RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Roaming på de offentlige mobiltelefonnet

Ved denne forordning indføres en fælles ordning, som skal sænke udgifterne i forbindelse med at bruge en mobiltelefon. Forordningen sigter mod at sænke prisen for brug af en mobiltelefon i udlandet (international roaming * -taksten) ved at indføre en eurotakst. Europæere, der rejser rundt i EU, vil derved kunne få fordel af mobiltjenester (opkald, SMS og mobilt internet) til en mere overkommelig og gennemsigtig pris.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF

RESUMÉ

Med det formål at fremme et velfungerende indre marked ønsker Europa-Kommissionen at nedbringe forbrugernes udgifter til opkald, sms og datatjenester i forbindelse med international roaming væsentligt. Hidtil har det været sådan, at markedets struktur og de leverede tjenesters grænseoverskridende karakter ikke har givet de nationale regeludstedende myndigheder mulighed for at løse problemet med det høje prisniveau eller sektoren mulighed for at regulere sig selv til fordel for forbrugerne.

Indførelse af et takstloft

Efter en høring om international roaming af interesserede parter i to faser har Europa-Kommissionen valgt en tilgang, som opererer med " den europæiske hjemmemarkedsmetode": abonnenter skal, uanset hvor de befinder sig i EU, kunne opnå lignende vilkår som hjemme, når de foretager et opkald på deres mobiltelefon eller sender en sms.

Dette krav opfyldes ved at anvende en fælles øvre takstgrænse i hele EU for mobiltelefomi i en anden medlemsstat, dvs. der indføres en ordning, der giver mulighed for at fastsætte en maksimumstakst pr. minut, som operatørerne kan fakturere hinanden, og på dette grundlag indføres også et loft over detailpriserne.

Eurotaksten * giver mulighed for at anvende denne ordning med et takstloft. Den fastsætter grænser for den takst, som mobiltelefonselskaberne kan opkræve for opkald, der foretages eller modtages i en anden medlemsstat.

Mobiltelefonselskaberne skal således kun operere med én retlig ramme, som er konsekvent og bygger på objektive kriterier. Idéen er at sikre, at detailtaksterne nærmer sig de underliggende omkostninger for mobiltelefonselskaberne ved at levere tjenesten, samtidig med at selskaberne tillades at differentiere deres udbud på et konkurrencebaseret marked. For forbrugerne indebærer eurotaksten hverken abonnementspligt eller faste omkostninger, og den kan kombineres med en hvilken som helst detailtakst.

Gennemførelsen sker ved en forordning om både engrostakster * og detailtakster *.

  • Engrostakster: det gennemsnitlige engrosprisloft er på EUR 0,28 og EUR 0,26 fra henholdsvis den 30. august 2008 og den 1. juli 2009. Det sænkes til EUR 0,22 og EUR 0,18 fra den 1. juli 2010, henholdsvis den 1. juli 2011. Engrostaksten gælder ligeledes for sms under reguleret roaming. Fra den 1. juli 2009 kan den gennemsnitlige engrospris ikke overstige EUR 0,04 per sms. Der er også et loft over engrostakster for roamingdatatjenester på EUR 1,00 per transmitteret megabyte. Denne takst sænkes til EUR 0,80 og EUR 0,50 per megabyte den 1 juli 2010, henholdsvis 1.juli 2011.
  • Detailtakster: for at sikre, at de fordele, der opnås ved hjælp af takstlofter over engrostaksterne, gives videre til kunderne, anvender Kommissionen en øvre grænse for detailpriserne: Takstloftet er på EUR 0,46 og EUR 0,43 for udgående opkald og EUR 0,22 og EUR 0,19 for indgående opkald siden den 30. august 2008, henholdsvis den 1. juli 2009. Det sænkes til EUR 0,39 og EUR 0,35 for udgående opkald og EUR 0,15 og EUR 0,11 for indgående opkald fra den 1. juli 2010, henholdsvis den 1. juli 2011. Desuden pålægges operatørerne at anvende sekundtaksering efter de første 30 sekunder af et opkald. Sms-eurodetailprisen for en sms under reguleret roaming kan ikke overstige EUR 0,11 efter den 1. juli 2009.

