RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 23 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Personas datu aizsardzība

Direktīva 95/46/EK ir Eiropas līmeņa atsauces teksts personas datu aizsardzības jomā. Tajā ir noteikts tiesiskais regulējums, lai veidotu līdzsvaru starp augstu personas privātās dzīves aizsardzības līmeni un brīvu personas datu apriti Eiropas Savienībā (ES). Lai to panāktu, direktīvā ir noteikti stingri personas datu vākšanas un izmantošanas ierobežojumi un ir noteikts, ka ikvienā dalībvalstī ir jāizveido neatkarīga valsts struktūra, kas atbildīga par datu aizsardzību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [skatīt grozošo(-os) aktu(-us)].

KOPSAVILKUMS

Šī direktīva ir piemērojama datiem, ko apstrādā ar automātiskiem līdzekļiem (piemēram, klientu informācijas datu bāzes), kā arī datiem, kas iekļauti vai ir paredzēti iekļaušanai kartotēkās, kuru apstrāde netiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem (tradicionālas kartotēkas papīra formātā).

Direktīva nav piemērojama šādai datu apstrādei:

 • ko veic fiziska persona tikai un vienīgi personiska vai mājsaimnieciska pasākuma gaitā;
 • tādu pasākumu gaitā, uz kuriem neattiecas Kopienas tiesību akti, piemēram, uz sabiedrisko drošību, aizsardzību vai valsts drošību.

Direktīva ir paredzēta, lai aizsargātu personu tiesības un brīvības attiecībā uz personas datu aizsardzību, nosakot šīs apstrādes likumības galvenos principus. Šie principi ir saistīti ar:

 • datu kvalitāti: personas datiem ir jābūt apstrādātiem godīgi un likumīgi, vāktiem konkrētiem, precīzi formulētiem un likumīgiem nolūkiem. Tiem jābūt precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem;
 • datu apstrādes atzīšana par likumīgu: personas datus var apstrādāt vienīgi tad, ja datu subjekts ir nepārprotami devis savu piekrišanu vai arī, ja apstrāde ir nepieciešama:
  1. lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse; vai
  2. lai izpildītu uz personas datu apstrādātāju attiecināmas juridiskas saistības; vai
  3. lai aizsargātu datu subjekta būtiskas intereses; vai
  4. sabiedrības interesēs realizējama uzdevuma izpildei; vai
  5. personas datu apstrādātāja likumīgo interešu ievērošanai;
 • apstrādes īpašās kategorijas: ir jāaizliedz tādu personas datu apstrāde, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī uz veselību vai seksuālo dzīvi attiecināmu datu apstrāde. Šim noteikumam ir noteikti izņēmumi, piemēram, gadījumi, kad apstrāde vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta būtiskas intereses vai profilaktiskās medicīnas un medicīniskas diagnozes nolūkos;
 • personu, uz kurām attiecas datu apstrāde, informēšana: personas datu apstrādātājam personai, no kuras tas vāc datus, kas uz to attiecas, ir jāsniedz noteikta informācija (personas datu apstrādātāja personas dati, apstrādes nolūki, datu saņēmēji utt.);
 • personu piekļuves tiesības datiem: katram datu subjektam ir tiesības iegūt no personas datu apstrādātāja:
  1. apstiprinājumu, vai uz viņu attiecināmos datus apstrādā vai neapstrādā, un informāciju vismaz attiecībā uz apstrādes nolūkiem;
  2. datu izlabošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu, ja šo datu apstrāde neatbilst šīs direktīvas noteikumiem, īpaši datu nepilnības vai neprecizitātes dēļ, kā arī ziņošanu par to trešajām personām, kurām dati atklāti,
 • atbrīvojumi un ierobežojumi: principus, kas attiecas uz datu kvalitāti, datu subjekta informēšanu, piekļuves tiesībām un datu apstrādes darbību nodošanu atklātībai, var ierobežot, lai citu starpā nodrošinātu aizsargpasākumus valsts drošībai, aizsardzībai, kriminālsodāmu noziedzīgu nodarījumu atklāšanai, dalībvalsts vai ES svarīgās ekonomiskās vai finansiālās interesēs vai datu subjekta aizsardzībai;
 • tiesības iebilst pret datu apstrādi: datu subjektam, pamatojoties uz likumīgiem iemesliem, ir jābūt tiesībām iebilst pret datu, kas uz viņu attiecas, apstrādi. Tam ir jābūt arī iespējai pēc pieprasījuma un bez maksas iebilst pret personas datu apstrādi tiešas tirdzniecības nolūkiem. Tas ir jāinformē, pirms personas dati tiek atklāti trešajām personām tiešas tirdzniecības nolūkiem, kā arī ir jābūt tiesībām iebilst pret šādu datu atklāšanu;
 • apstrādes konfidencialitāte un drošība: jebkura persona, darbojoties saskaņā ar personas datu apstrādātāja vai apstrādātāja pilnvarām, ieskaitot pašu datu apstrādātāju, kam ir piekļuve personu datiem, drīkst apstrādāt šos datus vienīgi saskaņā ar personas datu apstrādātāja norādījumiem. Turklāt personas datu apstrādātājam jāīsteno atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu pazaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu atklāšanu vai piekļuvi;
 • uzraudzības iestādes informēšana par apstrādi: personas datu apstrādātājam pirms apstrādes darbības īstenošanas jāpaziņo par to uzraudzības iestādei. Uzraudzības iestāde pēc šādas informācijas saņemšanas veic iepriekšējas ar datu subjekta tiesībām un brīvībām saistītu potenciālo risku pārbaudes. Ir jānodrošina datu apstrādes darbību nodošana atklātībai, un uzraudzības iestādēm ir jāievieš datu apstrādes darbību reģistrs.

Katrai personai ir tiesības uz tiesiskas aizsardzības līdzekli par jebkuru tiesību, ko šai personai garantē minētajai datu apstrādei piemērojamais attiecīgās valsts likums, pārkāpumu. Tātad personām, kurām nodarīts kaitējums sakarā ar nelikumīgu personas datu apstrādi, ir tiesības saņemt kompensāciju par šo kaitējumu.

Personas datu pārsūtīšana no dalībvalsts trešām valstīm var notikt tikai tad, ja ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis. Savukārt pārsūtīšana uz trešām valstīm nevar notikt, ja aizsardzības līmenis nav nodrošināts, izņemot stingri norādītās atkāpes.

Direktīva sekmē valstu un Kopienas ētikas kodeksu izstrādi, lai veicinātu valstu un Kopienas noteikumu pareizu piemērošanu.

Katra dalībvalsts paredz to, ka viena vai vairākas valsts iestādes ir atbildīgas par noteikumu, ko dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar šo direktīvu, piemērošanas kontroli tās teritorijā.

Ir izveidota darba grupa personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi. Darba grupu veido valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji, Kopienas iestādēm un struktūrām izveidoto iestāžu pārstāvji, kā arī Komisijas pārstāvis.

ATSAUCES

AktsStāšanās spēkāTransponēšanas termiņš dalībvalstīsOficiālais Vēstnesis
Direktīva 95/46/EK

13.12.1995.

24.10.1998.

OV L 281, 23.11.1995.

Grozošais(-ie) akts(-i)Stāšanās spēkāTransponēšanas termiņš dalībvalstīsOficiālais Vēstnesis
Regula (EK) Nr. 1882/2003

20.11.2003.

-

OV L 284, 31.10.2003.

Direktīvas 95/46/EK turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

ZIŅOJUMS PAR ĪSTENOŠANAS GAITU

Komisijas 2007. gada 7. marta paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei: “Par Darba programmas labākai Datu aizsardzības direktīvas īstenošanai gaitu” [COM(2007) 87 galīgā redakcija — Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].
Šajā paziņojumā tiek izskatīts darbs, kas paveikts saskaņā ar Darba programmu labākai Datu aizsardzības direktīvas īstenošanai, kas ietverta pirmajā ziņojumā par Direktīvas 95/46/EK īstenošanu. Komisija norāda, ka piemērošana ir uzlabojusies, visas dalībvalstis ir transponējušas direktīvu. Tā precizē, ka šobrīd direktīvu nevajadzētu grozīt.

Tā piebilst, ka:

 • turpinās sadarboties ar dalībvalstīm un vajadzības gadījumā sāks formālas pārkāpuma procedūras;
 • sagatavos skaidrojošu paziņojumu par dažiem direktīvas noteikumiem;
 • turpinās Darba programmas īstenošanu;
 • lielas tehnoloģiju attīstības gadījumā noteiktā jomā piedāvās nozares tiesību aktus ES līmenī;
 • turpinās sadarbību ar saviem ārējiem partneriem, it īpaši — Amerikas Savienotajām Valstīm.

Komisijas 2003. gada 15. maija ziņojums ar nosaukumu “Pirmais ziņojums par Datu aizsardzības direktīvas (95/46/EK) īstenošanu” [COM(2003) 265 (DE) (EN) (FR) galīgā redakcija — Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].
Ziņojumā īpaši uzsvērti to apspriežu rezultāti, kuras Komisija veic ar valdībām, iestādēm, uzņēmumu federācijām, patērētāju asociācijām un pilsoņiem par Direktīvas 95/46/EK novērtējumu. Apspriežu rezultāti liecina, ka tikai nedaudzi atbalstītāji uzskata, ka direktīva būtu grozāma. Gluži pretēji — pēc konsultācijām ar dalībvalstīm Komisija konstatēja, ka lielākā daļa no tām, kā arī valstu uzraudzības iestādes, neuzskata, ka šajā posmā būtu nepieciešama direktīvas grozīšana.

Neraugoties uz kavējumiem un trūkumiem, kas konstatēti tās piemērošanā, direktīva ir izpildījusi savu galveno mērķi — novērst šķēršļus personas datu brīvai apritei starp dalībvalstīm. Turklāt Komisija uzskata, ka ir sasniegts mērķis garantēt augstu aizsardzības līmeni Kopienā, jo direktīvā noteiktais datu aizsardzības prasību līmenis ir viens no augstākajiem pasaulē.

