RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regelverk för elektronisk kommunikation

Den ökade konkurrensen på telemarknaden har blivit en pådrivande kraft inom ett område som tidigare präglats av oligopol. För att stödja denna utveckling har Europas beslutsfattande organ antagit en lagstiftning som anpassats till teknikens framsteg och marknadens krav. Därför har ett nytt regelverk för elektronisk kommunikation antagits. Målsättningen är att stärka konkurrenskraften genom att göra det enklare för nya aktörer att ta sig in på marknaden och genom att främja investeringar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (”ramdirektiv”) [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

”Ramdirektivet” ingår i ett paket av nya rättsakter (”telekompaketet”) som innebär en revidering av regelverket på telekomområdet. Syftet är att göra sektorn för elektronisk kommunikation mer konkurrenskraftig. Det nya regelverket består av ramdirektivet plus följande fyra särdirektiv:

 • Direktivet om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (”auktorisationsdirektivet ”).
 • Direktivet om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (”tillträdesdirektivet ”).
 • Direktivet om samhällsomfattande tjänster (”direktivet om samhällsomfattande tjänster ”).
 • Direktivet om behandling av personuppgifter och integritetsskydd (”direktivet om integritet och elektronisk kommunikation ”).

Utöver dessa direktiv tillkommer det nyligen utfärdade beslutet om ett regelverk för radiospektrumpolitiken (”radiumspektrumbeslutet”).

”Telekompaketet” modifierades i december 2009 genom de två direktiven ”Bättre lagstiftning” och ”Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt”, liksom genom inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec).

Tillämpningsområde, syfte och definitioner

Syftet med ramdirektivet är att upprätta ett harmoniserat ramverk för lagstiftning om elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Det innehåller också vissa aspekter av terminalutrustning som underlättar tillgång för användare med funktionshinder. Det innehåller övergripande bestämmelser som de övriga åtgärderna ska bygga på, nämligen tillämpningsområden och allmänna principer, grundläggande termdefinitioner, allmänna bestämmelser om nationella regleringsmyndigheter, det nya begreppet ”betydande inflytande på marknaden” samt regler för tilldelning av vissa nödvändiga resurser som radiospektrum, nummer och ledningsrätter.

Som en följd av konvergensen av olika teknikområden - dvs. deras närmande till och sammansmältning med varandra - och behovet av en övergripande lagstiftning för all infrastruktur, är det nya regelverket inte länge begränsat till telenät och teletjänster. Det omfattar alla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Här ingår fast telefoni, mobil- och bredbandskommunikation samt kabel och satellittelevision. Innehållet i tjänster som distribueras via elektroniska kommunikationsnät – exempelvis banktjänster och sådant innehåll som distribueras genom radioutsändning – är dock undantagna, liksom terminalutrustning för telekommunikation som underlättar tillgång för användare med funktionshinder.

Direktivet kräver antagande av nationella åtgärder om tillgång till elektroniska kommunikationstjänster i syfte att visa respekt för fysiska personers frihet och grundläggande rättigheter.

Nationella regleringsmyndigheter

Oberoende

Medlemsstaterna ska sörja för de nationella regleringsmyndigheternas oberoende genom att se till att de är rättsligt åtskilda från och självständiga i förhållande till organisationer som tillhandahåller nät, utrustning eller tjänster inom elektronisk kommunikation. De nationella regleringsmyndigheterna, som är ansvariga för marknadsreglering ex ante, bör inte stå under något annat organs tillsyn.

Rätt till överklagande

Det ska finnas välfungerande nationella förfaranden som gör det möjligt för operatörer av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, och som hamnat i tvist med en nationell regleringsmyndighet, att överklaga till en oberoende instans. Medlemsstaterna ska tillhandahålla information som rör överklagandet till kommissionen och till Berec.

Opartiskhet och öppenhet

Medlemsstaterna ska se till att regleringsmyndigheterna utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet redovisat sätt. De ska också sörja för att regleringsmyndigheterna anordnar samråd med berörda parter om myndigheterna avser att vidta åtgärder som skulle kunna påverka marknaden på ett betydande sätt. Regleringsmyndigheterna är ålagda att offentliggöra resultaten av samråden.

Konsolidering av den inre marknaden

De nationella tillsynsmyndigheterna, kommissionen och Berec bör samarbeta för att bestämma de bästa instrumenten och lösningarna för att kunna hantera varje situation som kan uppkomma i den inre marknaden för elektronisk kommunikation. I vissa fall har kommissionen möjlighet att underkänna åtgärder föreslagna av tillsynsmyndigheterna.

Nationella regleringsmyndigheters skyldigheter och uppdrag

Allmänt

För att främja konkurrensen inom sektorn för tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ska de nationella regleringsmyndigheternas ha till uppgift att i synnerhet

 • se till att användarna får ut största möjliga nytta i fråga om utbud, pris och kvalitet,
 • främja ett effektivt utnyttjande och en effektiv förvaltning av radiospektrum och av nummerresurser.

De nationella regleringsmyndigheterna ska också bidra till utvecklingen av den inre marknaden, bland annat genom att i synnerhet

 • främja inrättandet och utvecklingen av transeuropeiska nät samt främja driftskompatibiliteten mellan Europaomfattande tjänster,
 • samarbeta med varandra och med Europeiska kommissionen och Berec i syfte att sörja för att det utvecklas en enhetlig rättspraxis och tillämpning av det nya regelverket för telekomsektorn.

Slutligen ska de nationella regleringsmyndigheterna tillgodose intressena hos allmänheten i Europa, bland annat genom att

 • sörja för att alla har tillgång till sådana samhällsomfattande tjänster som anges i ”direktivet för samhällsomfattande tjänster ”,
 • garantera att det finns enkla och kostnadsmässigt rimliga tvistelösningsförfaranden,
 • bidra till att garantera ett gott skydd av personuppgifter och integritet ”direktivet om integritet och elektronisk kommunikation ”.

Medlemsstaterna ska samarbeta med varandra och med kommissionen för att verkställa en strategisk planering, koordinering och harmonisering av radiospektrum i den Europeiska unionen.

Förvaltning av radiospektrum

Det är de nationella regleringsmyndigheterna som förvaltar radiospektrum för elektroniska kommunikationstjänster. Radiospektrum ska allokeras och tilldelas på grundval av kriterier som är objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionerliga. Vidare ska de företag som avser att överlåta rättigheter att använda radiospektrum, anmäla detta till respektive nationell regleringsmyndighet som ansvarar för tilldelningen av radiospektrum. De nationella regleringsmyndigheterna ska se till att konkurrensen inte snedvrids som följd av sådana överlåtelser.

Medlemsstaterna kan alltid använda restriktiva åtgärder, om nödvändigt, för att:

 • Undvika skadlig störning;
 • Skydda allmänhetens hälsa mot elektromagnetiska fält;
 • Säkerställa tjänstens tekniska kvalitet;
 • Optimera fördelning av radiofrekvenser;
 • Bevara spektrats effektivitet;
 • Förverkliga mål som rör allmänintresset (som till exempel skydd av mänskligt liv eller främjandet av social sammanhållning).

Under en tidsperiod om fem år kan innehavarna av rättigheterna till användning av radiofrekvenser lämna in en ansökan om granskning av restriktionerna av dessa rättigheter.

Företag har möjligheten att överlåta eller hyra ut sina individuella rättigheter till användning av radiofrekvenser.

Tilldelning av nummer, namn och adresser

Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kontrollerar tilldelningen av alla nationella nummerresurser samt att de sköter administrationen av de nationella nummerplanerna. Lämpliga nummer ska tillhandahållas för alla elektroniska kommunikationstjänster. För detta ändamål ska de nationella regleringsmyndigheterna för tilldelning av nationella nummerresurser inrätta förfaranden för beviljande av användarrättigheter som är objektiva, redovisas öppet och är icke-diskriminerande.

Ledningsrätter

Syftet med beviljande av ledningsrätter är att ge företag möjlighet att uppföra anläggningar och installera utrustning på, över och under offentliga eller privata fastigheter. När en behörig myndighet prövar en ansökan om ledningsrätt ska den handla i enlighet med öppet redovisade förfaranden, som ska tillämpas utan diskriminering och dröjsmål inom 6 månader.

Samlokalisering och gemensamt utnyttjande av nätkomponenter och tillhörande faciliteter för leverantörer av elektroniska kommunikationsnät

I vissa fall kan medlemsstaterna ålägga operatörer av elektroniska kommunikationsnät att ge andra operatörer tillträde till sina anläggningar eller fastigheter för gemensam användning. Vid denna typ av beslut omfattas installation av anläggningar och utrustning av restriktioner för att tillgodose behovet av att skydda miljön, folkhälsan eller den allmänna säkerheten eller då det inte är möjligt att återskapa infrastrukturen. Sådana föreskrifter om gemensamt utnyttjande eller samordning får innehålla regler för fördelning av kostnaderna för det gemensamma utnyttjandet av faciliteterna eller egendomen och ska säkerställa en adekvat fördelning av riskerna mellan de berörda företagen.

Säkerhet och integritet för nät och tjänster

Operatörer av öppna kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster skall garantera säkerheten i dessa nät. Alla angrepp på nätets säkerhet eller integritet bör meddelas den behöriga tillsynsmyndigheten som i sin tur informerar tillsynsmyndigheterna i de andra medlemsstaterna.

För att bevara nätens säkerhet kan den nationella tillsynsmyndigheten behöva ge begränsande uppgifter till operatörer av kommunikationsnät.

Regleringsåtgärder för företag med betydande inflytande på marknaden

Ett företag ska anses ha ett betydande inflytande på marknaden om det har en sådan ställning att det kan agera oberoende av sina konkurrenter och kunder och, till syvende och sist, oberoende av konsumenterna.

Fastställande och definition av marknaden

Det är Europeiska kommissionens uppgift att med beaktande av Berecs yttranden anta en rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom sektorn för elektronisk kommunikation. Syftet med rekommendationen är att fastställa marknader som som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa de regleringsskyldigheter som finns angivna i särdirektiven.

Efter att ha konsulterat de nationella tillsynsmyndigheterna och Berec, så kan kommissionen ta ett beslut som fastställer de transnationella marknaderna.

Marknadsanalys

De nationella regleringsmyndigheterna ska genomföra en analys av de relevanta marknaderna. De ska följa de riktlinjer som kommissionen offentliggjort. Om en nationell regleringsmyndighet kommer fram till att det inte råder verklig konkurrens på en marknad, ska myndigheten fastställa vilka företag som har betydande inflytande på marknaden och ålägga dem erforderliga regleringsskyldigheter.

Standardisering

Kommissionen publicerar en lista med icke obligatoriska standarder i sin den officiella tidningen. Dessa standarder ska främja harmonisering inom området tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och dithörande tillgångar och tjänster. För att göra detta uppmuntrar medlemstaterna användandet av standarderna.

Kommissionen har dock möjlighet att göra vissa standarder obligatoriska genom att publicera ett yttrande i den officiella tidningen.

Driftskompatibilitet hos digitala TV-tjänster

För att stimulera det fria informationsflödet och mångfalden inom medier och kultur uppmuntras leverantörer av digitala interaktiva TV-tjänster att använda ett öppet gränssnitt för tillämpningsprogram (Application Program Interface, API). På samma sätt uppmuntras leverantörer av utrustning till högteknologisk digital-TV att anpassa utrustningen så att den klarar ett öppet API-gränssnitt som uppfyller minimikraven enligt tillämpliga standarder eller specifikationer. API-gränssnitt avser här programvarugränssnitt mellan tillämpningar och de resurser i den högteknologiska digital-TV-utrustningen som är avsedda för digitala radio- och TV-tjänster. Leverantörerna uppmuntras också att anpassa sina tjänster för funktionshindrade personer.

Tvistlösning

Tvister mellan företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster i samma medlemsstat, liksom mellan dessa företag och andra företag som drar fördel av skyldigheter och tillgång och/eller förbindelser ska lösas av respektive nationell regleringsmyndighet. Myndigheten ska fatta ett bindande beslut inom fyra månader. Vid internationella tvister mellan parter i olika medlemsstater, får endera parten hänskjuta tvisten till Berec som publicerar ett yttrande om vilka åtgärder som bör vidtagas för att lösa tvisten.

Kommissionen har möjlighet att publicera en rekommendation eller ett beslut om harmoniserad tillämpning av detta direktiv när stora skillnader i regleringsuppgifter upptäcks.

Sanktioner

Medlemsstaterna ska bestämma vilka påföljder som är tillämpliga för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv.

De ska meddela dessa bestämmelser till kommissionen senast den 25 maj 2011.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/21/EG

24.4.2002

24.7.2003

EGT L 108, 24.4.2002

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 717/2007

30.6.2007

30.8.2007

EUT L 171, 29.6.2007

Förordning (EG) nr 544/2009

2.7.2009

-

EUT L 167, 29.6.2009

Direktiv 2009/140/EG

19.12.2009

25.5.2011

EUT L 337, 18.12.2009

ÄNDRINGAR I BILAGORNA

Bilaga II - Kriterier som ska användas av de nationella regleringsmyndigheterna vid bedömning av om gemensam dominerande ställning föreligger enligt artikel 14.2 andra stycket.
Direktiv 2009/140/EG [EUT L 337, 18.12.2009].

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

FÖRORDNINGAR OCH DIREKTIV

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån (Text av betydelse för EES).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (Text av betydelse för EES).

MEDDELANDEN

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén lägesrapport om den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 2009 (15:e rapporten) [KOM(2010)253 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].
I detta meddelande redogör man för läget inom sektorn för elektronisk kommunikation år 2009. Även om sektorn har motstått den ekonomiska krisen 2009, så har de traditionella marknaderna för fast och mobil telefoni stannat av. Detta kan förklaras genom att konsumenterna minskat sina utgifter. Konkurrensen är också svagare.
Kommissionen har för avsikt att vidta åtgärder som siktar på att reglera de problem som är knutna till olika regleringsmetoder och på att garantera att Berec fungerar väl, för ett effektivt tillämpande av regelverket.

Meddelande från kommissionen av den 24 mars 2009 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ”Lägesrapport om den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (14:e rapporten)” [KOM(2009) 140 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].
I detta meddelande redogör man för läget inom sektorn för elektronisk kommunikation år 2008. Under detta år har sektorn fått uppleva en viss tillväxt och har kunnat anpassa sig till de ekonomiska svårigheterna.
Intäkterna inom telesektorn uppgick till över 52 % av intäkterna i hela sektorn för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Marknaden för mobiltelefoni fortsätter att vara mer dynamisk på grund av den ökade mängden samtal och införandet av mobilt bredband. De mobila Internettjänsterna ökar och främjar sektorns tillväxt. Däremot har intäkterna från fast telefoni minskat med 5 % jämfört med 2007 och samtidigt har IP-telefonin fördubblat sin marknadsandel. Den digitala klyftan har minskat samtidigt som standarderna för radiospektrum harmoniserades. Totalt sett har konkurrensläget förbättrats. Det finns dock fortfarande en bristande konsekvens i lagstiftningen.

Kommissionens meddelande av den 19 mars 2008 till Europaparlamentet, rådet Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Lägesrapport om den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 2007 (13 :e rapporten) [KOM(2008) 153 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].
Kommissionen redogör för läget på den inre marknaden för elektronisk kommunikation så som det var i december 2007 på grundval av fakta och siffror som lämnats av de nationella regleringsmyndigheterna och marknadsaktörerna. Enligt rapporten får denna marknad allt större betydelse för den europeiska ekonomin i allmänhet med en tillväxt på 1,9 % och intäkter som uppskattas till 293 miljarder euro jämfört med 289 miljarder euro 2006. Investeringarna ökar ständigt och översteg 50 miljarder euro 2007. Mobiltelefonin är fortfarande den mest dynamiska sektorn med en omsättning som ökade med 3,8 % och uppgår till 137 miljarder euro. Den tredje generationens mobiltelefoni fördubblade praktiskt taget sin marknadspenetration. Trots fortsatt tillväxt (62 miljarder euro mot 58,5 miljarder 2006) och en europeisk marknadspenetration som ökade från 16,3 % i januari 2007 till 20 % i januari 2008 utnyttjas inte bredbandets potential till fullo på grund av de stora skillnaderna i bredbandstillgången mellan de högpresterande medlemsstaterna och de övriga samt mellan städer och landsbygd.
Enligt slutsatserna i rapporten har konsumenterna gynnats av den alltmer konkurrensutsatta miljön såväl genom sänkta priser, konsumentskydd och de högkvalitativa bastjänster som tillhandahålls.
Kommissionen tar slutligen åter upp den bristande konsekvensen i lagstiftningen och de hinder som finns för utveckling av den inre marknaden för telekommunikationer. Kommissionen hänvisar till de reformförslag som inlämnades i november 2007.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 13 november 2007 - Rapport om resultatet av översynen av EU:s rambestämmelser om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i enlighet med direktiv 2002/21/EG och sammanfattning av 2007 års förslag till reformer. [KOM(2007) 696 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].
Kommissionen föreslår att reglerna ska göras mer enhetliga och att hindren för den inre marknaden minskas för att förbättra lagstiftningen. Kommissionen föreslår därför att reformförslagen från 2007 träder i kraft före slutet av 2009. Dessa förslag bygger på det följande:

 • Förbättrad lagstiftning för konkurrenskraftig elektronisk kommunikation. Kommissionen föreslår att det befintliga regelverket förbättras samtidigt som förhandsregleringen bibehålls beroende hur marknaden utvecklas. Kommissionen föreslår att tillgången till radiospektrum förenklas för att gynna investeringar i nya strukturer och frigöra spektrumets ekonomiska potential.
 • Genomförande av den inre marknaden för elektronisk kommunikation som för närvarande är splittrad och helt saknar samstämmighet. Kommissionen föreslår att en oberoende europeisk marknadsmyndighet för elektronisk kommunikation inrättas som med hjälp av de nationella regleringsmyndigheternas oberoende kan förbättra nuvarande samordningsmekanismer.
 • Förbättrat konsumentskydd och underlättande av tillgången till och användningen av kommunikationsmedel, även för funktionshindrade användare. Förslagen syftar framför allt till att öka säkerheten och privatlivets skydd och att främja hög kvalitet på tjänster och obehindrad tillgång till digitalt innehåll. Kommissionen vill se till att regleringsmyndigheterna, som ofta står de befintliga operatörerna alltför nära, är oberoende för att säkerställa konkurrensen och konsumenternas rättigheter.

REKOMMENDATIONER

Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [Europeiska unionens officiella tidning L 344, 28.12.2007].
Kommissionen upprättar en ny lista över sju marknader som bör analyseras av de nationella regleringsmyndigheterna. Flera marknader har dragits tillbaka från den listan jämfört med rekommendationen 2003 på grund av en effektiv reglering av grossisthandeln och konkurrensutvecklingen i detaljhandeln.

Senast ändrat den 20.05.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början