RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Περιαγωγή στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Με τον παρόντα κανονισμό καθιερώνεται ένας κοινός μηχανισμός για την μείωση του κόστους χρησιμοποίησης των κινητών τηλεφώνων. Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να μειωθεί μέχρι και 60% το κόστος χρησιμοποίησης των κινητών τηλεφώνων στο εξωτερικό (τέλη «διεθνούς περιαγωγής * ») με την εισαγωγή της ευρωχρέωσης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας (κλήσεις, μηνύματα SMS, κινητή πρόσβαση στο Διαδίκτυο) σε τιμές πιο προσιτές και ακόμα πιο διαφανείς.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής επικοινωνίας εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ.

ΣΥΝΟΨΗ

Με την προοπτική εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί την σημαντική μείωση του κόστους των κλήσεων, των μηνυμάτων SMS και των υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής δεδομένων για τους καταναλωτές. Η διάρθρωση της αγοράς και η διασυνοριακή φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν επέτρεψαν μέχρι τώρα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) να επιλύσουν το πρόβλημα του υψηλού επιπέδου των τιμών σχετικά με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών αλλά ούτε και την αυτορύθμιση του τομέα προς όφελος των καταναλωτών.

Καθιέρωση μηχανισμού ανωτάτων ορίων τιμών

Μετά από διαβούλευση σε δύο φάσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την διεθνή περιαγωγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε την προσέγγιση της «ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς»: οι συνδρομητές, όπου και να βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να μπορούν να υπόκεινται σε παρόμοιους όρους που ισχύουν και στη χώρα τους όταν πραγματοποιούν κλήσεις από το κινητό τους τηλέφωνο ή στέλνουν μήνυμα SMS.

Η απαίτηση αυτή προϋποθέτει την εφαρμογή προληπτικών ανώτατων ορίων τελών κοινών σε ολόκληρη την Κοινότητα για τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε άλλο κράτος μέλος, δηλαδή την καθιέρωση ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει των καθορισμό μέγιστων ορίων για τα τέλη τα οποία δύνανται να επιβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης μεταξύ τους και, στη βάση αυτή, τη θέσπιση ανώτατου ορίου τιμών λιανικής.

Η ευρωχρέωση * επιτρέπει την εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού ανωτάτων ορίων τιμών. Θέτει όρια στις τιμές που επιβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης της κινητής τηλεφωνίας για τις πραγματοποιούμενες ή τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλο κράτος μέλος.

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει επομένως να τηρήσουν ένα και μόνο συνεκτικό πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων το οποίο θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Η βασική ιδέα είναι ότι οι τιμές λιανικής είναι περισσότερο συνδεδεμένες με το κόστος παροχής της υπηρεσίας για τους φορείς εκμετάλλευσης, επιτρέποντάς τους να διαφοροποιούν την προσφορά τους μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από την πλευρά των καταναλωτών, η ευρωχρέωση δεν συνδέεται με συνδρομή ή πάγιο και μπορεί να συνδυάζεται με οποιαδήποτε τιμολόγηση σε επίπεδο λιανικής.

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε συνίσταται σε συνδυασμένη κανονιστική ρύθμιση των τιμών χονδρικής * και λιανικής *:

  • τέλη χονδρικής: Η ανώτατη μέση χρέωση χονδρικής είναι 0,28 EUR και 0,26 EUR από τις 30 Αυγούστου 2008 και την 1η Ιουλίου 2009. Μειώνεται σε 0,22 EUR και σε 0,18 EUR από την 1η Ιουλίου 2010 και την 1η Ιουλίου 2011. Η χρέωση χονδρικής εφαρμόζεται επίσης και για ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS σε περιαγωγή. Από την 1η Ιουλίου 2009, η μέση χρέωση χονδρικής δεν υπερβαίνει τα 0,04 EUR ανά μήνυμα SMS. Υπάρχει επίσης ανώτατο όριο για το τέλος χονδρικής υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων ύψους 1,00 EUR ανά megabyte μεταδιδομένων δεδομένων. Το τέλος αυτό μειώνεται και περνάει σε 0,80 EUR και 0,50 EUR ανά megabyte μεταδιδομένων δεδομένων από την 1η Ιουλίου 2010 και την 1η Ιουλίου 2011 αντίστοιχα.
  • τέλη λιανικής: για να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη από τη θέσπιση ανωτάτων ορίων τελών χονδρικής μετακυλίονται στους καταναλωτές, η Επιτροπή εφαρμόζει επίσης ανώτατο όριο των τιμών λιανικής. Το ανώτατο όριο τιμής για πραγματοποιούμενες κλήσεις είναι 0,46 EUR και 0,43 EUR, και για τις λαμβανόμενες κλήσεις 0,22 EUR και 0,19 EUR από τις 30 Αυγούστου 2008 και την 1η Ιουλίου 2009. Θα περάσει σε 0,39 EUR και 0,35 EUR για πραγματοποιούμενες, και σε 0,15 EUR και 0,11 EUR για τις λαμβανόμενες κλήσεις, από την 1η Ιουλίου 2010 και την 1η Ιουλίου 2011. Εξάλλου, οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να εφαρμόζουν τιμολόγηση ανά δευτερόλεπτο μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα κλήσης. Το τέλος λιανικής ευρωχρέωσης SMS για ρυθμιζόμενο μήνυμα SMS σε περιαγωγή δεν υπερβαίνει τα 0,11 EUR από την 1η Ιουλίου του 2009.

Βούληση διαφάνειας

Κάθε πάροχος παρέχει αυτομάτως στον πελάτη, κατά την είσοδό του σε άλλο κράτος μέλος, ατελώς και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (χάρη στην αυτόματη υπηρεσία μηνυμάτων), εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης σχετικά με τα τέλη περιαγωγής.

Οι εξατομικευμένες αυτές πληροφορίες τιμολόγησης περιλαμβάνουν τις ανώτατες επιβαρύνσεις που ισχύουν για την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων SMS και την κινητή πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά τη διαμονή στο κράτος μέλος επίσκεψης.

Οι πάροχοι εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες τους σε περιαγωγή τηρούνται ενήμεροι για τα τέλη που ισχύουν όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τις δαπάνες τους καλύτερα. Για τον ίδιο σκοπό, από την 1η Μαρτίου 2010, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν με τους παρόχους τους ένα όριο απενεργοποίησης για τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων: με κάθε υπέρβαση το προκαθορισμένου ανώτατου ορίου τιμολογίου, ο πάροχος θα απενεργοποιεί τις υπηρεσίες δεδομένων εκτός εάν ο πελάτης ζητήσει τη συνέχιση των υπηρεσιών. Από την 1η Ιουλίου 2010, εφαρμόζεται αυτόματα ανώτατο όριο απενεργοποίησης 50 ευρώ σε όλους τους πελάτες που δεν έχουν ορίσει συγκεκριμένο όριο με τους παρόχους τους.

Εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων

Αρμόδιες για την τήρηση των διατάξεων προς εφαρμογή είναι οι ΕΡΑ, οι οποίες συναποτελούν την ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών αρχών (ERG) και συνεργάζονται με την Επιτροπή, ενώ ελέγχουν επίσης τις εξελίξεις στις τιμές χονδρικής και λιανικής. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα ίδια το καθεστώς κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του κανονισμού.

Πλαίσιο

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών γνώρισε σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, στηριζόμενος στα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις. Το σύνολο των οδηγιών που θεσπίστηκαν το 2002 και οι τροποποιήσεις τους που εγκρίθηκαν πρόσφατα επέτρεψαν ειδικότερα την υιοθέτηση ενός κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ωστόσο, το πρόβλημα των πολύ υψηλών τελών διεθνούς περιαγωγής δεν έχει επιλυθεί και αφορά όλους τους πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ (για τουρισμό ή για επαγγελματικούς λόγους). Οι εν λόγω υπερβολικές τιμές λιανικής οφείλονται τόσο στο υψηλό επίπεδο των τελών χονδρικής που εισπράττονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του επισκεπτόμενου δικτύου στο εξωτερικό όσο και, σε πολλές περιπτώσεις, στα υψηλά περιθώρια κέρδους που εφαρμόζονται επί της λιανικής τιμής από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου του συνδρομητή. Ο κανονισμός για την περιαγωγή στοχεύει στην αντιμετώπιση των προαναφερθέντων δυσλειτουργιών.

Βασικοί ορισμοί της πράξης
  • Διεθνής περιαγωγή: η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής από τον πελάτη της περιαγωγής για πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων εκτός του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το δίκτυο της χώρας προέλευσης του πελάτη, βάσει διακανονισμού μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης και του φορέα εκμετάλλευσης του επισκεπτόμενου δικτύου.
  • Ευρωχρέωση: χρέωση περιαγωγής ανά λεπτό της οποίας τα μέγιστα ανώτατα όρια καθορίζονται από τον κανονισμό και τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει για κλήσεις που πραγματοποιούνται από το εξωτερικό και για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό, και η οποία διατίθεται σε όλους τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης..
  • Ευρωχρέωση SMS : χρέωση περιαγωγής 0,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά SMS που αποστέλλεται από το εξωτερικό
  • Τιμή χονδρικής: η τιμή που χρεώνεται από τον φορέα εκμετάλλευσης στο εξωτερικό στον φορέα εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης του χρήστη ο οποίος πραγματοποιεί ή λαμβάνει κλήση στη χώρα αυτή.
  • Τιμή λιανικής: η τιμή που χρεώνεται από τον φορέα της χώρας προέλευσης ενός ατόμου που χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο σε δίκτυο εξωτερικού. Το ύψος της εξαρτάται από την τιμή χονδρικής, προσαυξημένο με το κόστος της παρασχεθείσας υπηρεσίας.
  • Μήνυμα SMS: μήνυμα κειμένου στο πλαίσιο υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007

30.6.2007

30.8.2007

ΕΕ L 171 της 29.6.2007

Πράξη τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2009

2.7.2009

-

ΕΕ L 167 της 29.6.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία «πλαίσιο») [Επίσημη Εφημερίδα L 108 της 24.4.2002].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.12.2009
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας