RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Roaming ve veřejných mobilních telefonních sítích

Tímto nařízením se zavádí společný mechanismus pro snížení nákladů na používání mobilních telefonů. Jeho cílem je snížení nákladů na používání mobilních telefonů v zahraničí (sazby „mezinárodního roamingu *“), a to prostřednictvím zavedení eurotarifu. Lidé v Evropě se pohybují v rámci Evropské unie (EU) a využívají mobilních služeb (volání, SMS a mobilní internet) za dostupnější a transparentnější ceny.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Evropská komise ve snaze zajistit řádné fungování vnitřního trhu podporuje významné snížení cen, které platí spotřebitelé za mezinárodní roamingová volání, SMS * a datové roamingové služby. Až dosud znemožňovala struktura trhu a přeshraniční povaha těchto služeb vnitrostátním regulačním orgánům řešení problému vysokých poplatků a nemohlo ani docházet k samoregulaci odvětví způsobem, který by byl prospěšný pro spotřebitele.

Zavedení systému cenového stropu

Po dvoufázové veřejné konzultaci o mezinárodním roamingu se Evropská komise rozhodla pro „koncepci evropského domácího trhu“: Když účastník prostřednictvím mobilního telefonu uskutečňuje hovor nebo posílá SMS, musí se na něj vztahovat podobné podmínky jako v domovské zemi, bez ohledu na to, kde se v EU nachází.

To znamenalo použít v celém Společenství stejná preventivní omezení poplatků za používání mobilních telefonů v jiném členském státě, a to zavedením nejvyšších cen za minutu, které si operátoři mohou navzájem účtovat, se stanovením omezení na maloobchodní ceny na tomto základě.

Cenový strop se uplatňuje prostřednictvím eurotarifu *, jímž se stanoví omezení sazeb účtovaných mobilními operátory za odchozí či příchozí hovory v jiném členském státě.

Operátoři se tak pohybují v jediném soudržném předpisovém rámci, který vychází z objektivních kritérií. Hlavním cílem je, aby se maloobchodní poplatky přiblížily nákladům spojeným s poskytováním dané služby, ale přitom aby byla operátorům ponechána volnost soutěžit odlišením svých služeb. Když se spotřebitelé rozhodnou pro eurotarif, nemusejí uzavírat účastnickou smlouvu; k tomuto tarifu se nevážou žádné další pevné poplatky a lze jej zkombinovat s libovolným jiným tarifem maloobchodního odběratele.

Použitá metoda spočívá v kombinaci velkoobchodní * a maloobchodní * cenové regulace:

  • Velkoobchodní ceny: Nejvyšší průměrná velkoobchodní cena je 0,28 EUR od 30. srpna 2008 a 0,26 EUR od 1. července 2009. Od 1. července 2010 se snížila na 0,22 EUR a od 1. července 2011 pak na 0,18 EUR. Velkoobchodní poplatky se vztahují i na regulované roamingové SMS zprávy. Od 1. července 2009 nesmí průměrná velkoobchodní cena přesáhnout 0,04 EUR za SMS. Je též stanoven strop na velkoobchodní poplatky za roamingové datové služby ve výši 1 EUR za odeslaný megabyte. Tento poplatek se od 1. července 2010 snížil na 0,80 EUR za megabyte a od 1. července 2011 pak na 0,50 EUR.
  • Maloobchodní ceny: Komise uplatňuje cenové omezení i na maloobchodní ceny, aby tak prospěch z omezení velkoobchodních poplatků byl dále přenesen na spotřebitele. Cenový strop je od 30. srpna 2008 0,46 EUR za odchozí volání a 0,22 EUR za příchozí hovory, od 1. července 2009 pak 0,43 EUR u odchozích a 0,19 EUR u příchozích hovorů. Od 1. července 2010 se snížil na 0,39 EUR za odchozí hovory a na 0,15 EUR za příchozí hovory, od 1. července 2011 pak na 0,35 EUR za odchozí a 0,11 EUR za příchozí volání. Operátoři navíc musejí hovor po uplynutí prvních 30 sekund účtovat po vteřinách. Maloobchodní cena SMS v eurotarifu za regulovanou roamingovou SMS nesmí od 1. července 2009 překročit 0,11 EUR.