Gennemsigtighed

Hver leverandør skal automatisk, gratis og med mindst mulige forsinkelse (til den automatiske telefonsvarer) transmittere individuelle oplysninger om roamingtakster, når en abonnent begiver sig ind i en anden medlemsstat.

De individuelle roamingtakster omfatter maksimumprisen for at foretage et opkald, for at modtage et opkald, sende en sms og mobil adgang til internettet under opholdet i den besøgte medlemsstat.

leverandørerne skal sørge for, at abonnenterne under roaming holdes informeret om den gældende takst for benyttelse af tjenester under roaming, for at de bedre kan styre deres udgifter. Til det formål får forbrugerne fra 1. marts 2010 mulighed for hos deres operatører at vælge en øvre grænse, hvor datatjenester under roaming afbrydes. Når regningen når op på den valgte grænse, afbryder operatøren datatjenesterne, med mindre abonnenten anmoder om, at tjenesten videreføres. Fra den 1. juli 2010 gælder automatisk en øvre grænse på EUR 50 for alle abonnenter, som ikke har valgt en specifik øvre grænse hos deres leverandører.

Gennemførelse og overholdelse af bestemmelserne

Det er de nationale regeludstedende myndigheder, som inden for De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe og i samarbejde med Kommissionen har til opgave at håndhæve de gældende regler og kontrollere udviklingen i engros- og detailtaksterne. Medlemsstaterne fastsætter selv sanktionsordninger for manglende overholdelse af forordningens bestemmelser.

Kontekst

Telekommunikationssektoren har været inde i en rivende udvikling i de senere år, som bl.a. har været drevet frem af de foranstaltninger, som er iværksat på europæisk niveau for at fremme investeringer på området. Rækken af direktiver vedtaget i 2002 med de nyligt vedtagne ændringer gjorde det navnlig muligt at opstille retlige rammer for elektroniske kommunikationstjenester. Imidlertid er problemet med meget høje takster for international roaming ikke løst, og det angår alle borgere, som rejser inden for EU (enten som turister eller i forbindelse med arbejde). Disse meget høje detailtakster er resultatet af en kombination af høje engrostakster, der opkræves af den udenlandske værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde en høj detailavance, der opkræves af kundens egen netoperatør. Forordningen om roaming sigter på at afhjælpe de førnævnte uhensigtsmæssige virkninger.

Dokumentets nøglebegreber
  • International roaming: en roamingkundes benyttelse af en mobiltelefon eller et andet apparat til at foretage eller modtage opkald, mens den pågældende befinder sig uden for den medlemsstat, hvori kundens hjemmenet er beliggende, ved brug af arrangementer mellem operatøren af hjemmenettet og operatøren af det besøgte net.
  • Eurotakst: en minutroamingtakst for hvilken forordningen fastlægger øvre lofter, som ikke må overskrides, for et opkald, der foretages i udlandet, og for et opkald, der modtages i udlandet, og som er tilgængelig for alle forbrugere i EU.
  • Euro-sms-takst: en roamingtakst på EUR 0,11 eksklusive moms per sms, som afsendes fra udlandet.
  • Engrostakst: den pris, som mobiltelefonselskabet i det besøgte land fakturerer til mobiltelefonselskabet i hjemlandet for opkald, som kunden modtager eller foretager i det besøgte land.
  • Detailtakst: den pris, som mobiltelefonselskabet i hjemlandet fakturerer til en person, som anvender sin mobiltelefon til at modtage eller foretage opkald på et besøgt net. Beløbet afhænger af engrostaksten plus omkostningerne for den leverede tjeneste.
  • sms: tekstmeddelelse sendt med service for korte beskeder (short message service).

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 717/2007

30.6.2007

30.8.2007

EUT L 171 af 29.6.2007

ÆndringsretsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 544/2009

30.6.2007

-

EUT L 167 af 29.6.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) [EFT L 108 af 24.4.2002].

Seneste ajourføring: 22.12.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top