RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ARTEMIS

Indlejrede computersystemer er usynlige, men de har stor betydning, når det gælder om at forbedre vores hverdag. Desuden er der tale om højteknologiske industrielle løsninger, der har en gunstig indflydelse på den europæiske økonomi. For at fremme de fordele, der er forbundet med stordrift, reducere omkostningerne og tilskynde til markedsføring af produkter, som er baseret på disse teknologier, iværksætter Den Europæiske Union (EU) et offentligt-privat partnerskab inden for forskning i indlejrede computersystemer i form af et fælles teknologiinitiativ, som gennemføres under fællesforetagendet Artemis.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer

RESUMÉ

Hvad enten det drejer sig om mobiltelefoner, kontokort, biler eller flyvemaskiner, er integrerede computersystemer blevet en del af vores hverdag.

Desuden repræsenterer de en stadig større del af værdien af de varer, der produceres i mange af industriens vigtigste sektorer.

Ifølge nye statistikker udgør disse teknologier et reelt vækstmarked:

 • 98 % af alle computere er integreret i andre apparater
 • i 2007 blev der solgt over 4 mia. indlejrede computersystemer
 • verdensmarkedet beløber sig til 60 mia. EUR, og det vokser støt med en årlig vækstrate på 14 %
 • det forventes, at der i 2010 er over 16 mia. indlejrede computersystemer i anvendelse (over 40 mia. i 2020).

Den Europæiske Union (EU) har med sit nye fællesforetagende Artemis fokuseret sine bestræbelser på dette marked .

Fællesforetagendet Artemis gennemfører det fælles teknologiinitiativ (FTI) vedrørende indlejrede computersystemer.

Som offentligt-privat partnerskab tilsigter initiativet først og fremmest at støtte samfinansiering af forskningsinitiativer på europæisk plan og at forbedre samarbejdet mellem de forskellige operatører i sektoren.

Fællesforetagendet, der har hjemsted i Bruxelles, er et fællesskabsorgan med status som juridisk person. Det er oprettet for en periode frem til den 31. december 2017. De stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Fællesskabet (repræsenteret ved Kommissionen), Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Portugal, Rumænien, Slovenien, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige samt sammenslutningen ARTEMISIA, der repræsenterer virksomheder og FoU-organer, der er aktive inden for indlejrede computersystemer. Fællesforetagendet Artemis er åbent for optagelse af nye medlemmer.

Formål

Artemis bidrager til gennemførelsen af særprogrammet "Samarbejde" under det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (syvende FTURP).

Det har især til formål at:

 • udforme og iværksætte et "forskningsprogram" for udviklingen af nøgleteknologier for indlejrede computersystemer
 • støtte forskellige FoU-aktiviteter finansielt
 • fremme et offentligt-privat partnerskab, der befordrer konvergensen af såvel EU's som de enkelte landes tiltag (både offentlige og private), investeringerne og samarbejdet mellem de forskellige involverede sektorer
 • forbedre koordineringen af FoU-tiltagene inden for indlejrede computersystemer
 • støtte SMV'ers deltagelse.

Funktion

Fællesforetagendet har følgende organer:

 • Bestyrelsen: består af repræsentanter for fællesforetagendet Artemis' medlemmer samt formanden for erhvervs- og forskningsudvalget. Bestyrelsen varetager foretagendets drift og fører tilsyn med gennemførelsen af dets aktiviteter.
 • Den administrerende direktør: udnævnes af bestyrelsen for en periode på tre år og er hovedansvarlig for den daglige ledelse og retlig repræsentant for fællesforetagendet.
 • Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder: består af fællesforetagendets offentlige myndigheder, som udpeger deres repræsentanter og deres hoveddelegerede. Det skal blandt andet godkende rækkevidden og offentliggørelsen af forslagsindkaldelser og træffe beslutning om udvælgelse og finansiering af de udvalgte forslag.
 • Erhvervs- og forskningsudvalget består af højst 25 medlemmer, der udnævnes af sammenslutningen ARTEMISIA. Det udarbejder navnlig den flerårige strategiplan og fremsætter forslag vedrørende fællesforetagendets strategi.

Artemis' ressourcer består af bidrag fra medlemmerne og fra Fællesskabet samt af indtægter, som Artemis selv genererer. Enhver juridisk enhed, der ikke er medlem, kan yde naturaliebidrag eller kontante bidrag til Artemis' ressourcer.

Artemis' udgifter består af:

 • driftsudgifter, som afholdes af medlemmerne. ARTEMISIA bidrager ligeledes op til et loft på 20 mio. EUR eller højst 1 % af de samlede udgifter til alle projekterne. Fællesskabets bidrag må ikke overstige 10 mio. EUR. Artemis' medlemsstater yder bidrag i form af naturalier.
 • FoU-aktiviteter. Fællesskabet yder et maksimalt bidrag på 410 mio. EUR. De økonomiske bidrag fra Artemis' medlemsstater udgør mindst 1,8 gange Fællesskabets bidrag og går ikke gennem fællesforetagendet, men udbetales direkte til de forsknings- og udviklingsorganer, der deltager i projekterne. Desuden yder disse organer bidrag i form af naturalier til projektet, som i løbet af fællesforetagendet Artemis' levetid er mindst lige så stort som bidraget fra de offentlige myndigheder.

FoU-aktiviteterne gennemføres i form af projekter, der iværksættes efter åbne indkaldelser af konkurrerende forslag. Disse projekter finansieres gennem økonomiske bidrag fra Fællesskabet og de deltagende medlemsstater samt gennem naturaliebidrag fra forsknings- og udviklingsorganer, der deltager i fællesforetagendets projekter.

Eftersom fællesforetagendet er et fællesskabsinitiativ, finder fællesskabslovgivningen anvendelse, også på dets personale. De Europæiske Fællesskabers Domstol er kompetent til at pådømme enhver tvist mellem medlemmerne og ved sagsanlæg mod fællesforetagendet Artemis. Kommissionen og Revisionsretten foretager kontroller hos modtagerne af finansiering fra fællesforetagendet.

Baggrund

I Lissabonprogrammet for vækst og beskæftigelse lagde man vægt på investeringer i viden og innovation. I den forbindelse har man etableret FTI'er, offentligt-private partnerskaber, der gennemføres af fællesforetagender, inden for rammerne af syvende FTURP. Disse FTI'er er resultatet af arbejdet inden for de europæiske teknologiplatforme, der blev indført under sjette FTURP.

Med Artemis-initiativet planlægges der yderligere fem FTI'er inden for indlejrede computer-systemer (ENIAC), innovative lægemidler (IMI), luftfart og flytrafik (CLEAN SKY) brint og brændselsceller (FUEL CELL (EN)) og global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES).

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 74/2008 [vedtagelse: høringsprocedure CNS/2007/088]

7.2.2008

-

EUT L 30 af 4.2.2008

Seneste ajourføring: 03.06.2008

Se endvidere

 • Yderligere oplysninger findes på webstedet for Fællesskabets Informationstjeneste for Forskning og Udvikling – CORDIS (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top