Snaha o průhlednost

Každý poskytovatel automaticky, bezplatně a bez zbytečného odkladu (pomocí automatické služby) zašle zákazníkovi, který vstoupí do jiného členského státu, personalizované informace o poplatcích za roaming.

Personalizované informace o cenách obsahují nejvyšší ceny za odchozí a příchozí volání, odeslání SMS a mobilní přístup k internetu během pobytu v jiném členském státě.

Poskytovatelé musejí zajistit, že zákazníci budou informováni o cenách platných za používání roamingových datových služeb tak, aby si mohli lépe určit jejich využití. Od 1. března 2010 tak budou mít spotřebitelé možnost si u svého provozovatele nastavit limit pro odpojení roamingových datových služeb. Jakmile poplatky dosáhnou stanovenou mez, provozovatel odpojí datové roamingové služby, pokud zákazník nepožaduje pokračování těchto služeb. Od 1. července 2010 se automaticky uplatní limit pro odpojení ve výši 50 EUR všem zákazníkům, kteří si u svého provozovatele nenastavili určitou hranici.

Uplatňování předpisů a dodržování podmínek

Vnitrostátní regulační orgány, které zasedají ve skupině evropských regulačních orgánů, ve spolupráci s Komisí zodpovídají za prosazování příslušných ustanovení a za sledování vývoje velkoobchodních a maloobchodních cen. Členské státy pak samy určí systém sankcí, které se použijí v případě porušení tohoto nařízení.

Kontext

V posledních letech se odvětví telekomunikací rychle rozšířilo, zčásti též díky opatřením na evropské úrovni na podporu investic. Všechny směrnice přijaté v roce 2002 a jejich nedávno přijaté úpravy zejména umožnily vznik regulačního rámce pro elektronické komunikační služby. Problém přemrštěných poplatků za mezinárodní roaming však tehdy nebyl vyřešen. Dotýká se všech občanů, kteří cestují do zahraničí v rámci EU (služebně i soukromě). Tyto nadměrné maloobchodní ceny jsou výsledkem jak vysokých velkoobchodních poplatků účtovaných operátorem hostitelské zahraniční sítě, tak v mnoha případech vysokých maloobchodních přirážek účtovaných operátorem domovské sítě zákazníka. Nařízení o roamingu má za cíl výše popsané problémy vyřešit.

Klíčové pojmy aktu
  • Mezinárodním roaming: využívání mobilního telefonu nebo jiného zařízení zákazníkem na cestách k odchozím nebo příchozím hovorům, když je mimo členský stát, ve kterém se nachází domácí síť zákazníka, a to na základě ujednání mezi operátorem domovské sítě a operátorem hostitelské sítě.
  • Eurotarif: roamingový poplatek za minutu, pro který nařízení stanoví cenový strop, který nesmí být překročen u odchozích a příchozích hovorů v zahraničí a který je k dispozici všem spotřebitelům v Evropské unii.
  • Tarif Euro-SMS: roamingová cena 0,11 EUR bez DPH za SMS ze zahraničí.
  • Velkoobchodní cena: poplatek účtovaný zahraničním operátorem domovskému poskytovateli u osoby, která uskutečňuje odchozí či příchozí hovory v zahraničí.
  • Maloobchodní cena: poplatek účtovaný domovským poskytovatelem u osoby, která používá svůj mobilní telefon v cizí síti. Výše poplatku se odvíjí od velkoobchodní ceny, k níž se přičtou náklady na poskytované služby.
  • SMS: krátká textová zpráva (Short Message Service).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 717/2007

30. 6. 2007

30. 8. 2007

Úř. věst. L 171 

ze dne 29. 6. 2007

Pozměňovací aktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 544/2009

2. 7. 2009

-

Úř. věst. L 167 

ze dne 29. 6. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108 ze dne 24.4.2002).

Poslední aktualizace: 22.12.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky