RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Domena najwyższego poziomu „.eu”

Domena najwyższego poziomu „.eu” pozwala Europie cieszyć się własną tożsamością internetową. Jej utworzenie ma na celu poprawę widoczności Unii Europejskiej (UE) w Internecie, rozszerzenie wyboru nazw domen dla użytkowników i sprzyjanie rozwojowi handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie domeny najwyższego poziomu „.eu”.

STRESZCZENIE

Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie warunków wprowadzenia domeny najwyższego poziomu (TLD) „.eu”, a w szczególności zapewnienie wyznaczenia rejestru i ustanowienie ogólnych ram polityki funkcjonowania rejestru.

Utworzenie domeny najwyższego poziomu (TLD) „.eu” jest ujęte w planie działań e-Europe 2002 jako jeden z celów służących pobudzeniu handlu elektronicznego i stymulacji korzystania z Internetu.

Domena „.eu” nie zastąpi innych domen już istniejących w Unii Europejskiej (UE) (np. „.fr” dla Francji lub „.it” dla Włoch), ale uzupełni i zapewni użytkownikom możliwość posiadania paneuropejskiej tożsamości internetowej (głównie na potrzeby adresów stron internetowych i poczty elektronicznej).

Cele

Wprowadzenie TLD „.eu” służy następującym celom:

 • ułatwienie korzystania z Internetu i rozszerzenie wyboru dla użytkowników poprzez zaoferowanie im dodatkowych możliwości rejestracyjnych w porównaniu do istniejących krajowych domen najwyższego poziomu (ccTLD) i do domen ogólnych najwyższego poziomu,
 • poprawa interoperacyjności serwerów transeuropejskich poprzez zapewnienie dostępności serwerów nazw domeny „.eu” w UE,
 • zwiększenie widoczności wewnętrznego rynku europejskiego w światowej sieci oraz promowanie wizerunku Unii Europejskiej w światowych sieciach informacyjnych.

Cechy rejestru

Komisja Europejska odpowiada za wyznaczenie rejestru po opublikowaniu wezwania do przedstawienia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym.

Rejestr jest organizacją typu non-profit, utworzoną zgodnie z prawem państwa członkowskiego i posiadającą siedzibę w UE.

Obowiązki rejestru

Funkcje rejestru są następujące:

 • rejestrowanie nazw domen w TLD.eu poprzez wszystkie akredytowane biura rejestracji „.eu” na wniosek dowolnego przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby fizycznej posiadających siedzibę lub zamieszkujących w UE,
 • przyjmowanie polityki rejestracji dla TLD „.eu” po przeprowadzeniu konsultacji z Komisją i innymi zainteresowanymi stronami, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad polityki porządku publicznego,
 • nakładanie opłat bezpośrednio związanych z poniesionymi kosztami,
 • wdrażanie polityki pozasądowego rozstrzygania sporów w celu szybkiego rozwiązywania sporów między właścicielami nazw domen dotyczących praw odnoszących się do nazw, jak również sporów związanych z indywidualnymi decyzjami rejestru,
 • przyjmowanie i wdrażanie procedur akredytacji biur rejestracyjnych „.eu”,
 • dbanie o zgodność ze stanem faktycznym baz danych nazw domen.

Ramy działania

Komisja Europejska odpowiada za przyjęcie zasad porządku publicznego dotyczących wprowadzenia i funkcji TLD „.eu” oraz zasad porządku publicznego w zakresie rejestracji. Zasady te obejmują między innymi:

 • politykę pozasądowego rozstrzygania sporów,
 • politykę porządku publicznego dotyczącego spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen,
 • politykę dotyczącą możliwości odebrania nazw domen,
 • kwestie językowe i pojęć geograficznych,
 • traktowanie praw własności intelektualnej i innych praw.

Zastrzeżenie praw

UE zachowuje wszystkie prawa związane z TLD „.eu”, a w szczególności prawa własności intelektualnej i inne prawa do baz danych rejestru.

Sprawozdanie wykonawcze

Komisja ma obowiązek złożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania, skuteczności i działania TLD „.eu” w rok po przyjęciu niniejszego rozporządzenia, a następnie co dwa lata.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002

30.4.2002

-

Dz.U. L 113, 30.4.2002

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

-

Dz.U. L 311, 21.11.2008

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Sprawozdanie z wdrożenia, działania i skuteczności domeny najwyższego poziomu „.eu” [COM(2007) 385 wersja ostateczna].
W dwa lata po wprowadzeniu domeny najwyższego poziomu (TLD) „.eu” można uznać jej niezaprzeczalny sukces.

W sprawozdaniu wskazano, że nazwy domen „.eu” są aktywnie wykorzystywane i odpowiadają na zapotrzebowanie obywateli Europy, jej przemysłu i innych organizacji. Według EURid utworzono ponad 2,8 mln domen „.eu” w Internecie, co sytuuje TLD „.eu” na czwartym miejscu pod względem popularności w Europie oraz na dziewiątym miejscu na świecie pomiędzy najpopularniejszymi domenami najwyższego poziomu („.com”, „.net”, „.info” itp.). Wyzwanie polega obecnie na zaoferowaniu klientom usług na jeszcze lepszym poziomie, np. poprzez przyjęcie kodeksu postępowania dla biur rejestracyjnych.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu „.eu” oraz zasady regulujące rejestrację [Dz.U. L 162 z 30.4.2004].
Niniejsze rozporządzenie wyszczególnia pewne elementy niezbędne do wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002, między innymi treść wniosków o rejestrację, zasady dotyczące akredytacji biur rejestracyjnych, procedury dotyczące języków i zastrzeżonych nazw geograficznych, a także rejestracje nazw domen o charakterze spekulacyjnym i stanowiących nadużycie.
Niniejsze rozporządzenie wykonawcze ustanawia również procedurę stopniowej rejestracji oraz procedurę pozasądowego rozwiązywania sporów.
Wnioski o rejestrację należy zgłaszać do biur rejestracyjnych akredytowanych w rejestrze EURid, wyznaczonym przez Komisję do celów zarządzania nazwami domen „.eu” (patrz poniżej). Rejestracji dokonuje się w oparciu o zasadę „kto pierwszy, ten lepszy” (art. 14).

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2011

Zobacz także

Domena najwyższego poziomu „.eu” (EN), Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony