RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Angrepp mot informationssystem

Detta rambeslut syftar till attstärka kampen mot IT-brottslighet och främja informationssäkerhet. Med tanke på denna nya form av gränsöverskridande brottslighet är det huvudsakliga syftet med detta rambeslut att förbättra samarbetet mellan rättsliga och andra myndigheter genom en tillnärmning av de straffrättsliga bestämmelserna om angrepp mot system.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2005/222/RIF av den 24 februari 2005 om angrepp mot informationssystem.

SAMMANFATTNING

De huvudsakliga typerna av kriminella handlingar som omfattas av rambeslutet är angrepp mot informationssystem *, som piratkopiering, virus och överbelastningsattacker.

Det är möjligt att förebygga och bekämpa denna nya typ av brottslighet, som inte är begränsad av gränser:

  • genom ökad säkerhet i informationsinfrastrukturen och
  • genom att ge polisen möjlighet att agera.

Därför föreslår detta rambeslut en tillnärmning av de straffrättsliga systemen och förbättrat samarbete mellan rättsvårdande myndigheter avseende:

  • olagligt intrång i informationssystem,
  • olaglig systemstörning,
  • olaglig datastörning.

I alla fallen är det uppsåtet som avgör om handlingen är brottslig.

Anstiftan till, medhjälp till, främjande av och försök till någon av de ovannämnda handlingarna medför också påföljder.

Varje medlemsland ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att dessa brott är belagda med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.

Om brottet har begåtts inom ramen för en sådan kriminell organisation som avses i den gemensamma åtgärden 98/733/RIF och om brottet har orsakat allvarliga skador eller påverkat väsentliga intressen anses detta som som en försvårande omständighet. Om brottet däremot endast orsakat ringa skada, kan den behöriga domstolen mildra påföljden.

Rambeslutet innehåller också kriterier för fastställande av juridiska personers * ansvar samt om de eventuella påföljder som kan bli aktuella om en juridisk person konstateras vara ansvarig (tillfälligt eller permanent näringsförbud, rättsligt beslut om att avveckla verksamheten, fråntagande av rätt till offentliga förmåner osv.).

Varje medlemsland är ansvarigt för de handlingar som begås inom dess territorium eller av en av dess medborgare. Om brottet berör flera medlemsländers jurisdiktioner ska de samarbeta för att bestämma vilket av dem som ska vidtaga rättsliga åtgärder mot gärningsmannen.

Medlemsländerna ska utbyta information för att förbättra samarbetet. Varje medlemsland utser en nationell operativ kontaktpunkt som kan nås dygnet runt alla dagar i veckan

Medlemsländerna är skyldiga att underrätta rådets generalsekretariat och kommissionen om sina respektive operativa kontaktpunkter och om alla åtgärder de vidtagit för att genomföra rambeslutet.

Bakgrund

Nödvändigheten av en tillnärmning av de straffrättsliga bestämmelserna för brott och straff inom IT-området erkändes av Europeiska rådet i Tammerfors i oktober 1999 och har på nytt bekräftats i meddelandet ”Ett säkrare informationssamhälle – ökad säkerhet i informationsinfrastrukturen och bekämpning av datorrelaterad brottslighet”.

Detta rambeslut är en del av det större informationssamhället och handlingsplanen eEurope handlingsplanen eEurope.

Detta rambeslut syftar även till att komplettera och utveckla aktiviteter som äger rum på internationell nivå, som arbete i G8 och Europarådets konvention om IT-brottslighet (EN) (FR).

Nyckeltermer

  • informationssystem: en apparat eller en grupp av sammankopplade apparater eller apparater som hör samman med varandra, av vilka en eller flera genom ett program utför automatisk behandling av datorbehandlingsbara uppgifter, samt datorbehandlingsbara uppgifter som lagras, behandlas, hämtas eller överförs med hjälp av dessa för att de ska kunna drivas, användas, skyddas och underhållas.
  • juridisk person: enhet som har sådan status enligt tillämplig lagstiftning, med undantag av länder eller andra offentliga organ vid utövandet av de befogenheter som de har i egenskap av statsmakter samt internationella offentliga organisationer.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Rambeslut 2005/222/RIF16.3.200516.3.2007EUT L 69,16.3.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet på grundval av artikel 12 i rådets rambeslut av den 24 februari 2005 om angrepp mot informationssystem [KOM(2008) 448 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Kommissionen konstaterar att rambeslutet fortfarande håller på att införlivas i medlemsstaterna. Avsevärda framsteg har gjorts i de tjugo medlemsstater som utvärderas i rapporten. Trots den stora mångfalden av tillämpningsbestämmelser är genomförandegraden relativt tillfredsställande. Kommissionen uppmanar de sju medlemsstater, som ännu inte i början av juli 2008 meddelat genomförandebestämmelser för rambeslutet i sin nationella lagstiftning, att åtgärda detta så snart som möjligt. Den uppmanar även medlemsstaterna att se över lagstiftningen för att bättre kunna beivra angrepp mot informationssystem.
Med tanke på IT-brottslighetens snabba utveckling avser kommissionen att vidtaga ytterligare åtgärder efter antagandet av rambeslutet för att bekämpa ”botnets” för kriminella syften och att främja användandet av samma kontaktpunkter som används av Europarådet och G8-länderna för att snabbt svara på hot i samband med spetsteknik.

Senast ändrat den 23.08.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början