Tomēr citi iekšējā tirgus politikas mērķi nav sasniegti. Dalībvalstīs joprojām būtiski atšķiras tiesību akti attiecībā uz datu aizsardzību. Šīs atšķirības liedz daudznacionālām organizācijām noteikt visas Eiropas mēroga politiku datu aizsardzības jautājumā. Komisija darīs visu nepieciešamo, lai labotu šo situāciju, pēc iespējas izvairoties no nepieciešamības uzsākt formālu rīcību.

Ir atklātas trīs problēmas datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanā ES:

 • trūkst resursu, kas paredzēti īstenošanai;
 • personas datu apstrādātāji tos ievēro ļoti nevienlīdzīgi;
 • iepriekš minētās parādības pamatā varētu būt datu subjektu samērā zemais savu tiesību pārzināšanas līmenis.

Lai varētu nodrošināt labāku Datu aizsardzības direktīvas piemērošanu, Komisija pieņēma Darba programmu, kurā iekļautas vairākas darbības, kas jāveic laikā no šā ziņojuma pieņemšanas līdz 2004. gadam. Šajās darbībās ir iekļautas šādas iniciatīvas:

 • pārrunas ar dalībvalstīm un iestādēm, kas atbildīgas par datu aizsardzību, par izmaiņām, kas veicamas to valstu tiesību aktos, lai tie pilnībā atbilstu direktīvas prasībām;
 • kandidātvalstu piesaistīšana centieniem, lai nodrošinātu kvalitatīvāku un vienveidīgāku direktīvas piemērošanu;
 • uzlabota informēšana par tiesību aktu kopumu, kas nodrošina direktīvas transponēšanu;
 • datu starptautiskas pārsūtīšanas nosacījumu vienkāršošana;
 • tādu tehnoloģiju veicināšana, kas uzlabo privātās dzīves aizsardzību;
 • Eiropas pašregulējuma un ētikas kodeksu veicināšana.

DIREKTĪVA PAR PRIVĀTO DZĪVI UN ELEKTRONISKO KOMUNIKĀCIJU

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) [Oficiālais Vēstnesis L 201, 31.7.2002.].
Šī direktīva pieņemta 2002. gadā vienlaikus ar jauno tiesisko regulējumu elektronisko komunikāciju nozarē. Tajā ir ietverti noteikumi attiecībā uz vairākām samērā delikātām tēmām, piemēram, par savienojuma datu saglabāšanu, ko dalībvalstis veic policijas uzraudzības nolūkā (datu saglabāšana), nevēlamu elektronisko ziņojumu nosūtīšanu, sīkdatņu (“cookies”) izmantošanu un personas datu iekļaušanu publisko abonementu sarakstos.

LĪGUMA STANDARTKLAUZULU IEVIEŠANA PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANAI TREŠĀM VALSTĪM

Lēmums 2004/915/EK (2004. gada 27. decembris), ar ko groza Lēmumu Nr. 2001/497/EK attiecībā uz alternatīvu līguma standartklauzulu ieviešanu personas datu nosūtīšanai trešām valstīm [Oficiālais Vēstnesis L 385, 29.12.2004.].
Eiropas Komisija apstiprināja jaunas līguma standartklauzulas, kuras uzņēmumi var izmantot, lai nodrošinātu pienācīgas garantijas, nododot personas datus no ES trešām valstīm. Šīs jaunās klauzulas papildinās tās, kuras jau pastāv saskaņā ar Komisijas 2001. gada jūnija lēmumu (skatīt tālāk).

Komisijas Lēmums 2001/497/EK (2001. gada 15. jūnijs) par līguma standartklauzulām attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešām valstīm saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK [Oficiālais Vēstnesis L 181, 4.7.2001.].
Šajā lēmumā ir noteiktas līguma standartklauzulas, kas nodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni personas datiem, ko nodod no ES trešām valstīm. Lēmumā dalībvalstīm ir noteikts pienākums atzīt, ka sabiedrības vai struktūras, kas izmanto šādas standartklauzulas līgumos, kas saistīti ar personas datu nodošanu no ES trešām valstīm, nodrošina “pienācīgu datu aizsardzības līmeni”.

DATU AIZSARDZĪBA, KO VEIC KOPIENAS IESTĀDES UN STRUKTŪRAS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 45/2001/EK (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti [Oficiālais Vēstnesis L 8, 12.1.2001.].
Šī regula ir paredzēta, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās. Tekstā ir paredzēti:

 • noteikumi, kas garantē augstu aizsardzības līmeni personas datiem, ko apstrādā Kopienas iestādēs un struktūrās;
 • neatkarīgas uzraudzības iestādes izveide, kas atbildīga par šo noteikumu piemērošanas uzraudzību.
Pēdējā atjaunināšana: 01.02.2011
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums