihin perushintatietoihin sisältyvät soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen, lähetettyjen tekstiviestien ja langattoman internetyhteyden enimmäishinnat vierailujäsenvaltiossa oleskelun aikana.

Operaattoreiden on varmistettava, että verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan verkkovierailudatapalvelujen käyttöön sovellettavista maksuista, jotta niistä aiheutuvat kulut pysyvät paremmin hallinnassa. Samasta syystä kuluttajat voivat 1. maaliskuuta 2010 alkaen sopia operaattorin kanssa verkkovierailudatapalveluille saldo- tai käyttörajan, jonka jälkeen palvelu keskeytetään: laskun saavuttaessa kyseisen rajan operaattori keskeyttää datapalvelun, paitsi jos asiakas pyytää palvelun tarjonnan jatkamista. Niihin asiakkaisiin, jotka eivät ole sopineet operaattorin kanssa erityistä käyttö- tai saldorajaa palvelun keskeyttämiseksi, sovelletaan 1. heinäkuuta 2010 alkaen automaattisesti 50 euron rajaa.

Säännösten täytäntöönpano ja noudattaminen

Kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävänä on valvoa määräysten noudattamista ja seurata tukku- ja vähittäishintojen kehitystä eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmässä ja yhteistyössä komission kanssa. Jäsenvaltiot määrittelevät myös seuraamukset, jos asetusta ei noudateta.

Taustaa

Televiestinnän ala on viime vuosina kehittynyt huomattavasti. Kehitystä ovat tukeneet Euroopassa toteutetut toimet, joiden tavoitteena on ollut kannustaa investointeja televiestintään. Vuonna 2002 annetuilla direktiiveillä ja niiden viimeaikaisilla muutoksilla on muun muassa luotu sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä. Kansainvälisten verkkovierailujen korkeiden hintojen ongelma on kuitenkin edelleen ratkaisematta ja koskee kaikkia kansalaisia, jotka liikkuvat EU:n alueella joko loma- tai työmatkoilla. Kohtuuttoman korkeat vähittäishinnat johtuvat sekä ulkomaisten isäntäverkkojen operaattoreiden perimistä tukkuhinnoista että – monissa tapauksissa – asiakkaan oman verkko-operaattorin perimistä korkeista vähittäistason voittomarginaaleista. Verkkovierailuista annetulla asetuksella on tarkoitus korjata edellä mainitut puutteet.

Keskeiset termit
  • Kansainvälinen verkkovierailu: matkapuhelimen tai muun laitteen käyttö puhelujen soittamiseen tai vastaanottamiseen silloin, kun verkkovierailuasiakas on muussa jäsenvaltiossa kuin oman kotiverkkonsa sijaintivaltiossa, kotiverkon ja vierailuverkon operaattorin välisin järjestelyin.
  • Eurotariffi: verkkovierailun minuuttihinta; ulkomailla soitettujen puhelujen ja ulkomailla vastaanotettujen puhelujen eurotariffille säädetään asetuksessa enimmäisrajat, joita se ei saa ylittää. Eurotariffi on yleisesti kuluttajien käytössä Euroopan unionin alueella.
  • Eurotekstiviestitariffi: 0,11 euron suuruinen verkkovierailuhinta (ilman alv:tä) ulkomailta lähetettyä tekstiviestiä kohden.
  • Tukkuhinta: hinta, jonka ulkomaalainen operaattori perii ulkomailla puheluita soittavan tai vastaanottavan asiakkaan kotioperaattorilta.
  • Vähittäishinta: hinta, jonka kotioperaattori perii matkapuhelintaan ulkomaisessa verkossa käyttävältä henkilöltä. Vähittäishinta riippuu tukkuhinnasta, johon on lisätty tarjotun palvelun hinta.
  • Tekstiviesti: lyhytsanomapalvelun (Short Message Service, SMS) tekstiviesti).

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 717/2007

30.6.2007

30.8.2007

EUVL L 171, 29.6.2007

MuutossäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 544/2009

2.7.2009

-

EUVL L 167, 29.6.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) [EYVL L 108, 24.4.2002].

Viimeisin päivitys 22.12.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun