RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Útoky na informační systémy

Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je bojovat proti kyberkriminalitě a podporovat informační bezpečnost. Ve světle této nové formy nadnárodní trestné činnosti je hlavním cílem tohoto rámcového rozhodnutí zlepšit spolupráci mezi justičními a jinými příslušnými orgány prostřednictvím sbližování trestněprávních předpisů v oblasti útoků proti informačním systémům.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům

PŘEHLED

Ke hlavním druhům trestných činů, na něž se vztahuje toto rámcové rozhodnutí, jsou útoky proti informačním systémům *, jako je pirátství, viry a útoky zamezující přístup ke službám.

Proti této nové trestné činnosti, která nezná hranic, lze bojovat:

  • zlepšením bezpečnosti informačních infrastruktur; a
  • zajištěním toho, aby donucovací orgány měly možnost jednat.

Proto současné rámcové rozhodnutí navrhuje sbližování trestněprávních systémů a zlepšení spolupráce mezi justičními orgány v těchto oblastech:

  • protiprávní přístup do informačních systémů;
  • protiprávní zásah do systému;
  • protiprávní zásah do dat.

Ve všech případech se musí jednat o úmyslný trestný čin.

Návod, pomoc, účastenství a pokus o spáchání výše uvedených trestných činů bude také trestné.

Členské státy budou muset zajistit trestání takových činů účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty.

Pokud je trestný čin spáchán v rámci zločinného spolčení, jak je vymezeno ve společné akci 98/733/SVV, způsobí významnou ztrátu nebo poškodí základní zájmy, bude to považováno za přitěžující okolnost. Na druhé straně pokud trestný čin způsobí pouze menší škodu, může příslušný soudní orgán trest snížit.

Rámcové rozhodnutí navrhuje kritéria pro určení odpovědnosti právnických osob * a stanoví sankce, které mohou platit, pokud je zjištěna jejich odpovědnost (dočasný nebo trvalý zákaz provozování činností, zrušení rozhodnutím soudu, zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody atd.).

Členský stát bude mít soudní pravomoc pro trestné činy spáchané na jeho území nebo některým z jeho státních příslušníků. Spadá-li trestný čin do soudní pravomoci více členských států, spolupracují dotyčné členské státy při rozhodování, který z nich bude pachatele stíhat.

Tyto členské státy si budou vyměňovat všechny informace, které by mohly zlepšit spolupráci. Zejména budou v každém členském státě jmenována operativní kontaktní místa s nepřetržitým provozem.

Členské státy musí uvědomit Generální sekretariát Rady a Komisi o jmenovaných místech kontaktu a o dalších opatřeních přijatých pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím.

Kontext

Na zasedání Evropské rady v Tampere v říjnu 1999 bylo uznáno a znovu zdůrazněno, že je zapotřebí sbližovat ustanovení týkající se trestných činů a odsuzování v oblasti kyberkriminality: „Vytvoření bezpečnější informační společnosti zlepšením bezpečnosti informačních infrastruktur a bojem proti počítačové trestné činnosti.“

Současné rámcové rozhodnutí tvoří část informační společnosti a akčního plánu eEvropa obecně.

Toto rámcové rozhodnutí má také za cíl doplnit a rozvinout činnosti prováděné na mezinárodní úrovni, jako je například práce skupiny G8 a Úmluva Rady Evropy o kyberkriminalitě (EN).

Klíčové pojmy aktu

  • Informační systémy: jakýkoli přístroj nebo skupina vzájemně propojených nebo přidružených přístrojů, které provádějí automatické zpracování počítačových dat, jakož i data těmito přístroji uložená, zpracovaná, opětovně vyhledaná nebo přenesená za účelem jejich provozu, použití, ochrany a údržby.
  • Právnická osoba: právní subjekt, který má toto postavení podle platného práva, s výjimkou států nebo jiných veřejnoprávních subjektů jednajících při výkonu státní moci a s výjimkou organizací mezinárodního práva veřejného.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rámcové rozhodnutí 2005/222/SVV16. 3. 200516. 3. 2007Úř. věst. L 69 ze dne 16. 3. 2005

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě založená na článku 12 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům (KOM(2008) 448 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Komise zjistila, že provádění tohoto rámcového rozhodnutí ještě není v členských státech úplné. Významný pokrok byl dosažen ve dvaceti členských státech hodnocených v současné zprávě. I přes značné rozdílné metody používání bylo dosaženo relativně uspokojující míry provádění. Komise vyzývá sedm členských států, které dosud neoznámily opatření pro provádění rámcového rozhodnutí ve vnitrostátním právu začátkem července 2008, aby tuto situaci co nejdříve napravily. Žádá také členské státy, aby přezkoumaly své právní předpisy pro lepší potlačování útoků proti informačním systémům.
Vzhledem k vývoji kyberkriminality Komise zvažuje přijetí nových opatření po přijetí rámcového rozhodnutí pro boj proti využívání botnetů pro trestné účely a pro podporu využívání stejných kontaktních míst, které používá Rada Evropy a skupina G8 pro rychlou reakci na hrozby související s pokročilými technologiemi.

Poslední aktualizace: 23.08.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky